Vedtægter 2019

VEDTÆGTER FOR SOCIALDEMOKRATIET KOMMUNEKREDS HJØRRING


§ 1. KOMMUNEKREDSENS NAVN OG TILHØRSFORHOLD
Kommunekredsen for alle socialdemokratiske foreninger i folketingsopstillingskredsen.
Kommunekredsens navn er: Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring
Kommunekredsen er organiseret i Socialdemokratiet i region Nordjylland.
Kredsorganisationer kan inddeles i samarbejdspladser, hvis antal, størrelse og funktion fastlægges af kredsorganisationer generelt forsamling.


§ 2. KOMMUNEKREDSENS OPGAVER
Stk.1. Kommunekredsen
Kommunekredsen varetager alle opgaver, som ifølge partiets elsker at skrive fællesledelsen og kommunekredse med flere foreninger. Hendes efter kaldet kommunekredsen.

Stk. 2. Opstilling af folketingskandidat
I de, af lov om valg til Folketinget, fastatte opstillingskredse udpeges og kandidat for Socialdemokratiet.
Kandidaterne opstilles sideordnede, således ved alle kandidater opstilles i hver opstillingskreds inden for storkredsen.


Stk. 3. Kommunalbestyrelsesvalg
Kommunekredsen er ansvarlig for indstilling af kandidater til kommunevalget og skal koordinere de lokale foreningers planlægning af kommunevalget. Kommunekredsen nedsætter et kommunevalgudvalg.


Stk. 4. Regionrådsvalg
Kommunekredsen skal på genereltforsamlingen forud for regionerpræsentantskabsmødet indstille forslag til kandidater til regionrådsvalget.
Kommunekredsen nedsætter og regioner valgudvalg.


Stk. 5. Andre valg
Kommunekredsbestyrelsen tager del i opstillingen af ​​kandidater til andre offentlige tillidshverv samt til nærdemokratiske råd og nævn.


Stk. 6. Møder om det regionale arbejde
Kommunekredsbestyrelsen mødes mindst til at gå om året, sammen med de øvrige kredsbestyrelser inden for regionen til at møde med regionerbestyrelsen og regionerudviklingsgrupper for at drøfte det regionale politiske arbejde.


Stk. 7. Agitation og valgkamp
Kommunekredsen skal i samarbejde med formændere i kredsen arbejde for at få flere medlemmer i partiet.
Kredsen skal henvise valgkamp til de opstillede kandidater til Folketinget og Regionsrådet samt medvirke i Europa-Parlamentsvalgkampen.


Stk. 8 Oplysningsarbejde
Kommunekredsen skal udføre oplysnings og uddannelsesvirksomhed.
Kommunekredsens uddannelsessekretær samarbejder med den regionale uddannelseskoordinator og søger samarbejde med de lokale foreningers uddannelsessekretærer.


Stk. 9. Samarbejde med foreningerne
Kommunekredsens ledelse børsnoteret sørge for et nøje samarbejde mellem samtlige formænd i kommunekredsen samt formidle og tæt kontakt med folketingskandidater og regioner hovedbestyrelsesmedlemmer.


Stk. 10. Valg af kongresdelegerede
Kommunekredsformanden er kommunekredsens repræsentant på partiets kongres, der skal vælges en stedfortræder for kommunekredsformanden. Der skal på generalforsamlingen vælges yderligere en kongresdelegeret samt stedfortræder.


Stk. 11. Andre opgaver
Kommunekredsformanden er ansvarlig for at meddele kommunekredsens foreninger, regionsorganisationen og Partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i Kommunekredsen. Snarest efter det konstituerende møde.


Stk. 12. Opgaver fra andre led i organisationen
Kommunekredsen har i øvrigt pligt til at udføre det arbejde, den er pålagt i partiets love, og som kommunekredsens foreninger, regionsorganisationen og Partikontoret måtte anse for påkrævet.


§ 3. KOMMUNEKREDSENS LEDELSE
Stk. 1. Den kompetente forsamling
Kommunekredsens generalforsamling er den kompetente forsamling. Alle medlemmer i kommunekredsen kan deltage på generalforsamlingen med tale- og stemmeret.


Stk. 2. Indkaldelse af generalforsamlingen
Generalforsamlingen samles normalt til ordinært møde inden udgangen af marts måned.
Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med en måneds varsel.
Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en foreningsbestyrelse og skal være indsendt senest 14 dage forud for mødet.
Forslagsberettigede er også kredsbestyrelsen.
Indkomne forslag skal tilsendes medlemmerne og offentliggøres på kommunekredsens hjemmeside, senest 8 dage før generalforsamlingen, sammen med indkaldelse og dagsorden.

Ekstraordinært generalforsamlingen kan indkaldes af kredsbestyrelsen eller på begæring af en foreningsgeneralforsamling.
Mødet skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter begæringens fremkomst.


Stk. 3. Generalforsamlingens opgaver
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det forløbne år. Beretningen lægges op til debat om partiets politiske og organisatoriske virksomhed. Kassereren forelægger det reviderede regnskab med revisorernes bemærkninger.
Nedsatte udvalg aflægger beretning.
Der fremlægges uddannelses- og aktivitetsplan for det kommende år.
Herudover aflægges beretning fra kommunalbestyrelsesgruppen, regionsrådsgruppen og politisk beretning fra folketingskandidaten. Hvis der i kommunekredsen er en DSU-afdeling, aflægger denne også beretning.
Der foretages valg til bestyrelsen.
Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Hvert år vælges to suppleanter.
Herudover vælges to revisorer, en i lige år og en i ulige år samt to revisorsuppleanter hvert år.
Alle medlemmer i kommunekredsen er valgbare.


Stk. 4. Kredsbestyrelsens sammensætning
Kredsbestyrelsen består af den valgte bestyrelse jf. stk. 3 samt formændene for partiforeningerne i kommunekredsen.
Adgangsberettiget er, kommunekredsens folketingskandidat, en repræsentant fra DSU samt formændene for udvalg, der er nedsat af kredsgeneralforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der i øvrigt er adgangsberettiget.


Stk. 5. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen
Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning til generalforsamlingen.
Bestyrelsen udpeger kommunekredsens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens møder.


§ 4. KOMMUNEKREDSENS ØKONOMI
Stk. 1. Kontingent fra foreningerne
Kommunekredsens fastlægger, efter nærmere regler vedtaget af Hovedbestyrelsen, selv sit kontingent på kredsgeneralforsamlingen.


Stk. 2. Valg- og informationspuljen
Til dækning af udgifter til kommunalvalg og medlems- og valgaktiviteter henlægges nødvendige beløb i en valg- og informationspulje.
Partiskatten indgår i denne pulje. Partiskatten fastsættes på generalforsamlingen forud for kommunalvalget.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen.
Kassereren skal have dokumentation for den indbetalte partiskat.


Stk. 3. Offentlige tilskud
Kommunekredsbestyrelsen skal oprette en særlig konto, hvorpå offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde indsættes.
Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.
Det udbetalte beløb skal anvendes det år, støtten udbetales.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om kommunal partistøtte


Stk. 4. Regnskabsår og revision
Kommunekredsens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december.


Stk. 5. Tegningsrettigheder
Kommunekredsen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.
Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes af kredsgeneralforsamlingen.


§ 5. STEMMERET OG VALGBARHED
Stk. 1. Opstillingsmøder
For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have sine fulde medlemsrettigheder jf. partiets love § 2 stk. 4.
Alle medlemmer af Socialdemokratiet i kommunekredsen kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg.
Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsmøde på generalforsamlingen eller ved urafstemning ved personligt fremmøde.


Stk. 2. Valg i kommunekredsen
For at kunne vælges til tillidshverv i kommunekredsen skal man være medlem.


Stk. 3. Opstilling til offentlige valg
For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg, Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.
Dispensation fra dette krav kan i særlige tilfælde gives af den kandidatudpegende forsamling. Når der bruges urafstemning, er det generalforsamlingen i forbindelse med afstemningen, der kan dispensere.
Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Afgørelserne kan ankes for Hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Dobbeltmandater
Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer:
Kommunalbestyrelse, Regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.
Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.
For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. Ønsker man at være kandidat, må man på forhånd beslutte sig for, på hvilken af de to lister man vil kandidere.
I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.
I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg, kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.
Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man varetager to fuldtidsvalgte poster.


§ 6. OPGAVER I FORHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSEN OG KOMMUNEVALG
Stk. 1. Kommunevalgprogram
Kommunekredsbestyrelsen har ansvaret for, at der i god tid inden kommunevalget afholdes møder, hvor alle medlemmer af foreningerne i kommunen er med til at fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen.
Kommunekredsbestyrelsen skal, sammen med foreningerne i Kommunekredsen, føre valgkamp for de opstillede kandidater.


Stk. 2 Opstilling til kommunevalget
Kommunekredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget.
Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.
Kredsgeneralforsamlingen beslutter opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller den kompetente forsamling. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag.
Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller kompetent forsamling, hvortil kun partimedlemmer bosiddende i kommunen har stemmeret.
Generalforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd.


Stk. 3 Kandidatudvalg
Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater.
Kandidatudvalget har pligt til at bringe kandidater i forslag.
Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra kommunekredsbestyrelsen, foreningsbestyrelserne og DSU (hvis afdeling eksisterer ellers et medlem som er under 30 år). Herudover beslutter kredsgeneralforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget. Kandidatudvalget skal være geografisk bredt funderet.
Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.


Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser
Straks efter kommunevalget samles ledelsen i foreningerne, kommunekredsens bestyrelse og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser.
På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. Indkaldelsen til mødet foretages af Kommunekredsformanden, senest en måned efter valget.


Stk. 5. Andre valg
Kommunekredsbestyrelsen tager del i opstillingen af kandidater til andre offentlige tillidshverv samt til nærdemokratiske råd og nævn.


Stk. 6. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen
Kommunekredsbestyrelsen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det kommunale budget.
Kommunekredsbestyrelsen er repræsenteret ved gruppemøderne og skal inddrages aktivt i beslutningsprocesserne.


Stk. 7. Samarbejde med foreningerne
Kommunekredsbestyrelsen bør sørge for et konstruktivt samarbejde mellem samtlige foreninger.


Stk. 8. Opgaver fra andre led i organisationen
Kommunekredsbestyrelsen har pligt til at udføre de opgaver, der er pålagt i partiets love og yde den bistand i partiarbejdet, som partiledelsen, regions og kredsorganisationen samt foreningerne i kommunen måtte anse for påkrævet.


Stk. 9. Andre opgaver
Formanden er ansvarlig for at meddele kredsorganisationen, regionsorganisationen og Partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i kommunekredsen.


§ 7. AFSTEMNINGSREGLER OM BORGMESTERKANDIDAT
Hvis der på generalforsamlingen er mere end en kandidat, skal den ene opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne.
Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer.
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal.
Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.
Vælges urafstemningsmodellen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som Kommunekredsen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres kommunekredsens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.
Udsendelsen forestås af fællesledelsesbestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de respektive foreninger. Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af fællesledelsesbestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne.
Kommunekredsbestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.


§ 8 FOLKETINGSVALG
Stk. 1. Opstillingen
Hver kreds skal opstille en kandidat til Folketinget. Opstillingen foregår i den kompetente forsamling.
Opstilling af kandidat foretages hvert år. Den ved sidste folketingsvalg opstillede kandidat betragtes uden videre som foreslået igen, medmindre vedkommende frabeder sig genvalg. Andre kandidater skal for at komme i betragtning være skriftligt anbefalet forud for mødet i den kompetente forsamling af mindst 25 af foreningens medlemmer ved personlig underskrift.
Hvis der til den kompetente forsamling kun fremkommer forslag om en kandidat, betragtes den pågældende som opstillet.
Hvis to eller flere kandidater er bragt i forslag, skal afgørelsen træffes enten af den kompetente forsamling eller ved urafstemning.
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet i den kompetente forsamling afholdes.
Såfremt en kandidat har frabedt sig genvalg, skal der opstilles en kandidat senest seks måneder herefter, dog senest ved valgets udskrivelse. Vælges der ikke en ny kandidat inden seks måneder, skal Hovedbestyrelsen udpege en ny kandidat i samarbejde med kredsen.


Stk. 2. Præsentationsmøder
Det påhviler bestyrelsen inden urafstemningen/afstemningen og senest 14 dage efter mødet i den kompetente forsamling at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer af foreningen har adgang, og hvor de foreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter.

Stk. 3. Suppleringskandidater i storkredsene
Hvis der ikke er opstillet kandidater af begge køn i en storkreds, skal Hovedbestyrelsen opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet i kredsene.
Den pågældende kandidat skal i givet fald vælges på et hovedbestyrelsesmøde efter indstilling fra en foreningsgeneralforsamling, et kredsrepræsentantskabsmøde, en kredsgeneralforsamling eller 50 medlemmer ved personlig underskrift.
Såfremt der opstilles suppleringskandidat, nedsætter Hovedbestyrelsen en baggrundsgruppe, der støtter kandidaten mellem valgene og arrangerer valgkamp for kandidaten.


§ 9 AFSTEMNINGSREGLER OM FOLKETINGSKANDIDAT
I tilfælde af at valget foregår i en kompetent forsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i kredsen.
Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer.
Ved urafstemning med flere kandidater skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og andre stemmer tæller ikke med.
Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal.
Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.
Vælges urafstemningsmodellen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som kredsen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres kredsens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge.
Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.
Udsendelsen forestås af kredsbestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de respektive foreninger.
Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af kredsbestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne.
Kredsbestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.


§ 10 VALG AF KONGRESDELEGEREDE
For at kunne blive valgt som kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent.
Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede
Stk. 1. Kredsdelegerede
Kredsformanden er kredsorganisationens repræsentant på partiets kongres, derudover vælges der i den kompetente forsamling én kongresdelegeret.

Stk. 2. Kommunedelegerede
I kredse, der dækker én kommune med flere foreninger varetages dette stk. 2 af kredsen, I alle øvrige kommuner varetages dette stk. 2 af fællesledelsen.
Antallet af foreningsrepræsentanter på kongressen beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal efter nedenstående fordelingsnøgle.
1. Foreningerne i en kommune er samlet sikret én delegeret.
2. Herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer.


Stk. 3. Foreningsdelegerede
Af det antal delegerede, som bliver beregnet i denne paragrafs stk. 1 har foreninger med mere end 100 medlemmer krav på en delegeret. Derefter yderligere en delegeret for hver yderligere 300 medlemmer.


§ 11 FORSØGSVIRKSOMHED
Kongressen har bemyndiget Hovedbestyrelsen efter indstilling fra et organisationsled at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene.


§ 12 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regionerne samt de kompetente forsamlinger i kredsene og fællesledelserne.
Endvidere ved udpegning til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Folketings- og Europa-Parlamentsvalg.


§ 13 VEDTÆGTERNE
Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en beslutning i det kompetente forsamling med 2/3 flertal og må ikke være i strid med partilovenes til og bogstav.
Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen.
Såfremt der ikke er det kompetente forsamling er vedtaget andre vedtægter for kredsen, er disse standardvedtægter gældende.
Vedtaget af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, november 2016.

 

Godkendt på Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring generalforsamling den 8. april 2019.
Sign.
Torben Kaptain, Dirigent

Jakob Gislund, referent

Filer:


2019 Vedtægter.pdf
PDF
414 KB