22. februar 2019

Referat fra bestyrelsesmødet 21.2.2019

Referat fra bestyrelsesmødet 21.2.2019

Borgermøde i Bjerre

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19.00

 

Møde nr. 83      Dagsorden                                                       Beslutning                                  Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

Lone, Inga, Gitte, Erik, Thyge, Ole, Bent, Vera, Daniel og Henrik

Bent

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2019

Godkendt og rundsendt til underskrift

Bent

Lone

3 a

Info fra byråd mv.  ved byrådsmedlem Henrik

-       Ny omfartsvej ventes vedtaget på kommende byrådsmøde

-       Live TV fra byrådsmøder fra 27.2.

-       Senioranalysen er færdig. Kan ses som bilag til byrådsmødet 27.2.

-       Møde om sårbare unge.

Henrik

3 b

Info fra Folketinget ved Daniel

-       Pensionsudspil

-       Vedtagelse af L140 (paradigmeskift). Mest symbolpolitik. Symbolpolitik kan ændre adfærd. Det værste er, at integrationsydelsen sættes drastisk ned. Den del er S imod.

-       Valgfolder og streamer er klar. Lakrids og haveskilte er på vej.

-       Plakat med Daniel og Kasper er klar!

-       En ide er at køre rundt til S-medlemmer med en pakke af valgmaterialer.

Daniel

3 c

Info fra regionen ved Lone

(bilag)

Referat fra mødet i regionsbestyrelsen sendes ud sammen med dette referat. Derudover:

-       EU-kandidaterne fra region Midt præsenterede sig. Niels Fuglsang vil gerne benytte vores nyhedsbrev og blog.

-       Regeringens udspil til sundhedsreform, herunder nedlæggelse af Regionsråd, blev drøftet

-       Der er repræsentantskabsmøde den 27.4. på Hald Ege Efterskole. Vi har 6 pladser og sender: Inga, Ole, Erik og Thyge samt yderligere 2, der kan melde sig på GF. Invitation er medsendt referatet.

Lone

4

Evaluering af borgermødet i Bjerre. Næste arrangement?

(bilag)

Arrangementet i Bjerre samlede 45 menensker og må betragtes som en stor succes. Stor ros til Inga og Gitte for det store arbejde.

Deltagerne er glade for at møde borgmesteren. Det skyldes bl.a., at denne er god til at være til stede og lytte.

Arrangementet giver ikke nye medlemmer, men de kan give stemmer til næste valg!

Økonomi: overskud på 20 kr.

Næste arrangement bliver i Lindved den 24.4. Inga tager kontakt til formanden for lokalrådet, Keld Hermansen.

Erik, Lone, Bent

5

Generalforsamling 4. marts 2019, herunder:

Forslag til bestyrelsesmedlem

Endelig dagsorden er udarbejdet af Erik. Den blev gennemgået. Ud over formandens beretning er der beretning fra Kulturudvalget ved Vera.

Der er 3 indkomne forslag til behandling.

-       bestyrelsen skal aktivt inddrage medlemmerne i beslutningsprocesserne, jf. §2 i vedtægterne (Kristian Møller)

-       Bestyrelsen skal aktivt arbejde for at få flere medlemmer, jf. §3 stk. 7 i vedtægterne (Kristian Møller)

-       Faste udvalg samt ad hoc udvalg nedsættes af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Udvalg aflægger løbende beretning om dets virksomhed til bestyrelsen og aflægger årligt beretning til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konsekvensændring i vedtægternes §5 stk.1 (Udvalg nedsat af generalforsamlingen ændres til Udvalg nedsat af bestyrelsen).

(bestyrelsen)

Bent eller Lone svarer i forhold til Kristians forslag.

Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Stig Caspersen (Henrik tager kontakt til ham)

Mihai Barbus foreslåes som suppleant.

Lone,

Erik

alle

6

1. maj arrangement i Juelsminde

Planlægningsgruppen: Gitte, Erik, Inga og Vera.

Referat fra gruppen forelå som bilag.

Arrangementet foregår på restaurant ”På Havnen” i Juelsminde og begynder kl. 16. Fra kl. 17 er der live musik ved Martin Jønsson og friends. Hovedtalere er: Dan Jørgensen, Kasper, Daniel, taler fra SF (hvis de går med i arrangementet) samt taler fra fagbevægelsen (Lone undersøger).

Budget: 10.000 kr. Der søges om tilskud fra LO.

Henrik er toastmaster.

Inga

7

8. marts arrangement

Præcisering af, at 8. marts arrangementet (kvindernes internationale kampdag) er det arrangement, som Kulturudvalget står bag – og som de programsætter. Programmet er på plads. Husk tilmelding til Vera!

 

Der er stor anerkendelse af 8. marts komiteens arbejde med at hjælpe indvandrerkvinder til at få et kørekort. Her er Inga tovholder. Projektet er vokset til et ”landsprojekt”.

Vera

 

 

 

 

 

Inga

8

Hvervning af nye medlemmer

(mail fra Kristian)

Punktet tages op efter GF.

Lone

9

Økonomistatus

Medlemstallet er nede på 208, hvilket bekymrer bestyrelsen. Der skal igangsættes initiativer for at få nye medlemmer.

Erik

10

Campingvogn – status

(se mail fra Thyge)

Thyge får grønt lys til at montere lister på campingvognen, således plakater nemt kan skiftes. Der er afsat 4000 kr. på budgettet til færdiggørelse af campingvogn.

Thyge

11

Bordet rundt

Bent fortalte om processen vedrørende højvandssikring af Juelsminde By.

Vera havde sidste møde i bestyrelsen og takkede for både de lave og de høje bølger! Vera understregede, at hun ikke er færdig med at være aktiv socialdemokrat. Bestyrelsens tak til Vera følger.

alle

12

Eventuelt

Mødet sluttede kl. 21.35.

Tak for kage til Ole, der til mødet havde ”bagt kage”.

alle

       
       
       

 

Referent:

Bent Alminde