3. juli 2020

Sommerhilsen fra A-holdet i Furesø byråd

”Velkommen i det grønne!” v. Gruppeformand Preben Sandberg Pettersson


Efter vi har gennemlevet en lang og vanskelig COVID 19 periode i vores fælles historie kommer sommeren som en befrielse. Grundtvig skrev allerede i 1843 smukt om følelsen af frihed og sommer:

 

”Velkommen i den grønne lund,

hvor fuglene de sjunge!

det høres skal: den danske mund

til sang har og en tunge".

….

 

A holdet i Furesø har været særdeles aktive i 2019/2020 og vi har – sammen med jer i partiforeningen – gjort vores for at holde den røde fane højt.

 

Vi socialdemokrater arbejder ufortøvet at bevare og styrke en god kernevelfærd. Vi arbejder for social retfærdighed og økonomisk, klimamæssig og sundhedsmæssig ansvarlighed. Det har ikke været let – for Furesøs økonomi er under pres, klimamålene banker på og vi har været igennem en periode hvor mange af kommunens – og det lokale erhvervslivs aktiviteter har været nødvendige at nedlukke for at hindre Corona-smittespredning.

 

Heldigvis ser situationen lysere ud nu både i Europa, Danmark og Furesø, og livet og den offentlige aktivitet er ved at vende tilbage. Selv har jeg i al ydmyghed været fuldt beskæftiget i Erhvervsministeriet siden 10. marts med mere end 15 økonomiske hjælpepakker på mere end 280 mia. kr. der har bidraget til, at bunden ikke er gået ud af dansk økonomi.  Nu er der tegn på at udviklingen går mod det bedre, men det kommer til at tage tid, og spørgsmålet, der med rimelighed kan stilles er jo, om der er behov for at omstille vores måde et leve på og passe på hinanden og hvad vi har lært de sidste mange måneder. Som den italienske forfatter Lampedusa har skrevet kan det være at ”Alting må forandres, for at det hele kan vedblive med at være, som det altid har været”.

 

Her i Furesø har der været nedlukninger af skoler og børneinstitutioner (nødberedskab), restriktioner for besøg på plejehjem, jobcentret og Rådhuset har været lukket fysisk og de fleste af os har arbejdet virtuelt og holdt virtuelle møder over Skype, Zoom og hvad det ellers hedder alt sammen. Det har været udfordrende, men vi har alle stået det godt igennem, og udvalgene i byrådet, Byrådet, og forvaltningen har leveret en fantastisk indsats og skal have store stor ros for, at Furesø indtil videre er kommet så godt igennem krisen, og at vi alle har respekteret reglerne om afstand, håndsprit og forsigtighed.

 

Vi har også holdt virtuelle møder i A-gruppen og i partiforeningens bestyrelsen, og har nu mulighed for at mødes igen ved fysiske møder. Det glæder jeg mig til – det menneskelige sociale nærvær med jer partikammerater er det der gør en forskel. I er vores politiske bagland og uden jer havde vi i A-gruppen i byrådet ingen jordforbindelse.

 

Her i løbet af foråret siden generalforsamlingen er der opnået en række politiske resultater, som jeg kort vil omtale, og som skyldes vores socialdemokratiske indsats og at vi har formået at skabe et bredt samarbejde i byrådet.

  • Udligningsreformen betød at Furesø kom nådeligt igennem uden store ekstra betalinger. Vi betaler dog stadigt ca. 320 mio. kr. årligt til andre kommuner i årlig udligning, og beløbet vil stige lidt.
  • Vi er stadigt tynget af gælden fra Brixtofte tiden der er nedbragt fra over 3 milliarder til ca. 2,2 mia.kr. og en årlig betaling af renter og afdrag på 123 millioner kr.
  • Samlet udgør Furesøs bidrag til gældsafvikling og udligning mere end 20 pct. af kommunens samlede årlige budget.
  • Vi har de seneste 10 år effektiviseret Furesøs drift med mere end 300 mio. kr.

 

Vi arbejder aktuelt og samlet i Byrådet på at få regeringen med på en bæredygtig økonomisk løsning for kommunens økonomi, fx

  • udbetaling af den resterende del af det særlige Furesø-tilskud til kommunens gældsafvikling,
  • for at Furesø kan få adgang til den særlige økonomiske pulje til gældsplagede kommuner, og
  • for at vi kan foretage en gældsomlægning, der kan lette den årlige rente og afdragsbyrde på gælden.

 

Men der tegner sig på den lidt længere bane udgifter til ældrepleje, dagsinstitutionspladser og normeringer og grøn omstilling, der vil skulle finansieres i takt med at vi bliver flere furesøborgere, flere ældre og flere børn og skolebørn.

 

Vi er derfor nu nødt til fortsat at føre en meget forsigtig og ansvarlig økonomisk politik og prioritere de vigtigste udgiftsområder, således at vi kan fastholde en god kernevelfærd, service og social retfærdighed for alle og i øvrigt samarbejde og fortsat udvikling af vores stærke fællesskaber på idræts- og kulturområdet, i et tæt samarbejde med de lokale borgere og erhvervsvirksomheder. Aktuelt skal vi på 2021 budgettet finde besparelser på 20 mio. kr. – og sværdslaget om dette kommer til at stå fra august.  

 

Politisk er udfordringen at skabe resultater sammen med valggruppe 1 – og især levere på velfærds – og klimadagsordenen. Vi vil arbejde for gode dagsinstitutions normeringer, styrket ældrepleje og etablerer flere plejehjemspladser, bedre skoler og at alle børn får mulighed for et godt børne liv i en god familie, en god daginstitution og skole og gode fritidsinteresser – og at alle børn og unge får mulighed for at være med.

 

Vi er sammen med partiforeningen gået i gang med at forberede os på byrådsvalget i 2021 så vi stadigt kan bevare magten og æren i Furesø.

 

Vi har endnu ikke slået søm i alt dette endnu – men der bliver brug for alle jer gode socialdemokrater så vi fortsat i 4 år kan udvikle Furesø i en endnu mere social retfærdig retning og bevare den økonomiske ansvarlighed.

 

 - Vi vil fortsat have fokus på, at Furesø skal have en stærk realøkonomi og en foregangskommune med høj beskæftigelse og stærke bæredygtige virksomheder og gode arbejdspladser. 

 

- Vi vil velfærd og vil arbejde for et varieret udbud af boliger, der matcher behovene for boliger til seniorer, plejeboliger til ældre, ungdomsboliger, mindre almene boliger til de unge børnefamilier, politibetjente, lærere, pædagoger og SOSU-assistenter der er til at betale. Vi sender aktuelt et bud på boligpolitik i høring lige her før sommerferien 2020.

 

- Vi arbejder for lige og socialretfærdig adgang til sundhedsydelser i et effektivt sammenhængende sundhedssystem, med fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen. Vi skal have fokus på forebyggelse, men også sikre meget høj behandlingskvalitet i hele sundhedssystemet.

 

- De kommunale ejendomme, daginstitutioner, plejecentre og skoler skal udvikles og udbygges i takt i sammenhæng med befolkningsudviklingen, og vi vil have et godt service niveau.

 

- Vi vil arbejde for at styrke den kollektive infrastruktur, begrænse trafikstøj og øge trafiksikkerheden.

 

- Vi vil fortsat være foregangskommune på klima og miljø området, og til efteråret kommer der er klimastrategi og klimahandlingsplan til debat, og her vil jeg opfordre til at alle Socialdemokrater markerer sig.

 

- Vi arbejder for et fortsat blomstrende kultur-, fritids- og idrætsliv – det er jo det der gør det værd at leve. Vi er i ”forhandlinger” med FC-Nordsjælland om de fremtidige aktiviteter i Furesø /Farum og har netop vedtaget en lokalplan for Farum Vest, der kan medvirke til at skabe rammer for dette.

 

- Vi vil fortsat styrke borgerdialog og borgerinddragelse.

 

- Vi vil gøre det mere attraktivt at være ung i Furesø, så flere unge bliver boende her, har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i lokalområdet og kan leve et sjovt og udfordrende ungeliv i kommunen og vi vil fortsat arbejde for at trække en ungdomsuddannelse til Furesø.

 

- og så er der endeligt Skoledistrikterne. Her arbejder vi på at rette op på den skævhed der aktuelt er med elevgrundlaget på vores folkeskoler – og her skal der findes en løsning i denne valgperiode.

 

Det var ordene – så er der kun at sige ”Velkommen i det grønne!”