Gå til sidens indhold

Resultater

En god begyndelse

Danmark har haft en ny regering i lidt mere end to år. Vi har allerede opnået mange fremskridt, og Danmark står godt. Det har vi gjort sammen. Men vi skal fortsætte arbejdet. For vi har flere vigtige opgaver foran os.

Vi tror på, at Danmark kan blive grønnere. Mere socialt retfærdigt. At vi kan blive mere økonomisk ansvarlige og få endnu flere i arbejde. Vi tror på, at Danmark kan mere. 

Her kan du se eksempler på nogle af de initiativer og aftaler, der indtil videre er blevet til virkelighed under ledelse af S-regeringen. 

Tak til Folketingets partier for deres deltagelse.

Klima

Klima

Et grønt foregangsland

 • To energiøer i Nordsøen og ved Bornholm på i alt 5 GW
 • Klimalov om 70 % reduktion i CO2-udledninger i 2030
 • Klimaaftaler for affald og cirkulær økonomi samt energi og industri
 • Grøn skattereform
 • 13 klimapartnerskaber med dansk erhvervsliv
 • Klimapartnerskab på forsvarsområdet
 • Milliarder til grøn forskning og Danmarks første grønne forskningsstrategi
 • Strategi for grønne offentlige indkøb
 • Stop for indvinding af olie- og gas i Nordsøen fra 2050
 • Strategisk grønt partnerskab mellem Indien og Danmark
 • Tempo på udfasningen af olie- og naturgasfyr
 • 850 mio. kr. til udviklingen af danske Power-to-X-projekter i Danmark og EU
 • Strategi for at realisere det store potentiale for CO2 fangst og –lagring
 • Aftale om udnyttelse af overskudsvarme
Se mere

Miljø

Miljøpolitik

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

 • Natur- og biodiversitetspakke
 • Fem nye naturnationalparker
 • Trecifret millionbeløb afsat til oprensning af generationsforureninger
 • Forbud mod udlevering af gratis bæreposer og forbud mod flere engangsprodukter
 • Genindførsel af afgiften på PVC-folier, PVC og ftalater
 • Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer sætter ind mod luftforurening, øger den bynære natur og reducerer presset på vores drikkevand
Se mere

Beskæftigelse

Beskæftigelse

Flere i arbejde

 • Ny kommission, der skal sætte fremtidens reformkurs til at løfte beskæftigelsen uden at øge uligheden
 • Aftale om bedre ressourceforløb
 • Trepartsaftaler sikrer 5,4 mia. kr. til at holde hånden under lærepladser og sikre nødvendige lærepladser i fremtiden
 • Massivt løft af kontrolindsatsen mod social dumping
 • Ny aftale om vejtransport, som sætter en stopper for social dumping på de danske veje
Se mere

Erhverv

Erhverv

Et rigere Danmark

 • Ny life science-strategi
 • Aftale om udbygning af 5G, som vil sikre endnu hurtigere internet til danskerne
 • Skærpet straf for brug af illegal arbejdskraft
 • Tiltag mod dyre kviklån

Retspolitik

Retspolitik

Tryghed i hele Danmark

 • Initiativer til bekæmpelse af vanvidskørsel
 • Mere hjælp til ofre for voldtægt og vold i nære relationer
 • Ny flerårsaftale for politiet med bl.a. 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet, en national efterforskningsenhed og 450 ekstra politibetjente
 • Ændring af voldtægtslovgivningen, så den bliver samtykkebaseret
 • Trygheds- og sikkerhedspakke, som bl.a. øger tv-overvågning, styrker politiets efterforskningsmuligheder og forstærker indsatsen mod eksplosivstoffer
 • Initiativer mod utryghedsskabende adfærd, bl.a. at lejere, dømt for kriminalitet, skal kunne sættes ud af deres bolig, opholdsforbud i områder, der er plaget af utryghed og initiativer mod vold og utryghed i nattelivet
Se mere

Velfærd

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

 • Markant løft af kernevelfærd med økonomiaftaler med kommuner og regioner
 • Tidlig tilbagetrækning for de mest nedslidte
 • Velfærdsaftaler på ældre-, daginstitutions- og folkeskoleområdet
 • Ny udligningsordning, der sikrer en mere retfærdig udligning og råd til ordentlig velfærd i alle kommuner
Se mere

Skat

Skattepolitik

Et skatte­væsen vi kan stole på

 • Skattekontrollen styrkes med 1.000 ekstra medarbejdere og otte nye skattecentre
 • Styrket skattekontrol med platformsøkonomien
 • Ny og skrappere udbyttemodel sikrer bedre værn mod svindel med udbytteskat
 • Nye tiltag i kampen mod skattelylande
Se mere

Uddannelse

Uddannelse

Uddannelse for alle

 • 400 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen
 • Afskaffelse af uddannelsesloftet
 • Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelse
 • Aftale om en styrket indsats til ordblinde
 • Markant løft af ungdomsuddannelserne
 • Styrkelse af pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen
 • Afskaffelse af de rigide fraværsregler i gymnasiet
 • 5.000 ekstra studiepladser inden for fag med gode beskæftigelsesmuligheder
 • Flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark
Se mere

Transport

Transport Tog

Danmark skal bindes bedre sammen

 • Historisk stor infrastrukturaftale til mere end 160 mia. kr.
 • Grøn vejtransportaftale, der sikrer 775.000 grønne biler på vejene i 2030, og ambition om at nå op på 1 mio. grønne biler i 2030
 • Aftale om 520 mio. kr. til fremme af cyklisme
 • Aftale om igangsætning af Femern Bælt-forbindelsen på dansk side
Se mere

Sundhed

Sundhed

Mennesket før systemet

 • 1000 flere sygeplejersker
 • National handleplan mod børn og unges rygning
 • 600 mio. kr. årligt til psykiatrien, som skal sikre flere hænder og flere sengepladser
 • Forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge gøres permanent
 • Gratis tandpleje til socialt udsatte
 • 100 ekstra permanente pladser på kvindekrisecentrene
 • Forlængelse af det sociale frikort
 • Flere midler til pårørende til mennesker med handicap
 • Styrket efterværn til tidligere anbragte
 • 50 mio. til varmestuer, væresteder og tilbud til udsatte børn og familier
 • Markant styrket tilsyn med sociale botilbud
 • Oprettelse af 100 nye hoveduddannelsesforløb i almen medicin for at imødegå lægemangel
 • Opgør med unges misbrug af lattergas

Forsvar

Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden

 • Rammeaftale om at styrke Forsvarets kapaciteter i Arktis og Nordatlanten
 • Ny lov om leverandørsikkerhed styrker cybersikkerheden i Danmark
 • Danmark har overtaget ledelsen af NATO’s træningsmission i Irak
 • Danmark har overtaget ledelsen af europæisk mission for at styrke sikkerheden i Hormuz-strædet
 • Udsendelse af fregat til Guineabugten i kampen mod pirateri
 • Opgør med svindel i forsvaret
 • Øget fokus på veteraner og en ny familieenhed
 • Ny kompensationsmodel for naboerne omkring Flyvestation Skrydstrup
Se mere

Ældre

Ældrepolitik

En ældrepolitik for de ældre

 • Videreførelse af den nationale demenshandleplan
 • 1,8 mia. kr. til flere medarbejdere og stort kvalitetsløft af ældreplejen
Se mere

Udlændinge

Udlændingepolitik

En udlændinge­politik, der samler Danmark

 • Ny indfødsretsaftale, der bl.a. udelukker kriminelle udlændinge fra at få dansk statsborgerskab
 • Initiativer mod fremmedkrigere
Se mere

Ligestilling

Ligestilling

Lige muligheder

 • LGBTI-udspil med styrket beskyttelse mod forskelsbehandling
 • Bedre barselsvilkår for selvstændige
 • Digital post om fælles barn til begge forældre
 • Øgede bevillinger til KVINFO og LGBT+ Danmark
 • Trepartsforhandlinger om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladserne
Se mere

Børn

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

 • Aftale om minimumsnormeringer
 • Afskaffelse af de nationale test i de mindste klasser og generel nytænkning af anvendelsen af test i folkeskolen
Se mere

Boliger

Boliger

Plads til alle

 • Tiltag mod spekulation i private udlejningsboliger
 • National strategi for bæredygtigt byggeri
 • 30 mia. kr. til energirenoveringer i den almene boligsektor
 • Bedre mulighed for boliglån i landdistrikter med en statsgaranti på den yderste fjerdedel af realkreditlånet
Se mere

Efteruddannelse

Efteruddannelse

Efteruddannelse og opkvalificering er den næste vækstdagsorden

 • En massiv opkvalificeringsindsats
 • Ret til at tage efteruddannelse på 110 pct. dagpenge

Kultur

Kultur

Alle skal kunne deltage i kulturlivet

 • Massivt løft af kulturen
 • Omprioriteringsbidraget annulleret på kulturområdet
 • Bevarelse af DR’s radiokanaler P6 og P8
Se mere

Udenrigspolitik

Udenrigspolitik

En tryg verden

 • Øget støtte til freds- og stabiliseringsopgaver i verdens brændpunkter
 • EU-genopretningsfond på 750 mia. euro med en stor dansk rabat og markante danske aftryk
Se mere

Landbrug og fødevarer

Landbrug Og Fødevarer

En fødevare­produktion i balance

 • Ny dyrevelfærdslov
 • Slut med at bruge sprøjtemidler tæt på sårbare vandboringer
 • Bedre kontrol med dyretransporter
Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse