15. august 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. august 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. august 2019

MEP Niels Fuglsang kommer gerne til medlemsmøde i Hendested kredsen

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 14. august

 

Møde nr. 88

       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

Til stede: Ole, Thyge, Gitte, Lone, Inga, Bent, Mihai, Erik, Kasper, Daniel.

Afbud: Henrik, Stig.

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni

Rundsendt og underskrevet

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. Kasper

På grund af regeringsdannelse mv. er grundlaget for budget 2020 skubbet ca. 3 uger. Se punkt 7.

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

Optimistisk!

Der er grund til at glæde sig over regeringens start.

Der er fx justeret lidt på udlændingepolitikken.

Daniel er glad for de to ordførerposter som:

-        udlændingeordfører

-        handikapordfører

Og med plads i Udenrigsudvalget.

Mange ting at sætte sig ind i. Og der er mange interessenter på området. Godt parløb med ministeren.

 

Daniel har været i News og Co. Sagen handlede om udviklingsbistand til lande, der ikke vil tage imod afviste asylansøgere.

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

Spørgsmål til Lone fra Erik vedrørende opstilling af skyggekandidat. Ordningen er ikke populær i hovedbestyrelsen. Der kommer et forslag fra HS til kongressen i 2020.

 

Niels Fuglsang besøger Kasper og Lone i september. Niels vil derudover gerne komme til et medlemsmøde.

Lone

4

Kommunikationsstrategi. Opfølgning fra pkt. 4, mødet i juni. Hvordan løses opgaverne i september og oktober?

Bestyrelsen er ind til videre ansvarlig for, at der kommer minimum 1 artikel på vores blog hver 14. dag.

Ideer:

-        om ret til tidlig pension (Lone)

-        Nyt om fællesvarme (Stig)

-        Om handikapkørsel i Hedensted kommune (Inga)

-        Om budget 2020 (Kasper)

-        Kongres 2019 (Bent)

 

Stig har udarbejdet forslag til jobopslag for ansættelse af journalistelev. (er medsendt som bilag)

Til næste møde i bestyrelsen: Lone undersøger lønniveauet, og bestyrelsen kigger på budget 2019 og 2020 for at finde økonomi til den journalistiske bistand.

 

Alle

5

Drejebog for valgkampe. Hvordan og hvem?

Bestyrelsen besluttede at påbegynde arbejdet efter strategimødet. Det er tanken at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en drejebog til både folketingsvalg, EU-valg og regions- og kommunalvalg.

Bent forhører i andre kredse, om der allerede er lavet drejebøger.

Punktet sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 28.10.

Alle

6

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.

Fælles møde mellem bestyrelse og byrådsmedlemmer afholdes 20.10. kl. 8 – 14.

Planlægning?

Husk spørgsmål til medlemsundersøgelse!

Sune Sindberg, Hedensted kommune er tovholder på dagen, den 20.10. kl. 8 – 14.

Mødet holdes hos FOA, Horsens. Lone sørger for forplejning.

 

Vedrørende spørgeskemaundersøgelsen. Inga indkalder Stig og Bent til et møde, hvor spørgsmålene udarbejdes

 

Vi vil fx gerne vide, om vores medlemmer vil bidrage aktivt og med hvad – eller helst vil være ”anonyme”. I forhold til vores kommunikation vil vi gerne vide, om vores medlemmer læser nyhedsbrevet, læser artikler på vores blog, følger os på Facebook.

Vi diskuterede i bestyrelsen, om vi kunne spørge medlemmerne i forhold til politiske spørgsmål. Her var vi ikke enige.

Stig, Inga og Bent udarbejder forslag til bestyrelsen, der skal godkendes her (pr. mail), inden de udsendes.

 

Medlemmer uden digital kommunikation (ca. 20) får en papirudgave. Inga foreslår, vi kører rundt til dem.

 

Spørgeskemaundersøgelsen skal være klar og være bearbejdet, så materialet kan bruges på strategimødet den 20.10.

 

Stig, Lone

7

Næste medlemsmøde

Af hensyn til forsinkelsen af budgetarbejdet er møderne ændret til:

19.9. kl. 19 – 21. Fælles møde mellem byrådsmedlemmer og bestyrelsen. (3F huset i kælderen). Arbejde i 3 eller 4 grupper med budget og konsekvenser. Byrådsmedlemmer medbringer PC.

 

1.10. kl. 19 – 21. Medlemsmøde før 1. behandling af budgettet. (3F huset – salen).

 

Alle

8

Økonomistatus                                   

Folketingsvalgskontoen er i bund. Hvis der er underskud eller overskud udlignes med Favrskov.

 

DSU har forespurgt, om vores kreds vil støtte DSU’s magasin i form af et abonnement/andel på 500 kr.

Erik oplyste, at vi har budgetteret med 1000 kr. i støtte til DSU. Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

 

Erik

9

Bordet rundt

Gitte. Om kørsel til kongres. Kasper kører og tager Gitte, Lone og Bent med fra Vest. Mihai kører og tager Ole, Thyge og evt. Daniel med fra Øst.

Thyge: Spørgsmål til Kasper om stisystem rundt om Bjørnsknude. Der er vedtaget en beslutning, som går ud på at lægge nogle flade sten uden på kystsikringen. Pris ca. 800.000 kr.

Erik: Er aktiv i Ældresagen. Arbejder for tiden med seniorboformer i et konkret projekt.

Ole: Deltager i næste gruppemøde på Rådhuset

Daniel: Kredsens campingvogn står hos mig. Thyge vil sørge for afhentning ved lejlighed.

Mihai: Har fået nyt job, som er et praktikforløb i Viborg. Tre dage ugentligt fra 7 – 19.

Bent: Styregruppen til etablering af digelag i Juelsminde har afleveret forslag til afgrænsning og til vedtægter til behandling i byrådet, hvilket sker på mødet i august.

Inga: Sjovt at være socialdemokrat for tiden. 8. marts komiteen bliver til 8. marts foreningen. Ud over kørekort til indvandrekvinder skal medlemmerne nu også kunne få ”kørekort” til foreningsarbejde.

 

Alle

10

Evt.

Henvendelse fra Hanne Enemark om gl. protokoller mv.

Mihai tager kontakt og afhenter materialet.

 

Henv. fra Sanne Holst Sørensen om kuglepenne.

Er ikke medlem. Vi afventer evt. ny henvendelse.

 

VB, der spiller i Danmarksserien eller deromkring, tabte igen.

Brøndby IF – AC Horsens 1 – 2

 

Mødet sluttede kl. 21.50.

Mihai

 

 

Bent

 

 

Kasper

 

Daniel

 

Referat / Bent Alminde


Næste møder:                     

Kongres i Aalborg 14. – 15. september

Fællesmøde mellem byrådsmedlemmer og bestyrelse 19. september

Bestyrelsesmøde 23. september

Medlemsmøde om budget 1. oktober