24. september 2019

Referat fra bestyrelsesmødet 23.9.2019

Referat fra bestyrelsesmødet 23.9.2019


Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 23. september

Møde nr. 89

       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

Til stede: Erik, Thyge, Gitte, Lone, Inga, Daniel, Inga, Stig, Bent

Afbud: Ole, Mihai

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 14. august.

Rundsendt og underskrevet

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

Byrådet arbejder med budget 2020. Byrådsgruppen mødes igen onsdag den 25.9.

Lone

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

Daniel fortalte, at han qua sine ordførerskaber har rimelig travl – ikke mindst på grund af mange henvendelser fra interessenter og enkeltpersoner. Ordførerskaberne er: handikapområdet og u-lands bistand.

Der blev diskuteret tobaksafgift og talt om finansministeriets regnemodeller. Sidstnævnte vil Nicolai Wammen udfordre.

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

Lone deltager i det kommende Regionsråds møde.

Lone

4

Kommunikationsstrategi. Opfølgning på antal artikler til bloggen og evt. ansættelse af journalistelev.

Evt. ansættelse af journalistelev udsættes til efter strategiseminaret (20.10.).

Det undersøges, om det vil være muligt at ansætte en studentermedhjælp, fx en stud scient. pol., der som led i uddannelsen vil kunne hjælpe Daniel og Kasper – og naturligvis bestyrelsen.

Ind til nytår er det bestyrelsen, der er ansvarlig for stof til bloggen. Artikler om budget 2020 har prioritet. Gerne i forhold til ”velfærd først” og ”grøn omstilling”.

Artikler ligger fint i forlængelse af pointerne i Bents artikel fra kongressen, som gerne skal offentliggøres på bloggen i den kommende weekend 27.9..

Bent tager kontakt til Henrik / Kasper om opfølgende artikler.

Alle

5

Orientering om medlemsundersøgelsen

Der blev foreslået et par ændringer, fx tilføjelse af ”generalforsamling” til aktiviteter. Og ”indflydelse på politikken” tilføjes spørgsmål 5.

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes i indeværende uge (39). Der trykkes og sendes papirudgaver til de ca. 20 medlemmer, der ikke har mailadresse. Bestyrelsen afhenter svarskemaerne, hvis medlemmerne ønsker at deltage i undersøgelsen.

Stig, Lone, Bent, Inga

6

Opfølgning på budgetmøde og forberedelse af medlemsmødet den 1.10.

Mødet om budgettet torsdag den 19.9. oplevedes som ustruktureret. Bestyrelsen var noget forundrede over, at der ikke var flere konkrete ønsker til budgettet fra byrådsmedlemmerne. Ikke helt enighed om, hvor konkret ønskerne skulle være. Men enighed om, at valgprogrammet er udgangspunktet – og at der ikke var tid til en ordentlig proces.

Bestyrelsen vil gerne i forbindelse med 2021 budgettet stå for en proces, hvor også medlemmerne kan inddrages om ønsker til budgettet.

 

Til medlemsmødet den 1.10. kommer byrådsmedlemmer med oplæg. Inga sørger for projektor. Der serveres kaffe, øl og vand – evt. æblekage (Inga og Gitte).

Alle

7

Kongres 2019. Indtryk fra kongressen

God kongres. God stemning. God form (debat med formanden).

 

8

Økonomistatus                                   

FV konto opgjort. Overskud på 160 kr.

Driftskonto: Vil nok give overskud, som efterfølgende kan flyttes til valgkonti. Vi skal have opbygget kapital til næste folketingsvalg.

Vi kan ikke nå målet med 330 t.kr. på KV kontoen med nuværende udgifter / indtægter.

På strategiseminaret drøftes, hvordan indtægtssiden kan øges.

Erik

9

Bordet rundt

Inga: AOF har planlagt to arrangementer i Hedensted. Det ene handler om affaldsplan (aflyst), og det andet handler om alternativ opvarmning og finder sted 31.10. kl. 19 på Compas. Se mere her

Stig: Innovation Nord kunne være stedet for afholdelse af strategiseminaret. Forplejning fra Brugsen. Seminaret ledes af Sune Sindberg. Der er velkomst/rammesætning ved Lone og oplæg ved DSU-formand fra Vejle.

Alle

10

Evt.

Intet.

Mødet sluttede kl. 21.15.

Alle


Referent

Bent Alminde                                            

                                                                 

                                                                 

Kommende møder:

01.10. kl. 19 Medlemsmøde om budget 2020. Afholdes i 3F huset, Præstegårdsvej 2, Hedensted.

28.10. kl. 19 Ordinært bestyrelsesmøde