Politiske målsætninger for byrådsperioden 2014-2017


Vi har fået styr på økonomien i Furesø. Budgetterne holder, skatten og dækningsafgiften er sat ned, og der spares op til fremtidig gældsafvikling. Vi har nu overskud til at udvikle Furesø og arbejde videre med ”Vision Furesø”, som hele byrådet tiltrådte i 2012.

 

Vi skal udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service.

 

Aftalepartierne er enige om at have særlig fokus på følgende målsætninger:

 

1. Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune.

 

Vi vil fortsætte den ansvarlige økonomiske politik med budgetter i balance, afdrag på gælden og skatter og afgifter, der holdes i ro.

 

Vi vil drive kommunen stadig mere effektivt, så vi kan udvikle Furesø, yde service af god kvalitet og - om muligt - skabe rum for yderligere skattenedsættelser.

 

Vi vil gennemføre servicetjek på socialområdet, på ældreområdet og på børne- og familieområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog.

 

Vi vil udvikle kommunens ledelse og organisation for at sikre størst mulig sammenhæng mellem de politiske prioriteringer og resultaterne i den kommunale forvaltning.

 

Vi vil måle effekten af den indsats, vi sætter i gang, og bede borgerne vurdere den service, som kommunen leverer.

 

Vi gennemfører byrådets beslutning om at samle rådhuset på Stiager 2 i Værløse for at skabe en effektiv administration og tværfaglig opgaveløsning til gavn for borgerne. Vores dygtige og engagerede medarbejdere skal trives og have mulighed for at udvikle sig fagligt. Sygefraværet skal ned.

 

2. Alle børn skal have mulighed for at udvikle og uddanne sig optimalt. Vores daginstitutioner skal udgøre en tryg og udviklende ramme for kommunens børn. Dialogen med forældrene skal styrkes.

 

Vi skal etablere gode institutioner, der modsvarer udviklingen i børnetallet i de enkelte lokalområder.

 

Vi vil fastholde, at vi velfungerende og sammenhængende dagpleje og gæstedagpleje. Lokalrådenes og institutionsledelses/dagplejeledelses rolle skal styrkes.

 

Vi vil sikre gode overgange fra daginstitution til skole ved at sikre sammenhæng mellem skole- og daginstitutionsdistrikter.

 

Den vedtagne plan for skolereformen gennemføres i foråret 2014 i samarbejde med lærere, pædagoger, ledere og forældre med det mål at skabe bedre undervisning og trivsel for alle skolebørn.

 

Der skal være klare værdier og forventninger til børnene på den enkelte skole. Skolebestyrelsens og skoleledelsens rolle skal styrkes.

 

Der afsættes de nødvendige ressourcer til at forbedre undervisning og trivsel på skolerne, herunder til opgradering af de fysiske rammer, til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger og til samarbejde med fritidstilbud, foreninger, erhvervsliv mv.

 

Vi styrker uddannelsesvejledningen. Ingen ung skal forlade folkeskolen uden en uddannelsesplan.

 

Erhvervspraktikken skal styrkes gennem et øget samarbejde mellem skole og erhvervsliv i hele Furesø.

 

De unges inddragelse i samfundslivet og demokratiske erfaringer skal højnes bl.a. gennem etablering af et ungeråd.

 

Vi vil vurdere om de eksisterende ungdomsboliger i Furesø modsvarer de unges behov nu og i fremtiden.

 

Vi skaber forudsætningerne for en ny erhvervsfaglig ungdomsuddannelse inden for film, animation og design på Flyvestationen og undersøge mulighederne for et sportscollege i kommunen.

 

3. Det skal være godt at blive ældre i Furesø.

 

Vi vil i samarbejde med Ældrerådet formulere en konkret plan for 200 ekstra ældreegnede boliger, som gradvist gennemføres frem til 2017.

 

Vi fremmer mulighederne for seniorbofællesskaber og seniorboliger i almennyttigt og privat byggeri.

 

Vi udbygger plejehjemskapaciteten.

 

Vi arbejder for flere rehabiliterings- og aflastningspladser og styrker den koordinerede indsats for borgere, der vender hjem fra hospitalsbehandling.

 

Vi arbejder videre med hjælp efter selvhjælpsprincippet, så så mange ældre som muligt kan blive i eget hjem, indgå i stærke fællesskaber og tage ansvar for eget liv.

 

Vi vil styrke samarbejdet med Ældresagen og Ældrerådet om det gode ældreliv.

 

4. Borgere med sociale, psykiske og fysiske problemer skal støttes mest muligt gennem effektiv forebyggelse og hjælp til selvhjælp.

 

Vi styrker den tidlige og tværgående indsats for børnefamilier med særlige udfordringer.

 

Vi gennemfører i 2014 et servicetjek og en brugerundersøgelse for at optimere indsatsen for borgere, der er i kontakt med og modtager service på det specialiserede socialområde, fx forældre til børn med særlige udfordringer.

 

Vi forbedrer vores aktivitets- og botilbud for voksne handicappede. Vi vil modvirke social isolation for borgere med psykiske vanskeligheder bl.a. gennem aktiviteter i vores væresteder for socialt udsatte og Fontænehuset.

 

Samarbejdet med frivillighedscentret og frivillige foreninger skal styrkes.

 

5. Furesø skal have et stærkt lokalt kultur- og idrætsliv.

 

Vi vil styrke vores eksisterende kulturtilbud, herunder Galaxen, Undergrunden, Skovhuset, Stien og Farum Kulturhus gennem tilstrækkelige bevillinger, øget synlighed og bedre samarbejde mellem institutionerne.

 

Vi vil udvikle nye kulturtilbud med udgangspunkt i kommunens blomstrende foreningsliv. Vi vil styrke ungdomskulturen, arbejde for cafémiljøer i bykernerne, styrke og bruge det lokale rytmiske miljø, Ungdomsskolen og Ungehuset i Farum og i Værløse.

 

Vi vil sammen med idrætsorganisationerne arbejde for, at Furesø bliver årets idrætskommune i 2017.

 

Vi vil i samarbejde med FIR og andre styrke idrættens muligheder og udbygge idrætsfaciliteterne bl.a. på Flyvestationen.

 

Vi vil skabe fleksible muligheder for streetsport og forbedrer mulighederne for brug af åbne idrætsfaciliteter for alle borgere, og især for unge, der ikke er foreningsmedlemmer, men ønsker on-off forbrug af idræt.

 

6. Vores byer skal være fulde af liv og rare at færdes i. Samtidig skal vi beskytte vores dejlige natur.

 

Vi vil udarbejde en arkitekturpolitik og gennemføre en byudvikling, der giver liv og kvalitet i bybilledet.

 

Vi vil bygge 430 energirigtige boliger på Flyvestationen, udbygge Laanshøj, Skovlinjen, Kasernen, fortætte bykernerne i Værløse og Farum, og samarbejde med boligorganisationerne om at renovere de sociale boligbyggerier i Furesø.

 

Vi vil pleje naturen på grundlag af den grønne plan og kommuneplanen, udbygge vores stisystemer og etablere et lokalt naturoplevelsescenter ved Søndersø/Flyvestationen.

 

Vi vil fastholde vores ambitiøse klima- og energipolitik, udbygge vedvarende energi og samarbejde med grundejere og boligselskaber, samt erhvervsliv om energieffektivisering.

 

Vi vil sammen med de nye ejere af Flyvestationen sikre en hensigtsmæssig anvendelse af området med natur, kultur, rekreative oplevelser, boliger og erhverv.

 

7. Trafikken i kommunen skal forbedres.

 

Vi vil gennemføre Furesøs vedtagne trafikplan 2013 – 2020, så vi får skabt: et effektivt trafikflow på vejnettet gennem Furesø, gode sammenhængende kollektive transportmuligheder for borgere på tværs af kommunen og fra Furesø til andre kommuner, en effektiv bekæmpelse af støj, et incitament til fremme af brug af cykler og den bedst mulige trafiksikkerhed for alle.

 

8. Vi ønsker en tryg kommune hvor alle har mulighed for at bidrage til fællesskabet.

 

Vi vil fastholde det gode samarbejde mellem politi, kommune, SSP, grundejerforeninger og boligselskaber om en tryg kommune.

 

Vi vil forebygge mistrivsel, misbrug og kriminalitet hos unge bl.a. gennem fokus på job, uddannelse og praktikpladser. Vi ønsker en mangfoldig kommune, hvor borgere med forskellig etnisk baggrund kommer til orde og kan bidrage til den kulturelle rigdom i kommunen.

 

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at begrænse ytringsfrihed, ligestilling mellem køn eller andre former for diskriminering.

 

Vi vil reducere de forskelle, der i dag findes i forhold til forskellige samfundsgruppers deltagelse i arbejdsmarkedet og samfundslivet.

 

Vi vil fastholde fokus på tilgængelighed

 

9. Vi vil skabe flere lokale arbejdspladser.

 

Vores virksomheder skal opleve en god service.

 

Vi vil udbygge det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv i Erhvervskontaktudvalget og etablere en særlig taskforce, der skal komme med bud på den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen.

 

Vi vil fastholde en god erhvervsservice, fastholde korte sagsbehandlingstider på byggesager, udvikle vores erhvervsområder, gøre det lettere for lokale virksomheder at komme i betragtning til kommunale indkøb, etablere et iværksætterhus samt fortsætte de mange netværks- og rådgivningstilbud for lokale virksomheder.

 

Vi vil fremme en udbygning af Farum Bytorv og Værløse Bymidte, så vi kan fastholde og tiltrække handel til kommunen.

 

Vi vil fremme turisme rettet mod de særlige kvaliteter, vi har i kommunen som f.eks. de mange sportsfaciliteter, naturen, kulturen, lokal fødevareproduktion og de fremtidige oplevelsesmuligheder på flyvestationen.

 

Vi vil sikre, at alle får en chance på arbejdsmarkedet – også de med nedsat arbejdsevne og de med særlige psykiske/fysiske forudsætninger.

 

Vi vil i arbejde for en aftale med de lokale erhvervsforeninger og fagbevægelsen om at sænke og på sigt afvikle dækningsafgiften i takt med, at der oprettes flere job og praktikpladser.

 

10. Furesøs borgere, foreninger og lokalsamfund skal spille en aktiv rolle i fremtidens Furesø.

 

Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører Byrådet og forvaltningen skal videreudvikle metoder til inddragelse af borgere og lokale interessenter, afholde borger- og lokalsamfundsmøder og åbne debatter i byrådet for at indsamle flest mulige kvalificerede synspunkter.

 

Vi vil på baggrund af erfaringerne i andre kommuner etablere en borgerrådgiver, der skal hjælpe borgere, der oplever problemer i dialogen med kommunen, og bidrage til at sager, der går på tværs i forvaltningen, løses hurtigt og effektivt.

 

Vi vil løbende samle op på erfaringerne med den gode borgerdialog for at sikre, at borgerne føler sig hørt og oplever en god service, når de er i kontakt med Furesø kommune.