22. februar 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling i din partiforening 4. marts 2019. Endelig dagsorden.

Poul Nyrup Rasmussen

Generalforsamling

Mandag den 4. marts 2019 Kl. 19.00

      Hedensted Centret, Mødelokale Ulven, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted

Dagsorden

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Sigtenbjerggaard.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Beretning fra udvalg.
  5. Kassereren fremlægger regnskabet.
  6. Fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår partiets vejledende kontingentsats.              b. Fastsættelse af partiskat fra 1. april 2019. Bestyrelsen foreslår uændret partiskat på 4 %.                        
  7. Byrådsgruppens beretning.
  8. Indkomne forslag: Forslag a og b (Kristian Møller). Forslag c (bestyrelsen)            

a. Bestyrelsen skal aktivt inddrage medlemmerne i beslutningsprocesserne, jvf. §2 i vedtægterne 

b. Bestyrelsen skal aktivt arbejde for at få flere medlemmer, jvf. §3 stk.7 i vedtægterne  

c. Faste udvalg samt ad hoc udvalg nedsættes af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Udvalg aflægger løbende beretning om dets virksomhed til bestyrelsen og aflægger årligt beretning til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konsekvensændring i vedtægternes §5 stk.1 (Udvalg nedsat af generalforsamlingen ændres til Udvalg nedsat af bestyrelsen).

 

9. Valg af formand for 2 år. Lone Dybdal er på valg. Lone er villig til genvalg.,

10. Valg af best.medlemmer for 2 år. Gitte Frederiksen, Thyge Risvig på valg. Begge er villige til genvalg b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Vera Schmidt ønsker at fratræde bestyrelsen.                   

11. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Nuværende suppleant er Ole Nielsen. Ole er villig til genvalg.

12. Valg af revisor for 2 år.  Liselotte Hillestrøm er på valg. Liselotte er villig til genvalg.

13. Valg af revisorsuppleant for 2 år. Torben Lindskjold er på valg. Torben er villig til genvalg.

14. Valg af delegerede. Bestyrelsen foreslår, at valg af delegerede overdrages til bestyrelsen.