Gå til sidens indhold
En ny ret til tidlig pension. De mest nedslidte fortjener også en værdig pension.

Værdig pension

En ny ret til tidlig pension

Socialdemokratiet gik til valg på at indføre en ret til tidlig pension. En ret til tidligere tilbagetrækning for de mest nedslidte – og dem, der har været længst på arbejdsmarkedet.

Det løfte har vi indfriet. Det er den største og mest betydelige udvidelse af lønmodtagernes rettigheder, der er sket i flere årtier.

I oktober 2020 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om en ny ret til tidlig pension. Med aftalen giver vi mennesker med de længste og ofte hårdeste arbejdsliv ret til at trække sig tidligere tilbage.

Men vi sikrer ikke kun en større retfærdighed i pensionsmuligheder. Vi styrker også opbakningen til, at pensionsalderen stiger i takt med, at danskerne lever længere. Det princip er fundamentet for en stærk dansk økonomi i fremtiden. Men når vi beder danskerne om at arbejde længere og længere, er vi også forpligtet til at tage hensyn til, at nogle arbejdsliv slider mere end andre, og at nogle begynder tidligere på arbejdsmarkedet end andre. Derfor skal der være bedre muligheder for, at de lønmodtagere og selvstændige, der har tendens til at blive nedslidte, kan trække sig tilbage, inden de er slidt ned til sokkeholderne.

Tidlig pension er til dem, der er startet på arbejdsmarkedet som helt unge, og som ofte har haft hårde job. Retten skal gavne dem med de mindste indkomster og små pensionsopsparinger. Det gælder særligt faglærte og ufaglærte.

Med aftalen afsætter vi ca. 3½ mia. kr. årligt til en ret til tidlig pension, herunder prioriterer vi desuden forbedring af seniorpensionsordningen, styrket arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidning samt forskningsbaseret viden om de økonomiske effekter af et godt arbejdsmiljø.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Socialdemokratiets udspil til en ny ret til tidlig pension

Helt grundlæggende bør det være sådan i et velfærdssamfund som det danske, at man værdigt kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er kun rimeligt, når man i mange år har bidraget til samfundet og betalt skat. Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Et job som f.eks. murer, social- og sundhedsassistent, slagter, rengøringsassistent, jord- og betonarbejder, butiksassistent, pædagog eller sygeplejerske kan være hårdt. Det samme er mange andre jobfunktioner. Ja, det gælder for rigtig mange danskere, at de har et arbejde, hvor de står op meget af tiden, er få på arbejde, har tunge og skæve løft, arbejder på akkord, arbejder om natten eller udendørs i al slags vejr.

Uden deres indsats ville vi ikke have et velfungerende samfund. I det hele taget står vi på ryggen af generationer, der med slid og hårdt arbejde har bygget vores samfund op. Over årene er det gradvist lykkedes at forbedre løn- og arbejdsvilkår. Ikke mindst takket være de faglige organisationer. 8 timers arbejde. Fem ugers ferie. En løn man kan leve af. Imponerende resultater.

Men det ændrer ikke på, at der med hårde job stadig følger smerter, skader og helbredsproblemer.

Statistikkerne er deprimerende: Hver fjerde lønmodtager i fag med hårdt arbejdsmiljø er eller har været syge på grund af deres arbejde. I nogle brancher har hver anden smerter flere gange ugentligt. En større andel af faglærte og ufaglærte har begrænset arbejdsevne på grund af smerter. Et hårdt arbejdsmiljø kan komme i mange former. F.eks. svarer en tredjedel af alle specialpædagoger, sosu’er og fængselsbetjente, at de har været udsat for fysisk vold og trusler på deres arbejdsplads inden for det sidste år.

Som partier og politikere er det os, der laver reglerne for, hvornår man kan gå på pension. Derfor har vi et særligt stort ansvar for at forholde os til det arbejdsliv, som mange danskere har.

Mennesker er forskellige. For nogle er et arbejde ”bare et arbejde”. For andre opsluger det alt. Der er dem, der kan blive ved at knokle løs i nærmest en uendelighed. For andre siger kroppen stop. Vi ønsker et samfund, der kan rumme os alle. Hvis man vil og kan arbejde længere, skal man selvfølgelig have muligheden for det. Men ingen skal tvinges til at arbejde, hvis de ikke kan længere. Alle fortjener en værdig tilbagetrækning.

Er man nedslidt eller startet tidligt på arbejdsmarkedet, så kan det være svært at blive ved med at arbejde, indtil man kan gå på pension. Ifølge fagforeningen 3F har hvert femte af deres medlemmer forladt arbejdsmarkedet inden de fylder 60 år – enten fordi de er havnet på førtidspension eller simpelthen fordi de er døde.

Når man endelig kommer på pension – ja, så er der stor forskel på, hvor gode år man får. Hvor mange år, man får.

Derfor gik Socialdemokratiet i 2019 til valg på at indføre en ret til tidlig pension for de mest nedslidte – og for dem, som har været på arbejdsmarkedet længst.

Det er et nybrud, at pensionsalderen i Danmark dermed ikke længere er ens for alle. At dem, der er nedslidte eller har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan gå på pension tidligere end andre. Men vi synes, det er mere retfærdigt på den måde.

Det er vigtigt for os, at mennesker, der er nedslidte, eller som har været lang tid på arbejdsmarkedet, får en egentlig rettighed til at gå på pension tidligere. Det er rimeligt, når man i mange år har bidraget og gjort sit. Siden vi i 1930’erne afskaffede almisserne og i stedet gav folk ret til at få hjælp, har rettigheder – og pligter – netop været de bærende principper i udbygningen af velfærdssamfundet.

Aftalen om ret til tidlig pension bygger på syv principper

 • 1. Det skal gavne de nedslidte
  Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

 • 2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv
  Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

 • 3. Der skal være tale om en egentlig rettighed
  Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier.

 • 4. Mænd og kvinder skal have reel lige adgang
  Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selvom de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

 • 5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig pension
  Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

 • 6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid
  Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

 • 7. Pengene skal passe
  Den tidlige pension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den ramme vi afsætter på 3 mia. kr. årlig.

En mere ambitiøs indsats for arbejdsmiljøet

Behovet for en langt mere omfattende og ambitiøs politisk indsats for at skabe et bedre arbejdsmiljø bliver på ingen måde mindre af en ny ret til tidlig pension. For uanset, hvornår man har mulighed for at gå på pension, skal det være sådan i Danmark, at man kan gå på arbejde uden at blive syg – hverken fysisk eller psykisk. Derfor skal vi være langt bedre til at opdage og bekæmpe dårligt arbejdsmiljø. Nye generationer skal ikke havne med de samme problemer, som deres forældre og bedsteforældre har i dag.

Ny teknologi kan aflaste nogle af de tunge løft. Hårde straffe og en mere effektiv kontrol kan have effekt over for de virksomheder, der ikke tager arbejdsmiljøet alvorligt. Arbejdstilsynet skal styrkes. Men vi må have større ambitioner. Sammen med landets arbejdsgivere og faglige organisationer vil Socialdemokratiet drøfte, hvordan arbejdsmiljøindsatsen kan forbedres yderligere.

Det gælder også det psykiske arbejdsmiljø. I den tid, vi lever i, er der ikke mindst brug for, at vi bedre kan håndtere det grænseløse arbejde, stress, for store arbejdsmængder og uklare krav. Og så har vi voksende problemer med vold og trusler mod særligt offentligt ansatte.

Ingen danskere skal blive syge eller nedslidte af at passe deres arbejde.

Ligesom det skal være sådan, at man ikke bliver en udsat medarbejder, blot fordi man runder de 60 år. Mange vil gerne arbejde, men måske på nedsat tid. Spørgsmålet er, om mulighederne for det er gode nok?

Omvendt kan nok så gode seniorordninger og et nok så godt arbejdsmiljø næppe ændre på, at nogle vil blive nedslidte. Nogle kan ikke arbejde mere. Og nogle vil simpelthen bare få rigtig mange år på arbejdsmarkedet, fordi de startede i en meget ung alder – tidligere end andre.

Se udspillet

Pension

Værdig pension

Helt grundlæggende bør det være sådan i et velfærdssamfund som det danske, at man værdigt kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det er kun rimeligt, når man i mange år har bidraget til samfundet og betalt skat.

Alle fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Se udspillet

Den nye rettighed er en reform, der udbygger vores velfærdssamfund

Der var engang, hvor reformer handlede om at udbygge det danske velfærdssamfund og give borgerne flere rettigheder. At give flere del i muligheder og opsving. F.eks. var det Socialdemokratiet, der i sin tid stod i spidsen for at indføre folkepensionen, der i dag sikrer alle et grundlag at leve for, efter man er holdt op med at arbejde.

Men i særligt de sidste 10 år har vi vænnet os til, at reformer typisk betød forringelser. Sammen med finanskrisen og senest skandalerne i banker og problemerne i SKAT har det udfordret vores samfundskontrakt. Og medført en stigende bekymring for fremtiden. Er vores samfund så stærkt, som vi troede? Bliver velfærden bedre? Går vores børn en bedre fremtid i møde, end vi selv har haft?

Kort sagt: Holder den danske samfundsmodel stadig?

Det er vi selv med til at afgøre. Vi har muligheden nu: Dansk økonomi er sund. Med politisk vilje til at prioritere nye indtægter kan vi udbygge vores samfundsmodel igen. Med bedre velfærd og flere muligheder for den enkelte.

Det handler denne reform om. En ny ret til en værdig pension. Så alle får en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Apropos...

Efter­uddannelse

Efteruddannelse og opkvalificering er den næste vækstdagsorden

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Fleksjob

Fleksjob giver plads til flere

Se mere

Arbejdsløshed

Arbejdsløshed er roden til alt ondt

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse