Om os


Der skal være nogen til at sørge for, at vores samfund fungerer. Som medlem af Socialdemokratiet har du mulighed for at være med til at diskutere den politiske udvikling med de folkevalgte politikere.
Du er med til at afgøre, hvilke personer, der skal stå på stemmesedlen, når der er valg til byråd, regionsråd, Folketinget og EU.


Dialog og meningsudvekslinger med de valgte politikere er godt for demokratiet; og ved at være med i vores partiforening får du rig lejlighed til at diskutere med dem, der er med til at tage beslutningerne – lokalt, regionalt og på landsplan.

 

 

Vedtægter for

Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune

 • 1 Foreningens navn og tilhørsforhold 
 • 2 Formålet                   
 • 3 Foreningens opgaver                  

Stk. 1. Foreningen som fællesledelse                                                                                                                       

Stk. 2  Foreningen som kreds                                                                                                                                        

Stk. 3. Opstilling til valg                                                                                                                                                 

Stk. 4. Kommunevalg                                                                                                                                                       

Stk. 5. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen                                                                        

Stk. 6. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser                                     

Stk. 7. Hvervning                                                                                                                                                                

Stk. 8. Andre opgaver                                                                                                                                                         

 • 4 Betingelser for medlemskab                  

Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer                                                                                                     

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab                                                                                                              

 • 5 Foreningens ledelse                   

Stk. 1. Generalforsamlingen                                                                                                                                        

Stk. 2. Bestyrelsen                                                                                                                                                             

Stk. 3. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen                                                                            

 • 6 Foreningens økonomi                   

Stk. 1. Medlemskontingentet                                                                                                                                     

Stk. 2. Valg- og informationspulje                                                                                                                            

Stk. 3. Offentlige tilskud                                                                                                                                                 

Stk. 4. Regnskabsår                                                                                                                                                           

Stk. 5. Tegningsrettigheder                                                                                                                                             

 • 7 Stemmeret og valgbarhed                  

Stk. 1. Opstillingsmøder                                                                                                                                                 

Stk. 2. Valg i partiforeningen                                                                                                                                      

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg                                                                                                                           

Stk. 4. Dobbeltmandater                                                                                                                                                

 • 8 Kommunevalg                     
 • 9 Folketingsvalg                   

Stk. 1. Opstillingen                                                                                                                                                            

Stk. 2. Præsentationsmøder                                                                                                                                       

 • 10 Afstemningsregler                   
 • 11 Valg af kongresdelegerede                    

Stk. 1. Kommunedelegerede                                                                                                                                      

Stk. 2. Kredsdelegerede                                                                                                                                                 

Stk. 3. Foreningsdelegerede                                                                                                                                       

 • 12 Flyttemeddelelser                    
 • 13 Udelukkelse                        
 • 14 Oprettelse af foreninger                    
 • 15 Forsøgsvirksomhed                   
 • 16 Partiskatregel for øvrige tillidshverv                
 • 17 Ligestilling mellem kønnene                   
 • 18 Vedtægterne                       
 • 19 Ikrafttræden                       

 

 • 1 Foreningens navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune

Foreningen organiserer socialdemokraterne i:

Socialdemokratiet i Hedensted kredsen og Socialdemokratiet i region Midtjylland.

 • 2 Formålet

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.

Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

Dette mål søges opnået ved:

 • at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål,
 • at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik,
 • at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn. • 3 Foreningens opgaver

Stk. 1. Foreningen som fællesledelse.

Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune er den eneste socialdemokratiske partiforening i Hedensted Kommune og har derfor beføjelser og opgaver som fællesledelse,  jf. partiets standard for foreningsvedtægter 2016-20.

 

Stk. 2. Foreningen som kreds

Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune er den eneste socialdemokratiske partiforening i Hedensted Kommune og har derfor beføjelser og opgaver som kreds jf. partiets standard for foreningsvedtægter 2016-20.

 

Stk. 3. Opstilling til valg

Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg samt til andre offentlige valg samt nærdemokratiske råd og nævn.

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler til de valg, som foreningen er ansvarlig for. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling, samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet.

Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater.Stk. 4. Kommunevalg

Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget.

Under opstillingen af kandidater til kommunevalget skal foreningen så vidt muligt sikre geografisk repræsentation af kandidater fra alle dele af kommunen.

Foreningen skal i god tid før hvert kommunevalg på et medlemsmøde fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen

Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst tre gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde.  De tre møder er 1) generalforsamlingen i marts, 2) et møde i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetseminar typisk i august og 3) et møde, når det kommunale budget er endelig vedtaget.

Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne.

Stk. 6. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser

Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v.

Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden i samråd med spidskandidaten.

Stk. 7. Hvervning

Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer.

Stk. 8. Andre opgaver

Formanden er ansvarlig for at meddele regionsorganisationen og partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i foreningen.

 • 4 Betingelser for medlemskab

Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer

Alle, der anerkender partiets principprogram, love og vedtægter, kan optages som medlemmer.

Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling.

Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan hovedbestyrelsen konsulteres.

 

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab

Man er medlem, når man har betalt kontingent.

Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU.

Medlemskabet har sin gyldighed fra indmeldelsesdatoen i Socialdemokratiet.

Hvis kontingentet ikke er betalt senest et kvartal efter den ordinære opkrævning, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt.

Inden den 1. april skal alt skyldigt kontingent for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab.

Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af kontingentrestance.

Medlemskabet bortfalder hvis man tilhører noget andet partis politiske organisation eller ved Europa-Parlaments-, folketings-, regionsråds- eller kommunale valg opstiller på eller medvirker ved opstilling af andre lister end de socialdemokratiske.

Medlemskabet bortfalder hvis man udelukkes eller udtræder af en socialdemokratisk gruppe, men forbliver i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet.

Stk. 3. Hvor skal man være medlem

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling af kandidater.  

Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af.

 • 5 Foreningens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal fremsendes til medlemmerne med 1 måneds varsel.

Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitetsplan for det kommende år.

Udvalg, nedsat af generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.        

Der foretages valg til bestyrelsen: I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt to suppleanter for 1 år, en revisor samt en revisorsuppleant for 2 år. I lige år vælges kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt to suppleanter for 1 år, en revisor og en revisorsuppleant for 2 år.

Generalforsamlingen vælger delegerede til regionsrepræsentantskabsmøderne samt kongressen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal behandles i bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling.

Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og minimum 5 bestyrelsesmedlemmer.

Adgangsberettiget er en repræsentant fra DSU samt en repræsentant fra gruppen i kommunalbestyrelsen. Derudover beslutter bestyrelsen, hvem der kan have adgang til bestyrelsens møder.  Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden med aftaler om bestyrelsesarbejdet, herunder konstituering, mødefrekvens, repræsentation i udvalg. Forretningsordenen tages til evt. revision på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen

Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 2 % iht. § 16.

Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens møder.

 • 6 Foreningens økonomi

Stk. 1. Medlemskontingentet

Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på sin generalforsamling efter nærmere regler vedtaget af hovedbestyrelsen.

De foreninger, der ikke anvender de vejledende kontingentsatser, skal senest den 28. februar indberette kontingentsatsen til partikontoret. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år. Dog mindst de vejledende satser.           

Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og fordeles til foreningerne og kredsene i henhold til de vedtagne kontingentsatser.

Stk. 2. Valg- og informationspulje

Foreningen skal oprette en valg- og informationspulje, hvor der skal henlægges penge til kommunevalg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne pulje.

Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen.

Stk. 3. Offentlige tilskud

Foreningen skal oprette en særlig konto, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.

Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.

Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om kommunal partistøtte.

Stk. 4. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar - 31. december

Stk. 5. Tegningsrettigheder

Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

 • 7 Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Opstillingsmøder

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have sine fulde medlemsrettigheder jf. lovenes § 2 stk. 4.

Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg.

Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning.

Stk. 2. Valg i partiforeningen

For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt kontingent.

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg

For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Dobbeltmandater

Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste.

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

 • 8 Kommunevalg

Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag.

Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget.

Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.  

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag.

Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer, bosiddende i kommunen har stemmeret.

Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd.

 

 

 • 9 Folketingsvalg

Stk. 1. Opstillingen

Opstillingen foregår på en generalforsamling.

Opstilling af kandidat foretages hvert år.

Hvis der til generalforsamlingen kun fremkommer forslag om én kandidat, betragtes den pågældende som opstillet.

Hvis to eller flere kandidater er bragt i forslag, skal afgørelsen træffes enten af generalforsamling eller ved urafstemning.

I tilfælde af at valget foregår på en generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i kredsen.

Den ved sidste folketingsvalg opstillede kandidat betragtes uden videre som foreslået igen, medmindre vedkommende frabeder sig genvalg. Andre kandidater skal for at komme i betragtning være skriftligt anbefalet forud for generalforsamlingen af mindst 25 af foreningens medlemmer ved personlig underskrift.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest otte dage før, generalforsamlingen afholdes.

Stk. 2. Præsentationsmøder

Det påhviler bestyrelsen inden urafstemningen/afstemningen og senest 14 dage efter generalforsamlingen at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer af foreningen har adgang, og hvor de foreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter.           

 • 10 Afstemningsregler

Afstemning om folketingskandidat eller borgmesterkandidat kan foregå på en generalforsamling eller ved en urafstemning blandt medlemmerne.

I tilfælde af at der vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne.

Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Ved urafstemningen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres foreningens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.

Udsendelsen forestås af bestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de respektive foreninger. Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.

 • 11 Valg af kongresdelegerede

For at kunne blive valgt som kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent.

På generalforsamlingen vælges det antal kongresdelegerede, som foreningen er berettiget til ifølge partiets love.

Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede

Stk. 1. Kommunedelegerede

Antallet af foreningsrepræsentanter på kongressen beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal efter nedenstående fordelingsnøgle.

 1. Foreningerne i en kommune er samlet sikret en delegeret.
 2. Herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer.

Stk. 2. Kredsdelegerede   

Kredsformanden er kredsorganisationens repræsentant på partiets kongres. Derudover vælges der én kongresdelegeret.

Stk. 3. Foreningsdelegerede

Af det antal delegerede, som bliver beregnet i denne paragrafs stk. 1, har foreninger med mere end 100 medlemmer krav på en delegeret. Derefter yderligere en delegeret for hver yderligere 300 medlemmer.

 • 12 Flyttemeddelelser

Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter.

Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening.

 • 13 Udelukkelse

Et medlem kan udelukkes af partiet, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket, og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen.

Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen.

Foreningsformanden skal meddele den, der er udelukket, at sagen kan ankes for hovedbestyrelsen inden 14 dage.

Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give partikontoret meddelelse om sagen.

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen m.v.

Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes § 22.

Alle udelukkelser og genoptagelser af udelukkede medlemmer skal for at være gyldige godkendes af hovedbestyrelsen.  

Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, så længe udelukkelsen ikke er ophævet.

I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen foretage udelukkelser.

Foreningen skal inddrages, inden det sker. • 14 Oprettelse af foreninger

Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye foreninger, ligesom 25 medlemmer kan starte en ny forening. Hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen dispensere fra denne regel.

Der skal være mindst én forening inden for hver kommune og mindst én forening inden for hver opstillingskreds.

Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Såfremt der er mere end en forening i kommunen, skal der oprettes en fællesledelse.

 • 15 Forsøgsvirksomhed

Kongressen har bemyndiget hovedbestyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene.

 • 16 Partiskatregel for tillidshverv

Alle medlemmer der varetager tillidshverv, som udløser faste vederlag, på vegne af Socialdemokratiet i Hedensted kommune, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen.

Partiskatten udgør minimum 2 % af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. Den aktuelle procentsats for partiskat fastsættes af generalforsamlingen.

Partiskat af det udbetalte beløb skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende betaling af partiskat medfører tab af medlemskab.

Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt.

 • 17 Ligestilling mellem kønnene

Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer samt fællesledelserne.

Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europa-Parlamentsvalg.

 • 18 Vedtægterne

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.

Tvivlstilfælde kan ankes for hovedbestyrelsen.

 • 19 Vedtagelse og Ikrafttræden

Ovenstående er vedtaget ved stiftende generalforsamling 13-10-2011med senere ændringer ved generalforsamling 29-02.2016 (præcisering i §5 stk. 1 af valgprocedure ved valg til bestyrelsen) samt generalforsamling 15-03-2018 (antal møder ned kommunalbestyrelsen og mindre ændringer i formulering herunder tilpasning til partiets standard ”Foreningsvedtægter 2016-2020.  

Inga Sørensen. Formand