13. maj 2018

Så fik vi skudt Høje-Taastrup C i gang

Ny bydel Området mellem City 2 og ”Den gule by” skal huse den nye bydel. Bydelen skal forbinde City 2 med Høje-Taastrup station. Hele det område, hvor Blekinge Boulevarderne er i dag, afgrænset af Hallands Boulevard i vest og Hveens Boulevard i øst, kommer der til at rejse sig en ny bydel, som er bygget op omkring et grønt parkstrøg.

Hugo Hammel, byrådsmedlem

Projektet har længe været i støbeskeen, men nu er arealudviklingsselskabet endelig dannet.

 

Arealudviklingsselskabet er ejet af 3 parter, Høje-Taastrup kommune, Danske Shopping centre og Ejendomsselskabet Norden. Høje-Taastrup har en ejerandel på 45%.

 

Det er et meget spændende projekt, hvor man rydder hele arealet for infrastruktur. Man gør op med tidligere tider byplanlægning, planerer området og starter forfra med at bygge en bydel fra en bar ”mark”.

 

Det er ikke noget der kan gøres med et snuptag, dels skal vejforbindelserne i hele byggeperioden kunne sikre at man stadig kan komme rundt i området og kommet til og fra City 2, så City 2 ikke når at dreje nøglen om, inden at der bliver pustet nyt liv i hele området.

 

Der er også en hel del rør og kabler i jorden som skal flyttes, før området kan blive bebygget på ny. Der er i øjeblikket en dialog i gang med ledningsejerne om omlægningerne.

 

Bydelen bliver som tidligere nævnt, bygget op omkring et grønt parkstrøg, som skal være med til at give bydelen puls og aktivitet. Nogle vil måske mene at vi nærmere bygger en skyline, da en del af bygningerne er planlagt til at være temmelig høje, ja enkelte steder op til 16 etager.

 

Det er en bekymring vi deler og derfor er meget opmærksomme på!

Lokalplanen for området har været behandlet i Plan og Miljø udvalget. Der har vi været meget opmærksomme på alle de høringssvar og bekymringer, som kommunens borgere har bragt til torvs.

 

Vi har stillet forslag om at få ændret og dermed reduceret i nogle af byggehøjderne, og der er derfor blevet udarbejdet alternative forslag, der vil virke knapt så dominerende.

 

Trafikplanen for området er også under udvalgsbehandling, og der har vi også gjort en del indsigelser og kommet med tilføjelser.

 

Vi er bekymret om åbningen af Høje Taastrup Boulevard fra Thors tårnet til Gadehavegårdsvej, gennem busgaden. Åbningen gøres nu midlertidig og evalueres efter et år.

 

Vi har også fået strammet op på anlæg af stier, så der nu i højere grad planlægges med anlæg af fortov og cykelsti langs de enkelte strækninger.

 

Og ikke mindst, så har vi anmoder om, at der forelægges en plan for Teknisk Udvalg for anvendelse af støjdæmpende asfalt i hele lokalplansområdet.

 

Både trafikplanen og lokalplanen bliver byrådsbehandlet tirsdag den 15. maj.

 

Det er en byudviklingsplan I vil komme til at høre meget mere om i de næste par år. Så ikke mere i denne omgang. Dog er det væsentlig at tilføje at Høje-Taastrup kommune tror så meget på områdets succes, at men har valgt at placere kommunens nye rådhus i området!