Gå til sidens indhold

Et grønt landbrug der indfrier klimamålene

Et grønt landbrug der indfrier klimamålene

Socialdemokratiet har en vision om, at dansk landbrug går forrest og viser vejen for en grøn omstilling af erhvervet, der skaber grønne arbejdspladser og forsyner Danmark og hele verden med klima- og miljøvenlige fødevarer af høj kvalitet. Vi skal have verdens mest fremsynede, miljøsikre og klimavenlige landbrug.

Danmark er blandt de mest dyrkede lande i verden. En stor del af vores samlede areal er under plov, og dansk landbrug og den danske fødevaresektor skaber jobs og eksportindtægter i hele landet. 

Men Danmark er også et grønt foregangsland med et af verdens mest ambitiøse klimamål. Og selvom landbruget har nedbragt sit udslip af drivhusgasser, vil sektoren stå for omtrent 45 pct. af Danmarks CO2-udledning i 2030, hvis vi ikke gør mere.

Det skal vi selvfølgelig. Og målet er allerede sat. Med landbrugsaftalen har vi fastsat et bindende reduktionsmål for landbruget på 55-65 pct. i 2030. Vi har etableret en ny plantefond på 675 mio. kr. for at styrke udviklingen af plantebaserede fødevarer. Og vi har sat gang i flere udviklingsspor, som skal give os de rette grønne redskaber til at sikre, at den grønne omstilling udvikler - og ikke afvikler – erhvervet.

Med udviklingssporene er vi kommet langt. Flere af teknologierne kan vi så småt begynde at tage i brug – og det vil vi. Samtidig står det dog klart, at vi ikke kan bero os på teknologiske fremskridt alene. Derfor vil Socialdemokratiet indføre en CO2e-afgift for landbruget. Afgiften skal være høj nok til at sikre, at den – sammen med investeringer i grøn omstilling af landbruget - får os i mål med klimamålene om 50-54 pct. reduktion i 2025 og 70 pct. reduktion i 2030.

Vi vil omstille landbruget til en grøn vækstmotor og vise resten af verden, at vi kan skabe grønne arbejdspladser og producere klima- og miljøvenlige fødevarer af høj kvalitet. Nu er tiden for alvor kommet til at sætte handling bag ordene, så vi kan gå den sidste fjerdedel af vejen for at realisere 2030-målet. Det er Socialdemokratiet klar til.

CO2-reduktioner

Da regeringen tiltrådte i 2019, skulle vi reducere ca. 19 mio. ton for at indfri klimalovens mål om 70 pct. reduktion i 2030. Siden har vi indgået mere end 75 grønne aftaler og prioriteret over 110 mia. kr. til den grønne omstilling. Det har bragt os tre fjerdedele af vejen mod at nå målet i 2030.

Med regeringens seneste Klimaprogram fra september 2022 er det resterende reduktionsbehov opgjort til ca. 5 mio. tons. Med dette udspil lægger vi os fast på, at vi vil lukke denne resterende manko med investeringer i landbrugets omstilling og en CO2e-afgift for landbruget som garantien for, at vi når i mål.

Socialdemokratiet foreslår:

1. CO2e-afgift for landbruget

Med aftalen om grøn skattereform tidligere i år indførte vi en ambitiøs CO2-afgift for industrien. Et vigtigt skridt mod klimamålet i 2030.

Her viste vi, hvordan en CO2-afgift kan understøtte en reel grøn omstilling, som ikke flytter arbejdspladser og udledninger til udlandet. Som det næste skridt foreslår Socialdemokratiet derfor at indføre en CO2e-afgift for landbruget. Afgiften skal være høj nok til at sikre, at vi når 70 pct.-målet i 2030 og målet om 50-54 pct. reduktion i 2025. Og den skal gå hånd i hånd med endnu flere investeringer i den grønne omstilling af landbruget. Præcis som vi gjorde med industrien.

Derfor skal hele provenuet fra afgiften tilbageføres til erhvervet gennem en klimafond for landbruget, mens afgiften skal være garantien for, at vi når vores klimamål. Afgiften skal udformes med afsæt i den ekspertgruppe, som allerede er i gang med at udarbejde deres bud på mulige modeller

2. Klimafond for landbruget

Socialdemokratiet vil skabe en grøn omstilling, som andre lande ønsker at efterligne. Hvor vi omstiller og ikke afvikler dansk landbrug. Det kræver investeringer i ny teknologi og nye måder at forarbejde jord og drive landbrug på. Derfor vil vi tilbageføre alle indtægter fra CO2e-afgiften til landbruget. Pengene skal gå til grøn og klimavenlig omstilling. Bl.a. gennem de fem grønne udviklingsspor vi allerede har investeret massivt i med landbrugsaftalen. Vi er nået langt på flere af udviklingssporene, og nogle af teknologierne er i dag modne til, at vi med grøn omstillingsstøtte kan høste frugterne ved at implementere løsningerne.

Udvikling af fremtidens grønne landbrug

Med landbrugsaftalen har vi investeret 575 mio. kr. til udvikling og demonstration af nye teknologier. I fem grønne udviklingsspor. Vi er kommet langt ad flere af sporene. For nogle af teknologierne gælder det, at vi snart kan begynde at implementere de gode løsninger og høste frugterne.

 

 • Brun bioraffinering
  CO2e-reduktionspotentiale: 2 mio. tons i 2030

  Brun bioraffinering er også kendt som pyrolyse. Teknologien er et helt afgørende værktøj i den grønne omstilling af dansk landbrug. Den har potentialet til at fange CO2 fra landbrugets restprodukter og omdanne det til biokul, der kan anvendes på marken. Eller til bioolie og biogas, der kan bruges til grøn opvarmning eller grønt brændstof til fly og skibe.

 • Håndtering af gylle og gødning
  CO2e-reduktionspotentiale: 1 mio. tons i 2030

  I håndtering af gylle og gødning er der et væsentlig potentiale i at reducere landbrugets udledning. Eksempelvis ved at stille krav til hyppigere udslusning af gylle fra svinestalde. Et 3-årigt projekt færdiggjort i 2021 viste, at hvis landbruger trækker propperne i gyllekanalerne oftere end i dag og sender gyllen afsted til et biogasanlæg, kan den årlige udledning af drivhusgasser fra svinestalde, som leverer gylle til biogasanlæg, potentielt reduceres med op mod 35 pct. for hver enkelt stald.

 • Fodertilsætningsstoffer
  CO2e-reduktionspotentiale: 1 mio. tons i 2030

  En vigtig nøgle til at nedbringe landbrugets udledninger er at reducere udledningen fra husdyrenes fordøjelse. Vel og mærke uden at dyrenes velfærd forringes. Det handler blandt andet om at sammensætte husdyrenes foder på en måde, så de lukker mindre metangas ud.

 • Fordobling af det økologiske areal
  CO2e-reduktionspotentiale: 0,5 mio. tons i 2030

  Økologi er en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget. For når vi omlægger mere af landbruget til økologi, kan vi producere fødevarer med færre sprøjtemidler og udledninger per hektar. Med landbrugsaftalen satte vi gang i arbejdet med at udvikle en strategi for økologi, der kan understøtte en fordobling af det økologiske areal, efterspørgsel efter økologiske varer, forbrug og eksport.

 • Udvidet lavbundspotentiale
  CO2e-reduktionspotentiale: 0,5 mio. tons i 2030

  Udtagning af lavbundsjord er en af de mest omkostningseffektive værktøjer for at nedbringe landbrugets drivhusgasser. Vi har allerede besluttet at udtage 88.500 hektar og sat en ambition om at udtage 100.000 hektar

3. Klimapartnerskab for regenerativt landbrug

I Danmark er vi førende inden for økologisk produktion, der er skånsomt for vores jord, natur og drikkevand. Det er ubetinget godt. Men skal vi have verdens mest fremsynede, miljøsikre og klimavenlige landbrug, må vi gå skridtet videre – og dyrke jorden regenerativt. Så vi kan styrke jordens nuværende tilstand. Og binde CO2 i jorden frem for at udlede den.  

Over de seneste år er der spiret en ny bevægelse frem i Danmark – andelsgårde og lokale fællesskaber, der har det regenerative landbrug som udgangspunkt. Den bevægelse vil vi gerne støtte så godt, vi kan.

Socialdemokratiet foreslår derfor at etablere et klimapartnerskab for regenerativt landbrug. Partnerskabet skal komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst kan understøtte mere regenerativt landbrug og fjerne de barrierer, der gør det svært at starte og drive genopbyggeligt landbrug i Danmark.

Herunder hvordan det regenerative landbrug kan tænkes ind i uddannelse, hvordan vi baner vejen for et samarbejde med detailhandlen, og hvordan vi sikrer det fornødne landbrugsareal til formålet.

4. Grøn landbrugsstøtte og fælles grøn EU-regulering af landbrug

Hvert år modtager Danmark flere mia. kr. i landbrugsstøtte fra EU. I juni sidste år blev EU-landene enige om en ny fælles landbrugspolitik, hvor 25 procent af landbrugsstøtten skal gå til grønne indsatser. Aftalen er et vigtigt skridt i den grønne omstilling af europæisk landbrug - men vi skal gøre mere. 

Derfor vil Socialdemokratiet fortsætte arbejdet mod en grøn og mere ambitiøs europæisk regulering af landbruget i næste forhandling om EU’s fælles landbrugspolitik. Eksempelvis ved at arbejde for, at en endnu større andel af landbrugsstøtten omlægges fra passiv støtte til grøn støtte. I arbejdet vil vi samarbejde med dansk landbrug for at sikre, at vi også fremover har et stærkt landbrugs- og fødevareerhverv i Danmark. Så vi som grønt foregangsland fortsat kan sætte skub på den grønne omstilling af landbruget i hele Europa. 

Finansiering

Socialdemokratiet foreslår at prioritere op til 1 mia. kr. om året fra det grønne råderum til at understøtte den grønne omstilling af landbruget.

Derudover vil vi indføre en CO2e-afgift og anvende hele provenuet til at investere i en grøn omstilling af landbrugssektoren. Med CO2e-afgiften for landbruget vil vi give landbruget et stærkt incitament til at omstille sig til en mindre klimabelastende produktion og samtidig sikre klare og stabile rammer for investeringer i erhvervets grønne omstilling. På den måde vil CO2e-afgiften fungere som en grøn vækstmotor, der bringer os den sidste fjerdedel af vejen mod 70 pct.-målsætningen i 2030.

Derfor foreslår vi, at provenuet fra CO2e-afgiften for landbruget føres tilbage til erhvervet som en målrettet grøn omstillingsstøtte gennem de fem grønne udviklingsspor, som allerede er igangsat med landbrugsaftalen. Vi er nået langt på flere af udviklingssporene, og nogle af teknologierne er i dag modne til, at vi med grøn omstillingsstøtte kan høste frugterne ved at implementere løsningerne

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Værdig velfærd

Verdens bedste velfærdssamfund

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse