23. august 2020

Budget 2021 - Forhandlingsoplæg

Forhandlingsoplæg fra SF og Socialdemokratiet BUDGET 2021 - Socialdemokratiet og SF har fremlagt vores forhandlingsoplæg til budget 2021. Vi skal bygge mindre og bruge flere penge på velfærd.

Borgmesterkandidat Sonja Marie Jensen går til forhandlingsbordet for bedre velfærd

Forhandlingsoplæg fra SF og Socialdemokratiet

SF og Socialdemokratiet anerkender de strukturelle udfordringer vores kommune objektivt set har. Derfor har Nyborg Kommune også fået tildelt et højt beløb som følge af udligningsreformen, ligesom vi tidligere har været økonomisk afhængige af bevillinger til kommuner der var vanskeligere stillede end andre. De penge, vores kommune har fået til at løse velfærdsopgaven, mener SF og Socialdemokratiet skal prioriteres til mere drift af velfærd.
Det er derfor væsentligt for SF og Socialdemokratiet, at driftsresultatet ikke hæves yderligere end det tidligere er blevet gjort. Derfor ønsker SF og Socialdemokratiet at den nuværende målsætning om at have et driftsresultat på 50 mio. kr. fastholdes. Pengene fra udligningsreformen skal bruges på at løfte velfærden og ikke nøjes med, at dække demografiudviklingen. Der skal investeres i nye tiltag, som strukturelt styrker velfærden i Nyborg kommune til gavn for de mange mennesker og medarbejdere der i flere år har måtte holde for, til gavn for nye byggeprojekter og overskud på regnskaberne.
Vi skal ikke spare op til byggeprojekter på bekostning af medarbejderløsninger og besparelser på ældreområdet, som vi har set i mange år. Vi skal investere i vores velfærd og vi skal styrke vores kommunale serviceniveau strukturelt.

Driftsudvidelser

Et grønt sekretariat

SF og Socialdemokratiet foreslår, at der etableres et grønt sekretariat, som får til opgave at arbejde på tværs af afdelinger/forvaltninger. Sekretariatets primære opgave bliver at understøtte den grønne omstilling på tværs organisationen inkl. i de politiske drøftelser. Sekretariatet skal således fremme implementeringen af grønt værktøj til sagsfremstilling (som præsenteret på byrådsseminar 2019) og fremme den konkrete udmøntning af Politik for grøn omstilling på alle niveauer i organisationen.
I første omgang foreslås det, at sekretariatet etableres med to medarbejdere. For at sikre at indsatser inden for grøn omstilling forankres bredt i organisationen foreslås det endvidere, at afdelinger på tværs af organisationen afsætter et kvart årsværk til arbejdet.
Der afsættes årligt 1.500.000 kr. til lønudgifter under Økonomiudvalget.

Landsbypedelordning
SF og Socialdemokratiet har en ambition om, at vores kommune altid vises fra sin bedste side, og at vi understøtter kerneopgaven med at sikre gode bo- og leverum i hele vores kommune. Et vigtigt redskab til at gøre hele vores kommune attraktiv er landsbyforskønnelse. Derfor afsættes der årligt 2.000.000 kr. til ansættelsen af landsbypedeller. Landsbypedellerne skal i samarbejde med Vej, Park og Natur og
landsbyrådene prioritere forskønnelsen i landsbyerne. Det er en ambition, at landsbypedellerne øger biodiversiteten i vores landsbyer ved at indtænke dette i
vedligeholdelsen af grønne områder.

Naturvejleder
SF og Socialdemokratiet er enige om, at Nyborg Kommune skal have en naturvejleder, hvis opgave er at uddanne og oplyse om natur til borgere i kommunen. Naturvejlederen skal inddrages i undervisningen i folkeskolen samt understøtte naturoplevelser for børn i dagtilbud. Naturvejlederen skal ligeledes bidrage på andre kommunale institutioner f.eks. plejecentre og Nyborg Værkstedet det omfang, det giver mening. Naturvejlederen også inddrages i (formidlings)arbejdet med at øge biodiversiteten i kommunen. Der afsættes 650.000 kr. årligt til stillingen som placeres i Vej, Park og Natur.

Overvågningen af vand fra Lynfrosten
SF og Socialdemokratiet anerkender borgernes bekymring for potentiel udsivning af forurening fra Lynfrosten. Med udsigterne til et potentielt byggeri med stor aktivitet på gruden, mener SF og Socialdemokratiet, at det kræver et skærpet fokus. For at sikre en optimal og løbende overvågning af potentiel udsivning fra forureningen på Lynfrosten prioriteres årligt 350.000 kr. til formålet under Teknik- og miljøudvalget.

Indeklima i Nyborg Kommunes institutioner
SF og Socialdemokratiet anerkender betydningen af et sundt indeklima i kommunale bygninger, idet vi ved, at indeklimaet har betydning for sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og læring. Derfor ønskes det, at indeklimaet på kommunale institutioner og arbejdspladser kortlægges til fremtidig prioritering, og at kortlægningen ligeledes er med fokus på mulighed for samtidig energioptimering, som understøtter målet om at nedbringe CO2- forbruget i kommunen. Arbejdet placeres under Økonomiudvalget.


Renovering af Vestergade
SF og Socialdemokratiet er enige om, at det er vigtigt, at Nyborg bys indfaldsveje er indbydende og giver en smuk velkomst til centrum. Derfor ønsker SF og Socialdemokratiet, at Vestergade renoveres og forskønnes. Det er i arbejdet med renoveringen vigtigt, at der sikres større tryghed og fremkommelighed for bløde trafikanter. Der afsættes 3.000.000 kr. til renoveringen af cykelstier og fortove samt en gennemgang af træer og beplantning langs Vestergade med henblik på at øge den generelle trafiksikkerhed.

 

Styrket kvalitet i SFO’erne
SF og Socialdemokratiet foreslår med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at kvaliteten i SFO’erne styrkes både politisk og økonomisk. Målet er et kvalificeret og værdifuldt fritidstilbud til alle børn, som understøtter ambitionen i kerneopgaven om, at alle børn skal trives, udvikles og lære.
Skole- og Dagtilbudsudvalget skal i 2021 udarbejde en særskilt politik for SFO’er med ambitiøse mål for den pædagogiske faglighed i SFO-tilbuddene, den faglige ledelse af SFO’erne og børnenes forventede udbytte af SFO-tilbud. En styrket SFO forventes ydermere at bidrage positivt og proaktivt til inklusionsarbejdet i folkeskolerne, fordi der her er en særlig mulighed for styrke børnenes sociale egenskaber og tilrettelægge aktiviteter målrettet alle børn.
For at bringe normeringen i SFO’erne op på niveau med de øvrige fynske kommuner er der allerede nu brug for at tilføre ekstra midler til SFO’erne. SF og Socialdemokratiet ønsker, at forældrebetalingen fastholdes på det nuværende niveau. Der afsættes 1.500.000 kr. årligt under Skole- og dagtilbudsudvalget.

Et socialt morgenmadstilbud i SFO’erne
Med afsæt i erfaringer fra VUC og FGU vurderes det, at en række elever kan have et pædagogisk, fagligt og socialt udbytte af et morgenmadstilbud på folkeskolerne. Morgenmadstilbuddet etableres i SFO’erne med en fast tilknyttet morgenmadspædagog, som tager imod børnene inden skoledagens begyndelse. Et pædagogisk tilbud som dette, understøtter arbejdet med kerneopgaven med fokus på børns trivsel, sundhed og indlæring. Tilbuddet understøtter den tidlige indsats (Nyborg modellen), da et pædagogisk tilbud af denne karakter vil give elever mulighed for at ”læsse af” inden skoledagen begynder, så eleverne i højere grad er klar til at modtage undervisning. Ydermere må tilbuddet forventes at bidrage til færre konflikter, mindre udsathed og nedsat risiko for skolevægring blandt de mest udsatte og sårbare elever. Ambitionerne understøtter Nyborg Kommunes Politik for mad, måltider og bevægelse fra 2019. Der afsættes årligt 1.000.000 kr. under Skole- og dagtilbudsudvalget.


Skolepædagoger
SF og Socialdemokratiet ønsker at understøtte Nyborg Kommunes ambition om at børn kan trives, lære og udvikle sig i kommunens folkeskoler. Det er ligeledes en ambition, at børnefællesskaberne i folkeskolerne styrkes. For at øge trivslen blandt børn og unge og understøtte stærke børnefællesskaber mener SF og Socialdemokratiet, at der er brug for mere pædagogisk personale i kommunens folkeskoler. Der afsættes derfor 2.500.000 kr.årligt til mere pædagogisk personale. Arbejdet placeres under Skole- og dagtilbudsudvalget.

 

Ressourcetildeling i folkeskolerne
SF og Socialdemokratiet ønsker med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, som skaber en mere bæredygtig økonomi for alle folkeskoler i Nyborg kommune. SF og Socialdemokratiet foreslår, at der ikke længere alene tildeles ressourcer per elev, men i højere grad ud fra antallet af klasser. Derudover bør modellen tage højde for de udfordringer, der er ved at drive relativt små skoler, således at der fremover skabes et realistisk økonomisk fundament for alle skoler uanset elevtal. Arbejdet placeres under Skole- og dagtilbudsudvalget.

Bedre rengøring i folkeskolerne
SF og Socialdemokratiet anerkender, at rengøring i folkeskolerne har stor indflydelse på børn og medarbejderes sundhed og trivsel, herunder bidrage til at reducere sygdom blandt såvel børn som personale. Derfor foreslår SF og Socialdemokratiet at der afsættes 2.000.000 årligt til at sikre flere synlige rengøringstimer i Nyborg Kommunes folkeskoler.


Bedre rengøring i daginstitutionerne
SF og Socialdemokratiet anerkender, at rengøring i daginstitutionerne har stor indflydelse på børn og medarbejderes sundhed og trivsel herunder bidrage til at reducere sygdom blandt såvel børn som personale. Derfor foreslår SF og Socialdemokratiet at der afsættes 2.000.000 årligt til at sikre flere synlige rengøringstimer i Nyborg Kommunes daginstitutioner.


Levedygtige daginstitutioner i yderområder
SF og Socialdemokratiet foreslår med afsæt i anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud, at der i 2021 udarbejdes en økonomisk model, som bidrager til en mere bæredygtig og retfærdig økonomisk ramme, herunder daglig normering, i kommunens daginstitutioner i yderområderne. De mindre daginstitutioner i yderområderne oplever i stigende grad, at der er flere socialt udfordrede børn, som kræver ekstra pædagogisk indsats og et målrettet samarbejde med forældrene. Samtidig betyder børnetallet i de mindste institutioner, at den daglige normering i højere grad er udfordret ved sygdom og andet fravær blandt personalet, fordi de samlede personaleressourcer er relativt mindre end i større institutioner. Endelig skal modellen tage højde for, at de større institutioners fysiske rammer og personaleressourcer betyder, at de i perioder kan tage ekstra børn ind, hvilket bidrager til at styrke institutionens økonomi. En mulighed, som de mindre institutioner ikke har. Arbejdet placeres under Skole- og dagtilbudsudvalget.

Fjerne daginstitutionsledere fra normeringen
SF og Socialdemokratiet foreslår at tilbageføre besparelsen på daginstitutionernes normering, som blev gennemført i budget 2019. Ledere i Nyborg Kommunes skal have  tid til at løfte ledelsesopgaven og skal således ikke fremover indgå i den daglige normering. Derfor tilføres der 500.000 årligt til daginstitutionernes økonomi til at frigøre ledernes andel af normeringen i daginstitutionerne.


Regulering af normering i specialgruppen Møllervangen
Ved fordeling af den første pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner blev budgettet til normeringer i Nyborg Kommune øget med 3,5 pct. I forbindelse med udmøntning af puljen blev budgettet til normering i specialgruppen i Møllervangen ikke tilsvarende øget. SF og Socialdemokratiet anerkender, at den ekstra ressourcetildeling til specialgruppen følger af opgaven og det målrettede arbejde ind i Nyborgmodellen. Det må derfor forventes, at specialgruppens normering skal ligge over minimumsnormeringen, således at også børn og forældre i specialgruppen oplever en øget normering. SF og Socialdemokratiet foreslår derfor, at der fra 2021 tilføres midler til at øge normeringen i specialgruppen svarende til den procentvise forøgelse i de øvrige daginstitutioner, således at serviceniveauet kan fastholdes og øges i takt med de øvrige daginstitutioner.

Flere elever og lærlinge i Nyborg Kommune
SF og Socialdemokratiet mener, at Nyborg kommune skal gå forrest for at sikre fremtidens kvalificerede medarbejdere. Derfor skal Nyborg Kommune tilbyde flere elev- og lærerpladser til unge, der tager en uddannelse der sikrer kvalificeret arbejdskraft til kommunerne. Der afsættes 1.000.000 kr. til at finansiere elever og lærlinge i Nyborg Kommune. Arbejdet placeres under Økonomiudvalget.

Forsøg: Brug for alle – hele livet
SF og Socialdemokratiet foreslår som led i at realisere kommunens værdighedspolitik og ensomhedsstrategi, at Nyborg Kommune gennemfører et forsøg, hvor ældre borgere tilbydes opgaver (ikke overenskomstdækket arbejde) i deres lokalområdet. Ved aktivt at engagere ældre borgere i lokalområdets hverdagsliv får alle borgere, som ønsker det, mulighed for i højere grad at bidrage og deltage i lokale fællesskaber. Målet med forsøgsordningen skal være at øge ældre borgeres livskvalitet gennem aktiv deltagelse og derigennem også mindske oplevelsen af ensomhed blandt ældre. Samtidig vil ældre blive mere synlige i lokalområdet, hvilket kan bidrage til, at flere borgere (herunder ikke mindst børn og unge) får et mere nuanceret syn på ældre i deres lokalområde til gavn for alle. Der afsættes 350.000 kr. til forsøget i 2021 under Sundheds- og forebyggelsesudvalget.

Gåture til hjemmeboende ældre
SF og Socialdemokratiet har en ambition om, at alle mennesker i Nyborg Kommune kan leve et liv med sundhed og trivsel. Vi anerkender, at ældre medborgere har et behov og ønske om at få støtte og hjælp til at komme ud i naturen, hvis de ikke selv er i stand til det.
Vi ved, at frisk luft styrker sundheden for ældre mennesker, og vi anerkender, at ikke alle er i stand til at få det uden støtte fra social- og sundhedspersonale. SF og Socialdemokratiet foreslår derfor, at der afsættes 1.000.000 kr. årligt under Ældreudvalget til at sikre tid til gåture hos hjemmeboende ældre borgere.

Mere tid i hjemmeplejen
SF og Socialdemokratiet anerkender, at ældreområdet har betalt en høj pris ved de senere års besparelser i Nyborg Kommune. Derfor foreslår SF og Socialdemokratiet, at der indføres mere tid i hjemmeplejen på baggrund af det oplæg, der er præsenteret i ældreudvalget. Tiden kan bruges til at øge medarbejdernes trivsel, tidlig opsporing hos borgere og til omsorg for de mennesker, der har behov for dette. Vi mener, at medarbejderne skal have fleksibilitet til at prioritere opgaven i situationer, hvor ældre medborgere har behov for omsorg og tryghed fra en medarbejder, som de ikke først skal visiteres til. Der afsættes 5.130.000 kr. i budget 2021 og 3.700.000 i overslagsårene.
Pengene placeres under Ældreudvalget.

Støtte og hjælp til voldsramte familier
3-4 børn i hver skoleklasse er udsat for fysisk vold derhjemme, mens 8 pct. af alle børn bliver udsat for psykisk vold (SFI, 2016). Samtidig viser en undersøgelse fra VIVE (2020), at det mindst lige så skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som hvis barnet selv er udsat for psykisk vold. Det gælder også fysisk vold. Undersøgelser viser desuden, at børn kun sjældent fortæller andre om volden. Vold i hjemmet kan have konsekvenser for barnets adfærd. Mange børn bliver mere aggressive, hyperaktive og har sværere ved at håndtere følelser og sociale situationer. Ligesom børnene kan have sværere ved at koncentrere sig og klare sig i skolen. På længere sigt kan en opvækst præget af vold føre til dårligere helbred i form af angst, depression, PTSD og selvskadende adfærd.
Endelig viser undersøgelser, at den opvækst i hjem med vold er den største risikofaktor for selv blive voldudøvere.
Indsatsen for at stoppe vold i hjemmet ligger direkte i forlængelse af og understøtter målene i Nyborg-modellen. Derfor foreslår SF og Socialdemokratiet, at Nyborg Kommune indgår en samarbejdsaftale med Dialog mod vold, som tilbyder specialiseret psykologbehandling til voldsramte familier og tilbud om behandling i forbindelse med partnervold.
Effekten af indsatsen er veldokumenteret, og Dialog mod volds beregninger viser, at indsatsen giver en gennemsnitlig besparelse per familie per år på godt 240.000 kr. Samtidig kan den specialiserede indsats bidrage til færre anbringelser. Arbejdet placeres under Social- og familieudvalget, hvor der afsættes 2.000.000 kr. årligt.

Civilsamfundsstrategi – sammen kan vi mere
Det seneste års debat om frivillighed viser et behov for at udvikle og nuancere arbejdet med frivillighed, borgerinddragelse og civilsamfundsengagement i Nyborg Kommune.Foruden de formelle rammer, der gælder for det organiserede foreningsliv, herunder det lovpligtige Folkeoplysningudvalg og uddeling af §18-midler er der brug for at understøtte og udvikle det brede civilsamfundsengagement. Byrådet har afsat midler til bl.a. en bylivspulje og til landsbyudvikling, men udover det økonomiske tilskud kan det også være relevante at skabe endnu bedre rammer for det brede civilsamfundsengagement.
SF og Socialdemokratiet anerkender, at det er væsentligt at understøtte det borgerdrevne civilsamfundsengagement, og at det engagement ikke må sættes op som et spørgsmål om for eller i mod frivillighed. 
SF og Socialdemokratiet foreslår derfor, at den eksisterende frivillighedspolitik erstattes af en civilsamfundsstrategi, som forholder sig bredt til det borgerdrevne engagement. Civilsamfundsstrategien skal i højere grad forholde sig til, hvordan kommunen sammen med det brede civilsamfund i og uden for det organiserede foreningsliv kan skabe meningsfulde og motiverende rammer for, at borgere kan tage initiativ og engagere sig i sager, der optager dem. Målet skal være at understøtte endnu flere fællesskaber og bidrage til et endnu mere mangfoldigt og levende civilsamfund i hele kommunen. Opgaven foreslås placeret under Økonomiudvalget, og der afsættes 100.000 kr. til formålet.


Kulturpris
SF og Socialdemokratiet foreslår, at Nyborg Kommune årligt afsætter 30.000 årligt til en kulturpris. Kulturprisen skal uddeles i forbindelse med Kulturnatten til en professionel kunstner eller kulturperson med tilknytning til Nyborg Kommune. Prisen består af en statuette og 25.000,- Prisen uddeles på baggrund af forslag fra kommunens borgere. Kriterier og udvælgelse foretages af Kultur- og fritidsudvalget.

Kunststrategi: En by fuld af kunst
Kunst som et greb og en metode til helhedsorienteret byudvikling er med succes anvendt i større og mindre skala i mange kommuner. De forandringer, der er foranlediget af den strategiske byudviklingsplan på den ene side og renoveringen af slottet på den anden side, giver os en enestående (økonomisk) mulighed for at indtænke kunst som et strategisk redskab. Kunst kan således bidrage til at binde byen sammen fx ved at etablere en skulpturpark på Cirkuspladsen, som giver gæster lyst til at bevæge sig henover pladsen og ind mod byen – og som giver nyborgenserne lyst til at bruge Cirkuspladsen i hverdagen. På samme vis kan man fx forestille sig, at kunst kan bidrage til at fortælle både den historiske og moderne historie om Nyborg og således bidrage til at skabe liv og bevægelse i og på tværs af byen.

 

SF og Socialdemokratiet foreslår derfor, at der i forlængelse af den strategiske
byudviklingsplan udarbejdes en decideret kunststrategi. Strategien skal afdække og beskrive, hvordan kunst kan understøtte udviklingen af Nyborg sådan som det er beskrevet i den strategiske udviklingsplan. Samtidig skal strategien formulere en rækkegrundlæggende principper for, hvordan byrådet skal arbejde med kunst, udvikle, definere og prioritere indsatser, der understøtte den samlede byudviklingsplan.

Finansiering kan ske via Statens Kunstfonds pulje Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi, tre årlige ansøgningsfrister, de støtter også konsulentbistand til processen.
Ydermere foreslår SF og Socialdemokratiet at koble bylivspuljen til kunststrategien, således at strategien bliver en løftestang for bylivspuljen, hvor fokus er på at skabe liv gennem kunsten i byen. Puljen skal (gen)aktivireres gennem en involverende proces, hvor borgere inviteres til at udvikle projektideer/afsæt for ansøgninger på en fælles workshop.
Endelig bør det indtænkes, hvordan den planlagte ombygning af Bastionens øverste etage til arbejdende kunstværksteder og kunstskole kan bidrage til realiseringen af strategien.

 

Forslag til anlægsprojekter
Bedre rammer for tandplejen
SF og Socialdemokratiet er enige om, at den kommunale tandpleje har behov for bedre bygningsmæssige rammer for at kunne løse flere opgaver. I takt med at andelen af ældre stiger vil der også komme flere opgaver i omsorgstandplejen. Ligeledes skal kommunen i fremtiden tilbyde gratis tandhjælp til udsatte grupper. Vi oplever ikke, at den samlede opgave-portefølje kan løftes optimalt i de nuværende fysiske rammer. SF og Socialdemokratiet foreslår derfor at sætte gang i arbejdet med et nyt hus, der imødekommer den kommunale tandplejes fremtidige behov. Sundheds- og forebyggelsesudvalget har ansvaret for at sikre en god proces med inddragelse af relevante aktører, hvor også synergi i forhold til det kommende sundhedshus bør indtænkes. Der afsættes 20 mio. kr. til projektet under Sundheds- og forebyggelsesudvalget.


Pulje til grøn omstilling
SF og Socialdemokratiet mener, at der er brug for en væsentlig prioritering af midler for at sætte fart på arbejdet med at implementere konkrete indsatser (inkl. aftaler fra budget 2020) og skabe reel forandring efter flere års arbejde med at udarbejde Politik for grøn omstilling. Derfor foreslår SF og Socialdemokratiet at der afsættes 40.000.000 til realisering af Politik for grøn omstilling. Pengene skal følge ambitionerne til dørs og give mulighed for, at implementere politikkens mål.

SF og Socialdemokratiet har desuden en ambition om øge biodiversitet og udlægge flere arealer til vild natur i Nyborg Kommune. Det er derfor et ønske, at der i første omgang prioriteres 5.000.000 kr. inden for puljen til arbejdet med naturgenopretning, biodiversitet og udlægning af arealer til vilde natur. Pengene skal desuden sikre, at grønne forslag (herunder plantning af træer omlægning af grønne kommunale arealer) fra budgetaftale 2020 endelig kan realiseres.

Nye tiltag i eksisterende projekter
Tilføjelse til eksisterende renoveringspuljer i Nyborg Kommune.
I tråd med Nyborg Kommunes Politik for grøn omstilling foreslår SF og Socialdemokratiet, at alle kommunale renoveringer fra 2021 sker i overensstemmelse med ambitionerne i politikken, og at effekt for klimaet og miljøet derfor tillægges øget vægt i fremtidige prioriteringer af renoveringer.

Krav om erstatningstræer
Der bør altid være tungtvejende grunde til at fælde især sunde gamle træer i forbindelse med anlægsprojekter og lignende. Træfældning bør så vidt muligt undgås. I de tilfælde hvor det ikke kan undgås, foreslår SF og Socialdemokratiet, at der er krav at planteerstatningstræer ud fra en skala 1:3, dvs. når der fældes ét træ, skal der plantes tre nye træer af tilsvarende størrelse. Antallet tager højde for, at der ved træplantning altid må forventes, at træer går tabt i de første år. Udgiften til erstatningstræer skal fremover indgå i anlægsbudgetter, så der er sikkerhed for, at kravet kan imødekommes.


Biofaktorkrav ved nybyggeri, planlægning af nye områder og omdannelse af
eksisterende by- og boligområder 

SF og Socialdemokratiet foreslår, at Nyborg Kommune stiller biofaktorkrav ved nybyggeri, planlægning af nye områder og omdannelse af eksisterende by- og boligområder. Biofaktorkrav er et konkret værktøj til at understøtte arbejdet med biodiversitet og en grønnere Nyborg Kommune. Biofaktor betegner den biologiske aktivitet som et område levner plads til. Ved at benytte en sådan model kan der stilles krav om minimumsfaktorer ved byggerier, ligesom det gør det muligt at sammenligne områder for derved at øge bevidstheden om, hvor der bør gøres yderligere.

Hvis Nyborg Kommune skal være en ægte grøn kommune, er der behov for, at det grønne indtænkes klarere i al planlægning og nybyggeri. Vi skal være meget skarperepå, hvilken grøn kvalitet vi ønsker i kommunen. Det kan vi opnå ved at stillekrav til (ny)byggeri, planlægning og udvikling. Samtidig skal det grønne både tidligere og tydeligere ind i dialogen med bygherrer, så de har kendskab til kommunens krav og forventning og således får reel mulighed for at bidrage til kommunens ambitiøse grønne biofaktor.
Ligeledes bør biofaktorkrav på sigt skrives ind i kommuneplanen.
København, Gladsaxe og Frederiksberg Kommune arbejder allerede nu med biofaktorkrav.
Gladsaxe har vedtaget minimumskrav for biofaktor: The Green City