Gå til sidens indhold
Socialdemokratiet arbejder for stærke daginstitutioner og folkeskoler, der kan give alle børn og unge en god start på livet.

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

Vi arbejder for stærke daginstitutioner og folkeskoler, der kan give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en uddannelse.

Gode daginstitutioner, folkeskoler og uddannelser for alle unge er en vigtig grundsten i et retfærdigt velfærdssamfund. Alle skal have de bedste muligheder for at udleve deres potentiale uanset, om de kommer fra et ufaglært eller akademikerhjem. Derfor vil vi målrettet løfte kvaliteten i vores dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge trives, og styrke læringen for alle børn og unge.

Dagtilbud

Stort set alle børn i Danmark går i vuggestue, børnehave eller dagpleje. Derfor skal vi have gode dagtilbud, hvor børnene trives og udvikler sig med støtte fra dygtige og nærværende pædagogiske medarbejdere. Vi vil arbejde for at styrke dagtilbuddene og sikre bedre normeringer – særligt i de institutioner, hvor der er mest behov for det.

Dagtilbud skal også forberede børnene til livet i skolen. Derfor skal dagtilbuddene hjælpe alle børn til at udvikle gode sociale kompetencer og et godt sprog, så de ikke allerede fra start kommer bagud i skolen.

Vi skal respektere pædagogernes faglighed. Derfor vil Socialdemokratiet indgå en velfærdskontrakt med medarbejderne i den offentlige sektor, hvor målet er at få fagligheden, arbejdsglæden og stoltheden tilbage. Vi vil give mere frihed til faglighed mod, at medarbejderne forpligter sig til at levere en god offentlig service. Det vil vi gøre ved at afskaffe al unødigt bureaukrati og kontrol, så medarbejdernes faglige handlerum udvides. Ved at rydde op i procesregler og dokumentationskrav vil vi frigøre tid, som pædagogerne kan bruge sammen med børnene.

Med velfærdsaftalerne på dagtilbudsområder starter vi med Helsingør og Rebild Kommuner, der over de næste tre år fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbudsområdet. Forsøget skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne. Erfaringer fra velfærdsaftalen skal efterfølgende anvendes som inspiration i arbejdet med at tegne stregerne for fremtidens velfærdssamfund.

Et godt liv starter med et godt børneliv. Gode dagtilbud gør især en forskel for udsatte børn og er en nøgle til at bryde negativ social arv. Derfor skal vi styrke dagtilbuddenes helt tidlige indsats særligt for de udsatte børn.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Folkeskolen

Vores mål er, at alle børn skal blive så dygtige som muligt og trives, mens de går i skole, så de kan blive i stand til at gribe livets muligheder uanset deres baggrund eller opvækst. Det er ikke godt nok, at mange ikke lærer at læse, skrive og regne. Det skal vi lave om på.

Folkeskolen skal gøre børnene klar til videre uddannelse. Derfor er det vigtigt, at skoledagen ikke blot skal betyde mere af det samme, men skal betyde nye undervisningsformer og et læringsmiljø, der kan rumme og udfordre elever på alle niveauer.

Folkeskolen skal helst være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark.

Vi er på rette vej til nye og bedre rammer for vores folkeskole. Nogle steder i landet er man nået meget langt og har skabt en mere varieret og spændende skoledag, ofte i samarbejde med lokalmiljøet og i god dialog mellem ledelse og personale. Andre steder er der stadig et stykke vej at gå.

For at gøre visionerne for folkeskolen til virkelighed kræver det både politisk og faglig opbakning. Derfor vil Socialdemokratiet målrettet sætte ind for at løfte de skoler, hvor de nye rammer endnu ikke fungerer, og invitere landets skoleledere, lærere og pædagoger til at indgå i et samarbejde om at løfte vores fælles folkeskole.

Børn har kun én barndom. Den kan ikke laves om. Alle børn har ret til et trygt hjem og voksne, der kan passe på det.

Astrid Krag

Børnene Først

De mest udsatte børn skal have en stærkere stemme.

Socialdemokratiet ønsker, at alle børn skal vokse op i et trygt hjem. Det er en stor ambition. Alt for mange børn vokser i dag op i familier, hvor de voksne ikke kan passe ordentligt på dem. Børns ret til tryghed er noget vi er enige om.

Derfor har vi kunne indgå en bred aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om reformen Børnene Først.

Alle børn har ret til en god start på livet og vi skal hjælpe flere af de mest udsatte børn og unge tidligere og bedre end i dag. Det kræver, at udsatte børn og unge og deres familier får den rette hjælp i rette tid.

Vi løfter kvaliteten i anbringelser og sagsbehandling. Overgangene i børnenes livsforløb skal være nemmere. Samtidig skal lovgivning og praksis have et mere tidssvarende børnesyn, hvor børnene har flere og bedre rettigheder. Det er en ambitiøs aftale, som vi kan være stolte af.

Særligt kan vi være stolte af, at aftalen sætter barnet i centrum for eget forløb, som vi har kæmpet for, siden vi lancerede udspillet.

Aftalen indeholder følgende centrale temaer.

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier

For mange børn hjælpes for sent og for dårligt. Vi vil have obligatoriske søskendeundersøgelser, et følg-og-forklar-princip i sager om anbringelse uden samtykke samt obligatoriske forældrehandleplaner som skal sikre, at familien får hjælp i tide.

Dertil skal familiehusene udbredes til flere kommuner og der skal være flere og bedre familieanbringelser, hvor begge tiltag er understøttet økonomisk i aftalen. Derudover skal det indskærpes, at en anbringelse er sidste indsats, men kan være den rettidige indsats, mens børn skal have mulighed for at få flere muligheder for pauser fra hjemmet.

2. Færre skift og mere stabilitet

Anbragte børn skal opleve mindre usikkerhed. Det skal være muligt at træffe afgørelse om bortadoption og anbringelse før barnets fødsel, så en midlertidig anbringelse hos plejefamilie og akut og forhastet planlægning undgås.

Derudover skal flere børn anbringes og adopteres i eget netværk eller af voksne, de kender og stoler på, mens det generelt skal være nemmere at gøre anbringelser permanente. Børnene skal opleve færre myndighedspersoner omkring sig og have ret til en second opinion fra Ankestyrelsen, hvis barnet mod dets vilje skal skifte anbringelsessted eller hjemgives.

3. Barnets Lov – flere rettigheder til børnene

Børn skal ses i deres egen ret og have flere og bedre rettigheder. Børn skal have selvstændig partsstatus som 10-årige og have en klar ret til at bede om en anbringelse og også ret til at klage over hjemgivelse. Børnene skal have ret til at sige nej til samvær, vælge rammerne ved samvær og adgang til psykologhjælp.

Samtidig skal civilsamfundet have en stærkere rolle, hvor anbragte på en institution skal have tilbud om venskabsfamilie samt mulighed for støtte af frivillige voksne. Lovudkast til Barnets Lov skal træde i kraft 1. januar 2023.

4. Bedre kvalitet i anbringelserne

Anbragte børn skal altid placeres et bedre sted, end hvor de kommer fra. Derfor skal plejefamilieområdet reformeres, hvilket skal sikre kvalitet og at der er nok plejefamilier. Også kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder skal løftes, hvilket skal gøres i forlængelse af den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde.

Samtidig skal anbragte børn systematisk støttes i at have gode relationer til deres biologiske familie, der kan spille en positiv rolle.

5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed

For at børn kan få den rigtige hjælp, skal sagsbehandlingen være af høj kvalitet. Der skal to sagsbehandlere på svære og tunge sager, når der skal foretages vurdering af behov for anbringelse.

Der afsættes ressourcer til, at socialrådgiverne kan lave en ”Barnets Plan”, som er en ny handleplan. Der skal derudover oprettes en ny børne- og familierådgiveruddannelse, som skal styrke socialrådgivernes uddannelsesmuligheder.

6. Godt ind i voksenlivet

Der skal være en bedre overgang ind i voksenlivet. Vi vil gennemtænke efterværnsområdet ved at udarbejde en grundig analyse, som skal være udgangspunktet for en ny politisk aftale på området. Anbragte unge skal ikke slippes, før de har slået rod i voksenlivet med bolig, uddannelse/job, netværk og relationer.

Med disse seks punkter sikrer reformen Børnene Først, at barnets ve og vel er i centrum.

Du kan læse hele aftalen Børnene Først her.

Apropos...

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

Uddannelse

Uddannelse for alle

Se mere

Økonomisk retfærdighed

Danmark er for lille til store forskelle

Se mere

Sundhed

Mennesket før systemet

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse