Integrationspolitik: Den nye frihedskamp

Den nye frihedskamp. Integrationspolitik handler ikke kun om at lære det danske sprog og blive en del af arbejdsmarkedet. Det handler i lige så høj grad om, at vi deler de grundlæggende værdier i vores samfund.

Integrationspolitik: Den nye frihedskamp

Integrationspolitik: Den nye frihedskamp

 

Integrationspolitik handler om mere end at lære sproget og findet et arbejde

For mange er kommet ind i Danmark uden at blive en del af Danmark. Det vil Socialdemokratiet lave om på. Vi vil indføre en pligt til at bidrage for indvandrere på offentlig forsørgelse. En ambitiøs 10-års plan skal sikre blandede boligområder og skoler. Samtidig med en stærk integrationspolitik er der brug for en frihedskamp, hvor demokrati altid står over religion. Og en målrettet indsats mod social kontrol og parallelsamfund.

 

Socialdemokratiet har gennem historien bekæmpet de barrierer og uligheder, som fastholder mennesker i en uretfærdig tilværelse. Vi har i Danmark sikret kvinder stemmeret, taget et opgør med patriarkalske samfundsstrukturer og senest har vi givet homoseksuelle ret til at blive kirkeligt viet. Når det gælder om at skabe et samfund, der sætter mennesker frie, er vi nået langt i Danmark de sidste 100 år. Det skyldes først og fremmest udbygningen af vores velfærdsmodel. Fri og lige adgang til sundhed. Uddannelse for alle og et fleksibelt arbejdsmarked. Omsorg når man bliver gammel. Det giver tryghed. Og dermed reel frihed til, at man kan skabe sig det liv, man ønsker.

 

Frihed for den enkelte – skabt af og i et fællesskab

Danmark bygger på, at vi har et stærkt fællesskab. Et fællesskab, som alle føler sig forpligtet til at være en del af og bidrage til. Fordi vi har forventninger til hinanden. Og fordi vi skaber en fælles forståelse af, hvem vi er som land og som folk. Og hvilket samfund vi ønsker.

 

Mange udlændinge er blevet en integreret del af det danske samfund. Fordi de taler sproget, er i arbejde eller på anden vis bidrager, og fordi de deler vores værdier. De er danskere ligesom alle andre. Fordi de selv har ønsket det, kæmpet for det og fordi vi som samfund har givet dem muligheden.

 

Desværre har en del af den ikke-vestlige indvandring til Danmark også medført, at vi i dag har områder i vores land, hvor friheden ikke eksisterer for alle. Hvor man ikke er en del af et dansk fællesskab. Og hvor konsekvenserne af den sociale kontrol er dybt foruroligende. Tvangsægteskaber, æresdrab, vold, pres for at gå med tørklæde, genopdragelsesrejser, forbud mod at gå til fritidsaktiviteter. Alt det foregår i Danmark.

 

 

Integrationspolitik: Vi står over for en ny frihedskamp

Det er først og fremmest en kamp for og med de mange nye danskere, der deler de danske værdier og som mere end noget andet gerne vil være en del af vores samfund. Men som bliver forhindret i det af deres familier og de miljøer, de er en del af. Derfor er det også en kamp for vores demokrati. Og for at religion altid er underordnet vores demokrati.

 

Integrationspolitikken er også en kamp for blandede skoler, blandede boligområder og blandede fællesskaber. Fordi alternativet er parallelsamfund, hvilket gør integrationen noget nær umulig. I parallelsamfund eksisterer andre normer og regler, end dem der gælder i resten af samfundet. Og ekstreme minoriteter kan uimodsagt prædike had og vrede mod det danske samfund og andre religioner.

 

 

Socialdemokratiets ønsker en integrationspolitik, hvor flere skal bidrage til vores samfund. Derfor vil vi indføre en pligt til at bidrage for indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse svarende til et normalt arbejde i 37 timer om ugen.

 

Det er ikke nogen nem opgave, vi står over for. Og det er hverken løst med et enkelt forslag eller lige med det samme. Det kræver ikke mindst, at vi bliver mere tydelige om de værdier, der gælder i Danmark.

 

Integrationspolitik handler ikke kun om sprog og arbejde. Det handler i mindst lige så høj grad om værdier og kulturelle barrierer. Vi har som samfund længe troet, at hvis blot dem der kom hertil lærte sproget og fik et arbejde, så ville de også dele vores værdier. Og det er der heldigvis også rigtigt mange, der gør. Men der er desværre også alt for mange, som er ideologiske modstandere af vores demokrati og samfundsværdier, og som modarbejder det, hvor de kan.

 

De ødelægger mere, end nok så mange integrationsprojekter nogensinde kan rette op på.

 

Her skal svaret være enkelt: Enten bliver de en del af Danmark, med alt hvad det indebærer. Om at bidrage til samfundet og støtte vores grundlæggende demokratiske værdier. Eller også finder de et andet sted at bo, som er mere i overensstemmelse med deres værdier.

 

SOCIALDEMOKRATIET FORESLÅR

  • En række tiltag skal gøre op med parallelsamfund og styrke indsatsen mod social kontrol. Bl.a. skal børn automatisk opskrives til vuggestuer. Familiesammenføring til udsatte boligområder skal standses. Der er brug for et opgør med muslimske friskoler, hvor flere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Og så skal offentligt ansatte ikke stå alene i kampen om, hvorvidt demokrati står over religiøse hensyn.
  • Der indføres en pligt til at bidrage med en obligatorisk 37-timers arbejdsuge for indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Og der indføres forbud mod at bruge børn som tolke.
  • Der nedsættes en ydelseskommission, der får til opgave at gennemgå de nedsatte ydelser. Kommissionens anbefalinger skal bl.a. sikre, at konsekvenserne for børnene ved forældrenes manglende job minimeres, at nytilkomne ikke modtager højere ydelser end herboende, og at der er de rigtige balancer mellem hensynet til integration, deltagelse på arbejdsmarkedet, levevilkår mv. Vi vil indføre en børnepakke til familier på integrationsydelse, som skal sikre børnene ordentlige vilkår. Og vi vil årligt investere mindst 200 mio. kr. i daginstitutioner og skoler i udsatte områder.
  • Boligområder og skoler skal over tid blandes. En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har mere end max 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.
  • Initiativer der bekæmper det illegale arbejdsmarked. Bl.a. skal virksomhedsejere ved brug af illegal arbejdskraft kunne fratages retten til at drive virksomhed. Myndighederne skal have bedre muligheder for kontrol. Og bødestraffene forhøjes markant.
  • Det skal være muligt at frakende personer deres danske statsborgerskab, hvis de f.eks. begår alvorlig personfarlig eller narkorelateret kriminalitet.
  • En række initiativer, der giver mennesker, som ønsker at rejse hjem, bedre økonomiske muligheder for det. Det skal bl.a. gøre det muligt, at man kan starte en reel ny tilværelse i ens oprindelsesland. F.eks. ved at man som pensionist kan tage sin offentlige indtægt med til oprindelseslandet, hvis man frasiger sig sit danske opholdsgrundlag.
  • Danske domstole skal udvise flere kriminelle udlændinge til afsoning i hjemlandet. Og Danmark skal i regi af Europarådet udfordre fortolkningen, der kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
  • Øget politiindsats skal bekæmpe bander. Socialdemokratiet vil indføre et bandetilhold og gøre det strafbart at rekruttere unge under 18 år til bander. Det skal også afsøges, om der kan etableres et socialt sanktionssystem, der er uafhængigt af domstole og politi. Som kan styrke den præventive indsats og sætte ind med sociale og opdragende sanktioner i udsatte boligområder.

 

Download udspillet >> 

 

Filer:


En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB
Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB