24. maj 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2019

Daniel i valgkamp med støtte fra Kasper og Inga

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23. maj kl. 19 – 21

Møde nr. 86Dagsorden                                           Beslutning                                                                              Ansvarlig     

  

1

Registrering af fremmødte

 Ole, Erik, Gitte, Inga, Lone, Bent, Mihai og Stig

Afbud: Repr. fra byrådsgruppe, Thyge og Daniel

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 25. april

Rundsendt og underskrevet

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

Intet.

Bestyrelsen har udpeget repræsentanter til deltagelse i gruppemøderne ½ år frem. Vi opfordrer byrådsgruppen til det samme i forhold til deltagelse i bestyrelsesmøderne.

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

Intet

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

Intet. Der har ikke været afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde.

Lone

4

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune, fortsat fra sidste møde (bilag)

Stig og Lone havde til bestyrelsesmødet lavet et oplæg, som bestyrelsen enstemmigt bakkede op om.

 

Lone inviterer Kasper og Jacob til et møde, hvor de præsenterer oplægget. Tanken er, at der efterfølgende afholdes et (døgn)seminar med deltagelse af bestyrelse og byrådsgruppe. Formålet er at få udarbejdet en overordnet strategi for Socialdemokratiet i Hedensted kommune – og herunder kommunikationsstrategi.

Stig, Lone

5

FT-valget – valgtilforordnede mv.?

Valg til Europaparlamentet 26.5.: OK

Valg til Folketinget 5.6.: Der mangler pt én i Hvirring. Inga ringer.

 

Plan for, hvordan vi fremover bemander valgstederne, sættes på dagsordenen efter sommerferien.

Inga mfl.

6

Evaluering vedrørende arrangementer:

- 1. maj Juelsminde

- 14. maj Borgermøde Lindved

1. maj: Koldt men meget hyggeligt. Opbakningen OK, ca. 60. Medlemmer fra Juelsminde var glade for, at mødet blev afholdt i Juelsminde. Næste års 1. maj afholdes i Tørring.

Erik vil takke FH Horsens/Hedensted for økonomisk tilskud.

 

14. maj: Borgermøde i Lindved. Lille fremmøde, der dog nød godt af mødet med Gittes boller og Linved Mejeris oste. Vigtigt at borgerne møder Kasper.

 

Planlægning af næste borgermøde sker på bestyrelsesmødet i juni. Efter planen skal vi til Hjarnø og evt. tale om havdambrug.

Alle

7

Status vedrørende FT-valg og EU-valg

Plakater. Det er planen, at udskifte EU valgplakater med de sidste ”Daniel-plakater”. Oplag: Mihai: 30, Inga: 6, Kurt: 5.

De, der har hængt Niels Fuglsang plakater op, tager dem ned. De ved, hvor de er hængt op.

 

Foldere. Lørdag kommer der et overblik fra Inga. Det er vigtigt, at vi får klarhed over, hvor uddeling mangler.

 

Bemærk i øvrigt, at Daniel udsender nyhedsbrev, hvor kampagneaktiviteter for de følgende 3 dage er oplistet. De fleste af os får Daniels nyhedsbrev i ”uønsket mail”.

Bent lægger planen op på Facebook!

Inga, Thyge, Erik, Lone

Mihai, Daniel

8

Økonomistatus

Budgettet holdes. Det samme ser ud til at gælde for Daniels valgkampkonto. Erik og Daniel er i tæt dialog om det.

Erik

9

Deltagelse i kongres 2019 Vi har i alt 5 pladser som delegerede (bilag udsendt pr. mail)

Kongres afholdes i Ålborg fra 14.9. kl. 12 til 15.9. kl. 12. Fra Hedenstedkredsen deltager: Lone, Bent, Mihai, Ole og Gitte.

Derudover måske vores folketingskandidat. Ved deltagelse tilmelder han sig selv.

Fælles transport til Ålborg aftales senere.

Lone

10

Evaluering - sammen med byrådsgruppen- af blog mv

Bestyrelsen mener, at evalueringen skal foretages sammen med byrådsgruppen – evt. i forbindelse med strategimødet.

Dog mener bestyrelsen, at samarbejdet med Lars Juul stopper med udgangen af juli. Først og fremmest grundet vores økonomi. Overordnet mener vi, at bloggen er god til at kommunikere vores politik. Og det ser ud til, at vores Facebook side af den grund har fået mange flere visninger.

Lone, Bent, Erik

11

Forretningsorden gennemgang evt. justeringer

De foreslåede ændringer vedrørende nedsættelse af faste udvalg og ad hoc udvalg blev godkendt. Erik får desuden carte blanche til at opdatere teksten vedrørende partiskat.

På næste møde kan gældende forretningsorden herefter godkendes og underskrives.

Erik

12

Bordet rundt

Gitte har brevstemt, da hun skal være valgtilforordnet et andet sted. Hun bemærkede fravær af navne i lokalet og en blank stemmeseddel.

Ole har været – og er meget arbejdsramt.

Alle

13

Evt.

Niels Fuglsang inviterer alle, der har hjulpet i hans kampagne, til arrangement i Aarhus den 26.5. kl. 17 – 21.

De fleste af os vil dog være optaget af opgaver på valgstederne på det tidspunkt.

Alle


Referent: Bent

 

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 27. juni kl. 19 – 21.