Retspolitik

Tryghed i hele Danmark. Vi insisterer på, at man som borger i Danmark skal kunne føle sig tryg – uanset hvem man er, og hvor man bor.

Retspolitik: Et synligt og nærværende politi i hele landet

Retspolitik: Et synligt og nærværende politi i hele landet

Vi skal have et nærværende politi, der er synligt, tilgængeligt og rykker hurtigt ud. Et politi, der har tid til det forebyggende arbejde og kommer, når vi ringer, hvad enten det skyldes indbrud i kolonihaven, eller når banderne stjæler byrummet fra os andre. Mange danskere oplever desværre et mindre synligt politi, hvilket skaber større utryghed for mange. Derfor vil Socialdemokratiet styrke politiets synlighed og lokale tilstedeværelse i hele landet.


Socialdemokratiets ambition er, at vi får styrket politiets forebyggende og tryghedsskabende indsatser i lokalområderne. Politiets synlighed og lokale tilstedeværelse bør styrkes i hele landet.

 

Derfor har vi i Socialdemokratiet lagt en plan frem for, hvordan vi får trygheden tilbage. Vi foreslår:

  • 20 nye nærpoliti-enheder fordelt med 10 enheder på hver side af Storebælt. Det skal ske i tæt samarbejde med kommuner og politi. Efter en årrække skal ordningen evalueres med henblik på at etablere yderligere politienheder. 
  • Moderne landbetjente i lokalsamfundene, der har en forebyggende effekt og kan tage kriminaliteten i opløbet.
  • Mobile politistationer, som kan sættes ind i lokalområder for at skabe tryghed og nærhed over for borgerne.
  • Lokalt politi i de socialt belastede og udsatte boligområder til at sikre den nødvendige tryghed for beboerne og for at sikre den præventive kontakt til børn og unge, der står på kanten af en kriminel løbebane.

 

Kriminelle udlændinge

I Socialdemokratiet mener vi, at flere kriminelle udlændinge skal afsone i hjemlandet. De seneste par år er der sket et fald i antallet af kriminelle udlændinge, der er sendt til afsoning i hjemlandet. I 2018 blev kun 14 personer sendt til afsoning i hjemlandet. Samtidig blev ingen rumænere i hverken 2017 eller 2018 udsendt til afsoning, som ellers udgør den største gruppe af EU-borgere, der er fængslet i Danmark. Vi mener ikke, at det kan være rigtigt, at vi har statsborgere fra andre EU-lande, som vi ikke kan sende til afsoning i deres eget hjemland. Kriminelle udlændinge skal ikke afsone for danske skattekroner. De skal sendes hjem.

 

Reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge skal strammes. Kriminelle udlændinge skal ikke bare have advarsler og betingede udvisninger. De skal udvises ved første dom. Derfor har vi i vores udlændingeudspil ”Retfærdig og realistisk” foreslået en række tiltag, der skal sikre, at flere kriminelle udlændinge udvises af Danmark.

 

Samtidig skal der være hårdere sanktioner for personer på tålt ophold. Det er uholdbart, at dybt kriminelle personer, som er blevet udvist af Danmark, frit kan bevæge sig rundt uden opsyn, og at de gang på gang bryder deres opholds- og meldepligt. Målet for os er altid, at de skal sendes hjem, og at danskernes tryghed, mens de er her, skal sikres bedst muligt. Og mens de er her, skal det være meget klart for dem, at de ikke er ønskede i Danmark, og at vi ikke vil acceptere, at de render frit rundt i vores samfund.

 

Bandebekæmpelse

Vi vil ikke acceptere bander og rockere. De er ikke velkomne i vores samfund. Det er fuldstændig uacceptabelt, når rockere og bander skyder i gaderne og skaber utryghed hos almindelige borgere og erhvervsdrivende. Derfor har Socialdemokratiet strammet nettet om rockerne og banderne – både ved at skærpe straffene og ved at gøre mere for at hjælpe unge og andre ud af rocker- og bandemiljøer.

 

Samtidig er det nødvendigt, at vi får stoppet fødekæden til banderne. Vi ser nemlig en kæmpe udskiftning i miljøet. Derfor mener vi, at skal det være ulovligt for banderne at rekruttere unge medlemmer under 18 år, og det skal straffes med fængsel. Vi har herudover foreslået en række tiltag, der skal bekæmpe banderne: Børn skal fjernes fra bandekriminelle hjem, en taskforce skal ransage bandernes økonomi, nærpolitiet skal styrkes, og der skal indføres bandetilhold.

 

Socialdemokratiet vil fortsætte den hårde kurs over for det kriminelle rocker- og bandemiljø. Politiet skal være massivt og synligt til stede i områder, der er plaget af bandekriminalitet. Politiets særlige bandeenheder skal styrkes. Og vi vil gøre det nemmere og mere trygt for de modige borgere, der tør at stå frem og anmelde rocker- og bandekriminalitet, at vidne i retten. De skal mødes med en skræddersyet vidnepakke. Hvis ingen tør vidne, bliver ingen dømt.


Kriminel lavalder

Alle børn har ret til en barndom uden kriminalitet.

 

Vi skal bryde børn og unges kriminelle løbebane. Med etableringen af ungdomskriminalitetsnævn sikrer vi en tidlig og målrettet indsats over for de børn og unge, der i en alt for tidlig alder er endt i en alvorlig kriminel løbebane. Vi får sat fokus på, at barnet eller den unge kommer tilbage på ret kurs og tilbage i fællesskabet. Til et liv uden kriminalitet. Og samtidig har vi i Socialdemokratiet sikret, at den kriminelle lavalder ikke bliver sænket. Det var det scenarie, vi stod over for, da blå blok overtog regeringsmagten i 2015.

 

Vi har krævet løbende evaluering og er klar til at foretage de nødvendige ændringer. Vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at regeringen og Dansk Folkeparti indfører en lavere kriminel lavalder ad bagdøren. Og derfor har vi også sikret, at der bliver en meget tæt og løbende evaluering af, hvordan ordningen bliver implementeret ude i virkeligheden. Og skulle det vise sig, at hele eller dele af den her ordning ikke lever op til vores intention om at bringe børn og unge tilbage på ret kurs, så skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi er klar til at foretage de nødvendige ændringer.


Samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Seksuelle handlinger uden samtykke er voldtægt. Og det skal straffes hårdt. Men strafskærpelser er ligegyldige, hvis gerningsmanden ikke bliver dømt. Vi er nødt til at kigge på lovgivningen. Det skal ikke være afgørende, hvilket tøj man har på, eller hvilke signaler ofret måtte have udvist. Relationen mellem parterne skal heller ikke have afgørende betydning. Dét, der er afgørende, er, om parterne var enige eller ej. Derfor ønsker vi, at samtykkekravet skal fremgå direkte af straffeloven. Og samtidig skal vi se på nye initiativer, så vi kan hjælpe ofrene.

 

Terror

Ifølge PET er terrortruslen mod Danmark stadig alvorlig. Derfor skal de myndigheder, som står vagt om vores sikkerhed, have de redskaber og ressourcer, der er nødvendige. Vi ønsker at styrke politiet, PET og Forsvarets Efterretningstjeneste med bedre redskaber og mere mandskab. Og vi støtter op om de teknologiske muligheder, der er for at forfølge og afsløre potentielle terrorister, og vi er tilhængere af øget overvågning i kampen mod terror.

 

Som et lille land, der er udsat for en alvorlig terrortrussel, er vi i høj grad afhængige af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med andre lande. Derfor mener Socialdemokratiet, at det er bedst for Danmark at deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol, og samarbejde tæt med andre lande om at bekæmpe terrortrusler.

 

Grænsekontrol

Vi mener, at grænsekontrollen fortsat er nødvendig. Men at det ikke skal gå ud over danskernes tryghed. Derfor bakker vi op om, at politibetjente bruger ressourcerne andre steder end ved grænsen, og at de erstattes af hjemmeværnet, forsvaret og politikadetter. Samtidig vil vi give politiet ny og effektiv teknologi som automatiske nummerpladescannere ved grænserne. For vi mener, at tryghed er et politisk ansvar.


Straf og forebyggelse

Straf er vigtigt af hensyn til ofrene. De skal vide, at forbrydelsen mod dem bliver efterforsket, og at forbryderen bliver retsforfulgt. For Socialdemokratiet er det også vigtigt, at straffene er så hårde, at de afskrækker folk fra at begå kriminalitet. Derfor har vi bl.a. stemt for at skærpe straffen for voldtægt.

 

Men for Socialdemokratiet kan straf aldrig stå alene. Forebyggelse og resocialisering er afgørende redskaber i kampen for at undgå kriminalitet og dermed skabe færre ofre for kriminalitet. Derfor vil vi styrke den forebyggende indsats, og vi vil give dømte bedre forudsætninger for et kriminalitetsfrit liv.

 

Socialdemokratiet mener også, at vi skylder ofrene for kriminalitet den bedste hjælp, tryghed og omsorg. Vi er optagede af at give ofre øget hjælp og bedre behandling i retssystemet. Og vi arbejder fortsat for, at Offerfonden skal vedligeholdes og styrkes.