7. marts 2019

Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling 2019

Tydelig rørt Vera Schmidt bliver udnævnt til æresmedlem

Referat fra generalforsamling

Mandag den 4. marts 2019 Kl. 19.00

      Hedensted Centret, Mødelokale Ulven, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Sigtenbjerggaard.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra udvalg.
 5. Kassereren fremlægger regnskabet.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår partiets vejledende kontingentsats.             

b. Fastsættelse af partiskat fra 1. april 2019. Bestyrelsen foreslår uændret partiskat på 4 %.                        

7. Byrådsgruppens beretning.

8. Indkomne forslag: Forslag a og b (Kristian Møller). Forslag c (bestyrelsen)                                                                                                                                                            a. Bestyrelsen skal aktivt inddrage medlemmerne i beslutningsprocesserne, jvf. §2 i vedtægterne     

b. Bestyrelsen skal aktivt arbejde for at få flere medlemmer, jvf. §3 stk.7 i vedtægterne  

 

c. Faste udvalg samt ad hoc udvalg nedsættes af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Udvalg aflægger løbende beretning om dets virksomhed til bestyrelsen og aflægger årligt beretning til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konsekvensændring i vedtægternes §5 stk.1 (Udvalg nedsat af generalforsamlingen ændres til Udvalg nedsat af bestyrelsen).

 

9. Valg af formand for 2 år. Lone Dybdal er på valg. Lone er villig til genvalg.,

10. Valg af best.medlemmer for 2 år. Gitte Frederiksen, Thyge Risvig på valg. Begge er villige til genvalg

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Vera Schmidt ønsker at fratræde bestyrelsen.                   

11. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Nuværende suppleant er Ole Nielsen. Ole er villig til genvalg.

12. Valg af revisor for 2 år.  Liselotte Hillestrøm er på valg. Liselotte er villig til genvalg.

13. Valg af revisorsuppleant for 2 år. Torben Lindskjold er på valg. Torben er villig til genvalg.

14. Valg af delegerede. Bestyrelsen foreslår, at valg af delegerede overdrages til bestyrelsen.

15. Valg af folketingskandidat

16. Evt.

 

Ad 1.      

Peter Sigtenbjerggaard var bestyrelsens forslag. Han havde fået forfald grundet sygdom. Inga påtog sig hvervet, hvilket GF bifaldt.

GF godkendte et ekstra punkt på dagsordenen. Punkt 15 blev indføjet med valg af folketingskandidat. Derudover deling af punkt 7 til punkt 7A: byrådsgruppens beretning og 7B: Beretning fra folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen.

Ad 2.

Valg af stemmetællere foretages kun, hvis det bliver nødvendigt

Ad 3.

Beretning ved formand Lone Dybdal indeholdt bl.a.:

 • gennemgang af aktiviteter gennem det senste år og mindede om 1. maj mødet, som i år afholdes i Juelsminde.
 • den nye blog og kommunikationsstrategi blev omtalt
 • bestyrelsens deltagelse i gruppemøderne sker nu på skift. Byrådsgruppens deltagelse i bestyrelsesmøder sker ligeledes på skift.
 • Daniel deltager altid
 • Lone og Bent deltager i Daniels politiske baggrundsgruppe
 • Medlemsmøde afholdt på ”Enorm” med deltagelse af EP spidskandidat i region Midtjylland, Niels Fuglsang
 • Niels Fuglsang kommer til Hedensted kommune igen den 11.4., hvor han med følge vil cykle fra aktivitet til aktivitet i kommunen. Opfordring til alle om at cykle med, det man formår.
 • Der er afholdt borgermøder/medlemsmøder rundt om i kommunen med 20 – 50 deltagere. Kasper deltager hver gang. Møder har været afholdt i Daugård, Åle og Bjerre. Næste møde er i Lindved den 10. april.
 • Første år som formand har været præget af megen travlhed i FOA på grund af overenskomstforhandlinger. Tak for hjælp fra forretningsudvalget. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og med byrådsgruppen.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4.

Beretning fra kulturudvalget ved Vera Schmidt. Kulturudvalget bestod af: Anette, Solveig og Vera. Udvalget har budt ind med:

 • nytårskure på Sognegården og på Korning Kro. Begge succesfulde.
 • marts møde med deltagelse af alle kvinder fra byrådet
 • Sangaften på Uldum Højskole med Mogens Jensen. Stor succes: 100 deltog
 • marts møde 2019. Ønskeligt med flere deltagere.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 5.

Årsregnskab gennemgang ved kasserer, Erik Christensen. Det på mødet uddelte reviderede regnskab blev grundigt gennemgået. Resultatet blev 36.674 kr. Der var budgetteret med 60.400 kr. Forskellen skyldes den i bestyrelsen vedtagne nye kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategien evalueres inden sommerferien.

Regnskabet blev godkendt.

Erik fik på GF 2018 til opgave på GF 2019 at dokumentere, at opkrævet partiskat udelukkende anvendes til KV mellemvalgsaktiviteter og valgaktiviteter. Bilag omdelt og godkendt.

Budget 2019 blev gennemgået til orientering for GF. Budgettet viser et underskud for 2019 på 9.400 kr. Forudsætningen herfor er, at tilkøb af kommunikationsbistand ophører med udgangen af juli 2019.

Ad 6A.

Foreningen har hidtil fulgt de vejledende satser udsendt fra partikontoret. Det vedtog GF at fortsætte med, hvilket giver følgende satser fra 2020: Fuldt betalende: 483 kr. årligt. Nedsat kontingent: 221 kr årligt.

Ad 6B.

Bestyrelsen foreslår uændret partiskat på 4 % gældende fra 1. april 2019. Godkendt.

Ad 7A.

Gruppeformand Henrik Alleslev omtalte bl.a.:

 • valgsejren i 2017
 • samarbejdet i flertalsgruppen skulle stå sin prøve ved budgetforhandlingerne
 • mange møder – flere end nogensinde
 • det generelle samarbejde i byrådet. Venstre har indtaget en konfronterende attitude
 • rigtig mange 14 – 13 afgørelser
 • der er respekt for forskellige holdninger i flertalsgruppen

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde

Efter debat om især ældreområdet, blev beretningen godkendt.

Ad 7B.

Daniel kom bl.a. omkring følgende:

 • sundhedsreform, herunder Alternativets ”spil”
 • medieaftalen, som S står udenfor, vil blive taget op igen (styrke public service)
 • lettere at se forskel på rød og blå blok – fx i udspil om stigning i offentlig forbrug (0,7 og 0,3 %)
 • pensionsalder

Daniel gennemgik materialer til den kommende valgkamp (folder, streamers, haveplakat). Daniel vil udsende en del nyhedsbreve i ugerne op til valget. Ide om at besøge S-medlemmer med en pakke af materialer.

Råd fra flere om, at Daniel skal blive mere synlig i mediebilledet i Hedenstedkredsen, herunder også de sociale medier.

Ad 8.

a + b. Efter en del debat tager bestyrelsen Kristian Møllers forslag til efterretning.

 1. Vedtægtsændringen blev godkendt med stort flertal (1 stemme imod).

Ad 9.

Lone Dybdal blev valgt for 2 år.

Ad 10A.

Gitte Frederiksen og Thyge Risvig blev valgt for 2 år.

Ad 10B.

Stig Caspersen blev valgt for 1 år.

Ad 11.

Suppleanter til bestyrelsen: Ole Nielsen blev valgt som 1. suppleant for 1 år. Mihai Barbus blev valgt som 2. suppleant for 1 år.

Ad 12.

Revisor: Liselotte Hillestrøm blev valgt for 2 år.

Ad 13.

Revisorsuppleant: Torben Lindskjold blev valgt for 2 år.

Ad 14.

Valg af delegerede. Bestyrelsens forslag vedtaget.

Ad 15.

Valg af folketingskandidat. Der blev udtrykt utilfredshed med partiets vedtægter om opstilling af kandidater til folketingsvalg. Vedtægterne tilgodeser de store byer.

Thyge Risvig blev valgt (skyggekandidat). Hedenstedkredsen støtter og arbejder for genvalg af Daniel Toft Jakobsen.

Ad 16. (Evt.)

Vera Schmidt blev udnævnt til æresmedlem og hyldet af Generalforsamlingen for sin store indsats gennem mange år.

Leif Mørck rejste spørgsmål om øget trafik på Præstegårdsvej.

 

Referat / Bent Alminde