28. april 2019

Referat fra bestyrelsesmødet 25.4.2019

Referat fra bestyrelsesmødet 25.4.2019

Mihai Bogdan Barbus er ny suppleant i Hedenstedkredsens bestyrelse

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 25. april kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 85  

 

Dagsorden                                           Beslutning                                                              Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

Til stede: Gitte, Inga, Stig, Mihai, Erik, Lone fra kl. 19.45, Henrik fra kl. 20.15.  

Afbud: Bent, Thyge, Ole, Daniel.

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts

Godkendt, rundsendt og underskrevet.

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. Henrik

Fra byrådsmødet den 24. april.

Henrik gjorde opmærksom på muligheden for at se byrådsmøderne via kommunens hjemmeside, efter at der nu er kommet TV på.

Ole Vind Venstre have med kort varsel fået sat sagen om forlængelse af multihallen i Stenderup på dagsordenen. Det ville koste ca. 1,5 mio. kr.  som ikke var finansieret i forslaget. Kasper Glyngø havde inden påske møde med borgerrepræsentanter i Stenderup. Beløbet blev bevilget. Kaspers ageren i forhold til borgerne blev positiv modtaget i Stenderup.

Årsregnskabet for 2018 blev godkendt med et resultat, der er 12 mio. kr. mindre end budgetteret. Forklaringen er at læse i referat fra byrådsmødet, hvor der er oplistet 7 forhold der har medført merudgifter og mindreindtægter og 7 forhold der har medført væsentlige merindtægter/mindreudgifter.

Etablering af FGU-skole i Hedensted var på dagsordenen.  FGU står for forberedende grunduddannelse.  Der er udfordringer vedrørende elevtallet, spørgsmålet er om man kan nå det forventede elevtal.

Henrik

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

Intet til referat pga.  Daniels fravær

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

Lone orienterede fra møde i regionsbestyrelsen 03.04.19. på mødet blev bl.a. orienteret om samt drøftet :

-udspil til sundhedsform med nedlæggelse af regioner – der er tale om en markant demokratisk forringelse.

- Underskud på nybyggeri af Århus Universitetshospital

- Forbedring for patienter, at psykiatrien er flyttet fra Risskov til Skejby.

- Det kommende repræsentantskabsmøde 27.04.19  

Lone

4

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune

Stig havde til mødet udarbejdet strategioplæg og motiverede dette, bl.a:

-meget arbejde hviler alene på bestyrelsen

-medlemmerne bør i større omfang inddrages

-mere samarbejde mellem bestyrelse og byrådsgruppe

-vigtig med fælles forståelse af målsætninger og strategier.

Bestyrelsen foretog en indledende drøftelse.

Til næste møde vil Lone og Stig forsøge at konkretisere muligheder, målsætninger mv. med henblik på yderligere drøftelse.

Stig

5

EU valget – valgtilforordnede?

EU-valget finder sted 26.05.19. Det vides pt. ikke om valg til Folketingsvalget finder sted samme dag. I så fald skal der skaffes yderligere tilforordnede.  Inga arbejder videre med opgaven. Evt. interesserede må gerne henvende sig til Inga (4032 7742 eller 7568 4245. Målgruppe er bestyrelsen, byrådsgruppen, øvrige medlemmer, sympatisører og vælgere.

Plakater må opsættes fra lørdag den 4. maj kl. 12.00. Vi har pt. 50 plakater med Niels Fuglsang og Kasper, samt 50 alene med Niels.

Primært til Juelsminde, Hedensted og Tørring, plakaterne er hos 3F i kælderen.  Inga organiserer opsætning.

Vi har 2000 flyers med Niels. Disse planlægges uddelt med sammen med flyers med Daniel, såfremt de 2 valg finder sted samtidig.

Inga

6

Status vedrørende arrangementer:

- 1. maj Juelsminde

- 14. maj Borgermøde Lindved

1.maj møde afholdes i restaurant ”På havnen” i Juelsminde. Annonce i Hedensted Avis.  Annonce kan også deles via Stig Caspersens facebookprofil.   På det område, trænger bestyrelsen til en kvalificeret opdatering på funktioner og muligheder. Lydanlæg stilles op af Martin Jønsson inden kl. 16.00

Talerliste er på plads. (Daniel, Kasper, Jan Tidemann og Dan Jørgensen). Henrik er mødeleder. Inga medbringer plakater til uddeling, samt indmeldelsesflyers.

 Der er mulighed for stegt flæsk og persillesovs til 125 kr. som afslutning på arrangementet.  Der etableres et socialdemokratisk bord. 

Thyge spørges om Campingvogn på havnen i Juelsminde.  LO Horsens – Hedensted forventes at imødekomme ansøgning om tilskud på 10.000 kr. Det er aftalt, at  SF betaler 2.000 kr. til arrangementet.

 

Borgermøde i Lindved den 14. maj kl. 19.00 på Lindved skole. Kasper og Daniel deltager.  I en pause kan der købes kaffe/te og boller samt smør og ost fra ”Det gamle mejeri i Lindved” pris 20 kr. Øl og vand til 10 kr. Vi medbringer hver især én eller flere termokander med kaffe eller vand/te.

Der trykkes 500 flyers til uddeling. Inga sørger for uddeling.

Alle

boll7

Status vedrørende FT valg

Daniels kampagnestab har udarbejdet kampagneplan, der bl.a. beskriver forløbet, når valget er udskrevet.  Inga opbevarer plakater. Thyge og Mihai koordinerer opsætning. Der kan bruges flere hjælpere til både opsætning af plakater samt uddeling af foldere.

Erik koordinerer uddeling af foldere i Hedensted by. Mihai tilsvarende i Løsning.

Inga, Thyge, Erik,

Mihai, Daniel

8

Økonomistatus

Der har ikke været store eller uforudsete indtægter/udgifter siden sidste bestyrelsesmøde. Partiskatten er samlet set steget med 174 kr. om måneden som følge af, at vederlag til byrådsmedlemmer er reguleret pr. 1. april 2019

Erik

9

Forsikring af frivillige

(bilag)

Partikontoret har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring der primært dækker personskade når man arbejder som frivillig for partiet. Desuden er tegnet en ansvarsforsikring som dækker skader som valgplakater og andet materiel måtte forvolde.                          BEMÆRK: Foreningerne skal alene anmelde skader. Det er Alka, der vurderer skyldsspørgsmål mv.

Lone

10

Forretningsorden

Tages op på kommende møde i form af gennemgang og eventuelle justeringer.

Erik

11

Bordet rundt

Intet til referat

Alle

12

Evt.

Intet til referat

Alle

Referent: Erik Christensen