30. juni 2019

Referat fra bestyrelsesmødet 27.6.2019

Referat fra bestyrelsesmødet 27.6.2019

Statsminister Mette Frederiksen

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27. juni kl. 19 – 21

Møde nr. 87

       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

Afbud fra Erik og Thyge.

Til stede: Stig, Ole, Gitte, Lone, Inga, Bent, Jacob og Lars Juul. Fraværende: Mihai

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 23. maj

Rundsendt og underskrevet

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. Jacob Ejs

Det går godt i flertalsgruppen.

Samarbejde, borgerinddragelse mv. blev drøftet. Sparekatalog for indeværende år er på vej.

Jacob

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

Stor glæde og lettelse i den socialdemokratiske gruppe. Stemningen i gruppen under forhandlingerne med støttepartierne var god. Rørende gruppemøde onsdag formiddag, hvor Mette blev mødt med meget lange klapsalver. Socialdemokratiets 3 vigtige krav i forhandlingerne var:

-        bred udlændingepolitik

-        ret til tidlig pension for nedslidte

-        ren S regering

Ret til tidlig pension skal der kæmpes for, da det ikke er med i forståelsespapiret.

Daniel fortalte desuden om sine ønsker for ordførerskaber.

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

Møde i Regionsbestyrelsen, hvor EU valgkampen blev evalueret. Niels Fuglsang blev valgt, og han var meget synlig i hele regionen gennem valgkampen.

Niels kommer gerne til lokale arrangementer.

Opstilling af skyggekandidater til FV er ikke populært i regionsbestyrelsen! Oplæg til kongressen i 2020 vedrørende dette.

Husk sommerstævnet 8.9. i Silkeborg med sejlads med Hjejlen.

Lone har som suppleant deltaget som suppleant i alle Regionsrådsmøderne siden nytår.

Aktuelt nyt fra Regionsrådet: Salg af tobaksvarer stopper i alle hospitalskiosker.

Lone

4

Evaluering af bloggen samt kommunikationsstrategi mv.

Hvad gør vi efter 1. august 2019?

Lars Juul og Jacob Eis er inviteret til dette punkt

Lars Juul stopper sit virke ved udgangen af august. Lars har som tovholder og redaktør sørget for alsidige og væsentlige historier på bloggen og andre medier. Det er derfor vigtigt, at der er en tovholder på opgaven. Jacob undersøger, om vi kan finde en journalistelev – gerne en, der forstår de sociale medier.

Bestyrelsen må ind til videre påtage sig tovholderfunktionen.

Alle

5

Evaluering af valgkampen                                    -valg til Europa-parlamentet           -valg til Folketinget

Stor tilfredshed. Vi fik valgt vores kandidat til såvel EU som til Folketinget. Og vi havde vælgermæssig fremgang samt fremgang i personlige stemmer til Daniel.

Inga har taget et kæmpe arbejde på sig i valgkampene!

 

Det er vigtigt, vi fremadrettet (inden næste valgkamp) får udarbejdet en drejebog for valgkampe. Bestyrelsen tager fat i det arbejde efter sommerferien.

Alle

6

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.

Fortsættelse af punktet fra møderne 24.04. og 23.05

Byrådsgruppen og bestyrelsen er enige om, at vi skal have udarbejdet mål og strategi for vores partiforening.

Rammen for arbejdet bliver en lørdag eller søndag i oktober 2019 kl. 8 – 14.

Stig laver oplæg og prøver at finde en proceskonsulent til dagen.

Vi ønsker, at der til strategidagen foreligger resultat fra en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne.

 

Undersøgelsen sættes i værk efter bestyrelsesmødet 14.8.

Stig, Lone

7

Deltagelse i sommerfest i Uldum 6. juli 2019

Henvendelse videresendt til bestyrelse

Vi deltager med campingvogn og folk, såfremt Claus og/eller Hanne stiller op.

Thyge

Alle

8

Økonomistatus                                   

Kort skriftlig orientering fra kassereren udsendt til bestyrelse m.fl. 20.06.19.

Orienteringen tages til efterretning.

Erik

9

Datoer for bestyrelsesmøder, efterår 2019

Medlemsmøde om budgettet: 29. august kl. 17 – 20. Mulighed for spisning (smørrebrød)

Bestyrelsesmøder i efteråret 2019:

14.8. kl. 19 – 21. (Husk spørgsmål til medlemsundersøgelse)

23.9. kl. 19 – 21.

28.10. kl. 19 – 21.

25.11. kl. 19 – 21.

16.12. kl. 19 – 21.

 

10

Bordet rundt

Gitte: Om nedlæggelse af køkkener?

Ole: Om Thyges uheld med campingvogn. Omk. betales af partiforeningen.

Stig: Om fjernevarmeprojekt i Daugård.

Bent: Om etablering af Juelsminde Digelag.

Inga: Strips til valgplakater. Tiloversblevne strips kan afleveres til Inga.

Lone: Intet

Alle

11

Evt.

Intet. Mødet sluttede kl. 21.35. God sommer.

Vi fik dejlig kold hvidvin og rosé fra Jacob. Tak for det!

Alle

 

Referat: Bent                                            Næste møde i bestyrelsen: 14.8. kl. 19 – 21.