Borgernes bud på en endnu bedre kommune

Input fra A-holdets cykeltur rundt i Furesø A-holdet cyklede Furesø rundt lørdag den 26. august. Her mødte vi mange engagerede borgere, flere af dem gav deres besyv med og skrev deres ønsker op så vi kunne tage dem med videre i arbejdet for en endnu bedre kommune.

Vi samler input fra borgerne...

Farum Vest/Farum Landsby

Tilbud til de unge (15-20 årige)

Bedre telefon-adgang til Borgerservice – svært at komme igennem

Cykelskulpturen tilbage til Farum

Sikre offentlig adgang gennem Farumgård

Trafikdæmpning i Farum Landsby

“ samarbejdet med kommunen går trægt

Overholdelse af grøn plejeplan

“ specielt brug for mere fokus på træbeskæringer

 

Farum Kaserne

Stillevej på kasernen og i Farum Nord i det hele taget

Den kommende daginstitution skal kunne  bruges til fællesrum for beboerne i Farum Nord

Mindre trafik på Rørmosevej

“ evt. ved at åbne det 4 ben på rundkørslen på Slangerupvej/Farum Gydevej

Åbne Kassemosevej

 

Bregnerød

Fleksibel administration af regler bevaringsværdige bygninger

“ så man ikke giver de enkelte grundejere unødige udfordringer"

Nedriv Bregnerød kro og opfør seniorbofælleskab i stedet for

Bekæmp trafikstøj fra Hillerødmotorvej

“ specielt vigtigt ved fremtidig forlængelse

Vedligehold ny trampesti fra Stavnsholt Gydevej mod Bigården

(græsset skal slås flere gange)

Anlæg Cykelsti langs Høveltevej

“ Fra Frederiksborgvej til Bregnerødgård"

(Stengården vil gerne lægge Jord til)

 

Farum Midtpunkt

Dialog med de unge, så der ikke ryges og sælges hash

Tryghed i gangstrøg

Flere bænke langs Farum Sø¸ (for gangbesværede)

Hurtigere administration / bedre borgerbetjening

Job til arbejdsløse nu  

 

Stavnsholt

Furesøstien fra Stavnsholtvej og ned til søen er forsømt

Bedre støjdæmpning fra Hillerødmotorvejen

Flere P-pladser ved Farum Station

Vedligehold af Cornellen

“ Bygningen og Gadekærspladsen ved Cornellen skal passes.

Kommunen har et ansvar her."

 

Hareskovby

Ungdomsboliger til en overkommelig pris

Bevarelse af kommunale faciliteter i lokalområdet (bibliotek, hal, svømmesal m.v.)

Renovering af skolen

Ressourcer til børn/unge og kultur/fritid

Fortsat gode initiativer med borgerinddragelse

 

Jonstrup

Tak for Rundkørsel!

Hold fast i Byrådsbeslutninger og godkendte lokalplaner (pas på dispensationer!)

Bevar udsyn over natur “ undgå støjhegn"

Støt forslag om Jonstrup torv

 

Kr. Værløse

Busser til stationen oftere uden for myldretid

Bevar Børnehuset

Bedre/sikre sti til Søndersøskolen og til Netto

Fortov på Ryetvej

Bevar de grønne arealer

 

Søndersøområdet

Vedligehold skolen

Tak for god svømmehal i Værløse (fra en Københavner!)

 

Værløse Bymidte

Flere ansatte på plejecentre

Gadenavne på Bymidten

Navne på de forskellige P-pladser i Bymidten

Forskønnelse af erhvervsområderne i samspil med erhvervslivet

(målrettet brug at provenu ved dækningsafgift)