29. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmødet 28.3.2019

Referat fra bestyrelsesmødet 28.3.2019

Spidskandidat fra Region Midt til EU valget, Niels Fuglsang

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00

Møde nr. 84      

Dagsorden                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte –

Herunder velkommen til Stig og Mihai

Stig, Mihai, Thyge, Ole, Gitte, Lone, Inga, Bent, Erik og Steen

Bent

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar 2019  (bilag: referat)

Rundsendt og underskrevet. Bemærk at borgermødet i Lindved er flyttet til 14. maj.

Bent

Lone

3

Konstituering af bestyrelsen

Herunder nedsættelse af kulturudvalg samt fastsættelse af forretningsorden. (bilag: gældende forretningsorden)

Konstituering marts 2019:

 

Formand: Lone Dybdal (valgt af generalforsamlingen 4.3.2019)

Kasserer: Erik Christensen (valgt af generalforsamlingen 15.3.2018)

 

Næstformand, webmaster og sekretær: Bent Alminde

Bestyrelsens repræsentanter til byrådsgruppens møder: Lone Dybdal og et bestyrelsesmedlem på skift:

23.4.: Thyge

20.5.: Stig

26.8.: Ole

23.9.: Bent

28.10.: Mihai

25.11.: Gitte

16.12.: Erik

Regionsbestyrelsen: Lone Dybdal

Medlemsansvarlig: Erik Christensen

Nyhedsbrevsredaktør: Inga Sørensen

AOF bestyrelse: Lone Dybdal og Inga Sørensen, Gitte Frimor

AOF repræsentantskab: Thyge Risvig og Erik Christensen

DSU kontakt: Bent Alminde

Landspolitisk udvalg (baggrundsgruppe): Lone Dybdal og Bent Alminde

 

Nedsættelse af kulturudvalg tages op på næste møde.

Lone

alle

4 a

Info fra byråd mv.  ved byrådsmedlem

Steen Christensen (Teknisk Udvalg): Den socialdemokratiske gruppe består af meget forskellige personer. Men stemningen er god – man har det godt med hinanden og tager de nødvendige diskussioner.

Steen omtalte problematik omkring etablering af Østvejen.

Klima – og miljøudvalg arbejder tæt og godt sammen med Teknisk Udvalg om at finde gode løsninger, fx vedr. bygninger og gadelys.

Er i dialog med lokale virksomheder om bl.a. tilslutning til fjernvarme.

Affaldsplan er på vej med mere sortering som følge.

Bestyrelsen ser gerne mere ambitiøse mål. Fx ideen om udvikling af fjernvarme i alle byer. En sag, S kunne profilere sig på.

Steen sluttede med at omtale sagen om havdambrug.

?

4 b

I I InI  In   Info fra Folketinget ved Daniel, herunder                                                      indm indmeldelsesfoldere og valgkamp.

              

Daniel måtte melde afbud på grund af deltagelse i generalforsamling i Favrskov kredsen. Lone kunne give en status på valgkampforberedelserne.

Inga har været rundt til medlemmer med haveskilte og streamers. Medlemmerne tager godt imod og vil gerne hjælpe. Inga spørger også om medlemmerne vil være valgtilforordnede.

Valgudvalget (Inga, Thyge og Mihai) tager kontakt til Daniel og Katrine (kampagneleder) med henblik på at koordinere indsatserne, fx vedrørende ophængning af plakater. Der spørges evt. til, om byrådsgruppens netværk kan hjælpe.

Daniel

4 c

Info fra regionen ved Lone

Ingen møder siden sidst. Lone har til gengæld deltaget som suppleant i Regionsrådsmødet.

Lone

5

Opsamling fra generalforsamling

(bilag: referat)

(bilag: oplæg fra Bent)

Bent har lavet et oplæg, der kort viser den udvikling, der er sket fra 2013 til 2019. Vi har i perioden fx vundet borgmesterposten og fået valgt et folketingsmedlem, der repræsenterer kredsen. Deudover en række organisatoriske forbedringer – ikke mindst vedrørende økonomistyring. Det kan vi være stolte over.

 

Vores udfordringer er dels: faldende medlemstal og dels: manglende kommunikation / dialog med yngre aldersgrupper, herunder både medlemmer og ikke medlemmer.

Lone og Bent har på et møde med Kasper, Jacob og Henrik drøftet, om vi kunne blive endnu bedre til at kommunikere med vores vælgere/kommende vælgere. En ide kunne være at nedsætte en gruppe bestående af folk i forskellige aldergrupper, som ikke nødvendigvis er medlemmer. Vi tænker, det kunne være fra gymnasieeleven – samt forskellige aldersgrupper (30, 40, 50). Heriblandt gerne én, der er meget skrap til kommunikation via de sociale medier. Gruppen tænkes nedsat af bestyrelsen – med en tovholder herfra.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Erik vil forsøge at lave en ny oversigt, der viser, at partiskat kun anvendes til mellemvalgsaktiviteter og til valgaktiviteter. Modellen fra generalforsamlingen er åbenbart ikke tydelig nok.

Erik, Lone, Bent

6

Faldende medlemstal. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter, kampagner, der kan øge medlemstallet

Stig laver oplæg til proces til næste møde.

Lone

Bent

Erik

7

Stillingtagen til ønske fra Kristian Møller om at få sit indlæg ”Farvel og tak for denne gang” med i det kommende nyhedsbrev

(bilag: indlæg fra Kristian)

Kristian har af Inga allerede fået afslag. Ved lignende forespørgsler i fremtiden, vil Inga spørge bestyrelsen.

alle

8

Arrangement med Mette Frederiksen i Hedensted kommune

Mellem uge 12 og 21

Lone undersøger gennem Kasper, om det stadig er en mulighed, da Mette F. fx har aflyst deltagelse ved repræsentantskabsmødet i april.

Lone

Bent

Erik

9

1. maj i Juelsminde

Program er på plads. Budget: 10.000 kr. til musik og lydanlæg. SF er med og betaler 2.000 kr. Vi har søgt LO Horsens/Hedensted om tilskud.

Der annonceres i ugeaviser 23. – 24. april.

Der laves plakater (A4) til ophængning i brugser, hos købmænd osv. Inga og Thyge udarbejder annonce- og plakatindhold. Stig hjælper med layout og tryk.

Restaurant På Havnen serverer stegt (valg)flæsk om aftenen.

Inga,

Gitte

Erik

10

Status campingvogn

Campingvognen er klar i næste uge.

Thyge

Alle

11

EU valg, herunder antal plakater og foldere (Vi har allerede modtaget 2000 foldere med Niels Fuglsang)

Planlægning af cykeltur med Niels Fuglsang 11.04.19

(bilag: EU valg)

Jeppe Kofoed: 20 plakater

Cykeltur med Niels Fuglsang (11.4.)

Indlæg i Nyhedsbrevet

Lone bestiller et dialogsæt

 

Valgmøde sammen med Venstre på Uldum Kro den 23.4. kl. 19.30.

Lone

 

 

 

Thyge

12

Evaluering af 8. marts arrangement

Udmærket møde for dem, der var der.

Lone

13

Økonomistatus

God økonomi for tiden, da kontingentbetaling er indgået tillige med bidraget fra kommunen på ca. 53.000 kr.

Erik

14

Bordet rundt

Thyge: Stor påskeudstilling i Aale minihal

Bent: Har deltaget i konstruktiv møde i digelagets arbejdsgruppe

 

Inga: Næste borgermøde / medlemsmøde er i Lindved og afholdes på Lindved Ny Skole den 14. maj kl. 19 – 21. Der kan købes boller (bagt af Gitte) med smør og ost fra Lindved Mejeri. Pris: 20 kr. Model for mødet bliver som i Bjerre. Kasper deltager og der annonceres på nettet, og der uddeles foldere i Lindved. Inga er tovholder.

alle

15

Eventuelt

Tak til Gitte for boller, tak til Inga for ost og smør.

Tak til Mihai for rabarberkage.

 

Mødet sluttede 21.50.

alle

       


Referat: Bent Alminde

 

                                                                 Næste bestyrelsesmøde: 25.4.2019