Miljøpolitik

Mere vild natur og dyreliv. Socialdemokratiets miljøpolitik bygger på en vision om en bæredygtig fremtid med mere ren luft og færre kemikalier i dagligdagen.

Miljøpolitik: Vi skal gøre vores produktion og velfærdssamfund bæredygtig

Miljøpolitik: En fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag

En mangfoldig natur. Et rigt dyreliv. Det har en værdi i sig selv. Verden bliver simpelthen et fattigere sted, når arter i tusindvis forsvinder i disse år. Det er også en del af baggrunden for FN’s 17 verdensmål om en mere bæredygtig udvikling.

 

Samtidig er oplevelser i det fri en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker hver eneste dag. Og hvis vi i fremtiden skal drikke rent vand fra hanen, indånde ren luft, spise sunde fødevarer og undgå skadelig hormonpåvirkning fra kemikalier, så skal vi prioritere vores miljø og klima.

 

Læs også Socialdemokratiet foreslår 15 vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og mere natur tæt på byerne.

 

Socialdemokratiet vil give naturen og miljøet et massivt løft. Så vores børn vokser op i et Danmark med mere natur og renere luft. Og uden at blive syge af kemikalier og forurening.

 

Læs også En et-årsplan skal sætte tempo på den grønne omstilling

 

Mon ikke alle ønsker det? Men hvis det skal lykkes, skal vi være klar til at sætte handling bag ordene. Det er Socialdemokratiet.

 

SOCIALDEMOKRATIET FORESLÅR:

  1. Flere dyr og planter skal overleve
  2. Markant indsats mod plastikforurening
  3. Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø
  4. Renere luft ved udfasning af dieselbiler og flere elbusser
  5. Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov
  6. Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU
  7. Danmark skal være et foregangsland inden for cirkulær økonomi
  8. Mere økologi og mindre madspild

Læs Socialdemokratiets samlede klima- og miljøpolitik

 

Læs mere om Socialdemokratiets klimapolitik


1. Flere dyr og planter skal overleve

Det er svært at se, og måske lægger vi ikke så meget mærke til det. Men den danske natur er ved at forandre sig. Og det har betydning for vores dyr og planter.


Lærken, sommerfuglen og haren er alle dyr, som vi kender, og de er sågar foreviget i danske folkesange. Heldigvis er der stadig mange af dem i Danmark. Men udviklingen går den forkerte vej. Bestanden af sanglærker er f.eks. halveret over de senere årtier. 32 dagsommerfuglearter er truede eller sårbare. Og haren er så udsat, at den optræder på listen over truede dyr herhjemme.


For 5000 år siden var hele Danmark dækket af skov. Skovene er den naturtype i Danmark, som har den største biologiske mangfoldighed. Men den mangfoldighed er under pres.


Næsten tre mio. fugle er forsvundet fra det åbne land. Og den danske bestand af biarter er under pres. Det er både et tab for biodiversiteten og en økonomisk byrde for planteavlerne i Danmark på grund af bestøvning.


Vi har været dygtige til at udvikle vores bysamfund og infrastruktur i Danmark. Det binder landet tættere sammen – og det er godt. Men det betyder også, at vi i højere grad mangler store, sammenhængende og vilde naturarealer, så arter kan sprede sig. Vi mangler urørt skov. Områder hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag.


Det vil Socialdemokratiet ændre på med vores miljøpolitik. Vi vil sætte et ambitiøst mål om 75.000 hektar urørt skov i Danmark – mere end en seksdobling i forhold til i dag. Om 15 vilde naturparker med et samlet areal, der svarer til hele Bornholm. Og om mere beskyttet natur.


”Der er et yndigt land”, synger vi. Og den danske sangskat er i det hele taget rig på beskrivelser af den danske natur. Det samme er vores kunst og kultur. Det er netop fornøjelsen ved at nyde naturen i Danmark. At det hele ikke er ens, men at naturen er forskellig, og at den forandrer sig.


Også her gælder, at man sagtens kan opsætte modsætninger. Det har mange gjort så tit. Mellem hensyn til landbrug og hensyn til natur. Den modsætning anerkender Socialdemokratiet ikke. Det er muligt at finde områder, hvor naturen kan være mere sammenhængende – uden at komme i konflikt med landbruget.


Nye vilde naturparker i Danmark vil understøtte turismen. Naturparkerne skal være for alle. Og samtidig tilbyde de besøgende særlige oplevelser, som eksempelvis overnatninger i det fri eller guidede ture med inspiration fra Canada og USA.


Socialdemokratiet foreslår:

 • Etablering af 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal, som giver den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. De vilde naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse, hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere, der kan bringe den danske natur tættere på sit oprindelige udgangspunkt. Samtidig vil de prægtige dyr være publikumsmagneter, som det eksempelvis allerede ses i dag med vildhestene på Langeland og elgene i Lille Vildmose.

 • En styrkelse af naturturisme og friluftsliv. I de nye naturparker skal naturen være tilgængelig for alle danskere. Samtidig skal naturparkerne understøtte turisme ved at tilbyde særlige oplevelser for de besøgende inspireret af USA og Canada. Det kan f.eks. være overnatninger eller guidede ture i naturen. Indtægter herfra skal bruges til at styrke vores natur.

 • 75.000 hektar urørt skov. Urørt skov er den billigste og mest effektive måde til at sikre, at Danmark tager ansvar for at stoppe den såkaldte ”sjette massedød”, som kloden oplever lige nu, og hvor arterne uddør op til 1.000 gange hurtigere end naturligt. Socialdemokratiets mål er, at halvdelen af al statsskov svarende til 55.000 hektar skal være udlagt til urørt skov. Herudover skal 20.000 hektar privat skov på sigt være udlagt til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov.

 • Indføre et forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer. På de arealer der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Et forbud vil forbedre naturen og dermed de levesteder, som er nødvendige for en lang række arter.

 • En stram dispensationspraksis for brug af giftstoffet neonikotinoider. Neonikotionider er et kemisk giftstof, der er anvendt i landbruget, og som udgør en alvorlig fare for både vilde bier og honningbier. Socialdemokratiet forslår derfor, at giftstoffet ligesom i resten af EU som udgangspunkt forbydes i Danmark, og at der indføres en stram dispensationspraksis. 

 • En langsigtet strategisk plan for, hvordan vi tager vare på de rødlistede arter i Danmark. Dette arbejde vil Socialdemokratiet sætte i gang, så Danmark på ny påtager sig sit ansvar for klodens truede dyr.

 • At udvikle dansk natur, så Danmark med tiden får et større beskyttet areal. Danmark skal i fremtiden udpege flere områder som fredet natur, så de mest værdifulde dele af dansk natur kan bevares til kommende generationer.

2. Markant indsats mod plastikforurening

Plastik er noget af det, der ødelægger vores natur og miljø allermest. I hvert fald når det ikke bliver genanvendt – og det er der desværre alt for meget plastik, der ikke bliver.


I EU som helhed bliver under 30 pct. af affaldet fra plastik indsamlet og genanvendt. Og konsekvenserne er fatale. For dyr og for naturens økosystemer.


Socialdemokratiet vil gøre det smartere.


Det er f.eks. et paradoks, at vi i Danmark har noget af verdens bedste postevand samtidig med, at vi årligt køber mere end 100 mio. liter flaskevand. Det er også et paradoks, at der er pant på nogle typer drikkevareemballager af plast – men ikke på andre.


Når det gælder plastik, er vi nødt til at ændre vores vaner. Det er altid svært. Her kan en politisk regulering være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.


Socialdemokratiet foreslår:

 • Pant på flere typer af plastikflasker. Pantbærende emballage får kun lov at ligge i naturen i meget kort tid, inden det samles op. Derfor er der et stort miljømæssigt potentiale i at gøre flere typer drikkevareemballager af plast pantbærende som f.eks. saftflasker, juiceflasker og proteinflasker.

 • En ressourceafgift på flaskevand af plastik. Det skal nedbringe vores forbrug af plastik.

 • En forhøjelse af afgifterne på bæreposer af plastik. Danskerne bruger ca. 460 mio. bæreposer om året svarende til ca. 85 poser pr. dansker om året. Det vil være bedre for miljøet, hvis danskerne i højere grad genbrugte deres bæreposer. En forhøjelse af afgifterne på plastik- og papirposer og engangsservice vil være med til at nedbringe forbruget. 

 • At forbyde at butikker udleverer poser med hank gratis. Butikker skal fremover opkræve et gebyr for udlevering af poser med hank i alle materialer, da det vil være med til at få os til at genbruge vores bæreposer. 

 • Producentansvarsordninger. Det er afgørende, at producenter af plastikemballage tager ansvar for at plastik ikke ender som affald i naturen. Producenter skal i højere grad bruge plasttyper, der kan genanvendes i andre produkter, og de skal undgå at blande plasttyper. Den konkrete udformning drøftes med industrien.

 • En styrkelse af indsatsen for at fjerne plastik og andet affald fra strande og øvrig natur. Plastaffald på de danske strande er et stort problem. Det har direkte indflydelse på naturen, men det kan også være med til at ødelægge naturoplevelsen for de besøgende langs de danske strande og kyster.

3. Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø

Ingen steder i Danmark er der mere end 50 kilometer til havet. Vi er omgivet af en kystlinje på over 7.000 kilometer. Og vi har derfor ansvaret for både indre og ydre farvande af en meget betydelig størrelse.


Havet er den største og vildeste naturtype, vi har. Men vores havmiljø presses af bl.a. næringsstoffer, miljøfarlige stoffer og fiskeri. Det skader havbunden og dyre- og plantelivet. Og det går udover lystfiskeriet, som ellers er en af de største fritidsbeskæftigelser i Danmark.


Som en del af Socialdemokratiets miljøpolitik vil vi beskytte vores maritime miljø bedre. Det bør f.eks. ikke længere være tilladt at sandsuge i Øresund. Og der er behov for at etablere flere stenrev tæt på kysterne. Det vil gavne fiskebestanden.


Målrettet regulering, hvor reguleringen af landmændenes forbrug af næringsstoffer bestemmes af konkrete lokale jord- og naturforhold, har længe været en mærkesag for Socialdemokratiet. Det vil det fortsat være. Socialdemokratiet ønsker en miljøpolitik, hvor dansk landbrug skal have en balanceret og fornuftig tilgang til gødning af deres afgrøder, og det sikrer vi kun med målrettet regulering af landbruget. Danmark er et lille land med et stort landbrug. Det betyder også, at der er forskellige hensyn at tage, når der skal gødes. Med mere målrettet regulering sikrer vi både hensynet til miljøet og skaber større fleksibilitet i landbruget.


En del af problemet er også, at vi ikke udnytter jorden godt nok. Når dårlig landbrugsjord ligger for tæt på vandløb, så føres næringsstoffer ud i vandmiljøet. Større marker har i mange tilfælde betydet, at markveje er blevet inddraget eller lukket. Det har gjort naturen utilgængelig selv for de nærmeste naboer. Ligesom en dårlig udnyttelse også betyder gylletransporter over lange afstande.


Det kan løses ved, at landmændene internt bytter jord i højere grad. Den jord, der er dårlig at drive landbrug på, kan omdannes til natur. Det giver en stærkere biodiversitet og er meget bedre for klimaet. Og så vil det være en fordel under kraftige regnskyl, hvor jorden bedre kan opsamle vandet. Det vil mindske oversvømmelser af landbrugsjorde og byer.


Det vil samtidig være en anledning til at sikre, at alle danskere har adgang til naturen. I de seneste år har vi desværre set eksempler på, at natur, som offentligheden retmæssigt har adgang til, reelt er blevet afspærret. Det gælder både skove og strande.


Socialdemokratiet foreslår:

 • Et forbud mod sandsugning i Øresund. Øresund er et unikt havområde med mange dyr- og plantearter, da det har været forbudt at trawle i Øresund siden 1932. Men sandsugning i Øresund er med til at belaste det maritime miljø. Der vil være mulighed for at dispensere fra forbuddet ved større fremtidige anlægsprojekter.

 • Et EU-forbud mod bomtrawls-fiskeri i Skagerrak. Udenlandske bomtrawls-fiskere i Skagerrak er med til at ødelægge det maritime miljø.

 • Etablering af flere stenrev i kystnære områder. Flere stenrev i vores kystnære områder vil betyde, at fiskebestanden får det bedre, fordi de får nye og flere levesteder. Det vil være til gavn for både lystfiskerne og dem, der lever af at fiske. 

 • At fjerne såkaldte spøgelsesnet fra havet. Tabte fiskenet på havets bund ødelægger livet i havet, og de udskiller desuden mikroplast i havet, og er dermed også et stort miljømæssigt problem. Socialdemokratiet vil lave en strategi i samarbejde med fiskerne, som skal være med til at fjerne spøgelsesnet fra havet.

 • Bedre muligheder for jordfordelinger. Bl.a. ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres, og midler til opkøb af jord.

 • Bedre adgang til naturen. Gennemgang af reglerne for at se, om der er mulighed for i fællesskab med landbrugs- og naturinteresser at gøre naturen mere tilgængelig, f.eks. ved at stramme reglerne for, hvornår markveje og skov- og naturstier kan lukkes eller nedlægges.

 • Målrettet regulering af landbruget. Dansk landbrug skal have en balanceret og fornuftig tilgang til gødskning af deres afgrøder, og det sikrer vi med målrettet regulering af landbruget.

4. Renere luft ved udfasning af dieselbiler og flere elbusser

Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Endnu flere bliver syge. Dårlig luft er også skyld i lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma.


For den enkelte, der rammes, er det en tragedie. Og det alene er grund nok til at sætte meget mere markant ind mod luftforurening. Men der er også et økonomisk argument i at gøre det. For i alt koster luftforureningen årligt vores samfund cirka 30 mia. kr.


Særligt i byerne er luftforurening et problem. Tunge køretøjer som busser, lastbiler og arbejdsmaskiner forurener meget. Og de nuværende regler, der skal sikre en renere luft, er forældede. Så det kræver vi opdaterer den danske miljøpolitik.


Langt den største forurening kommer fra transport og brændeovne.


Heldigvis er luftforureningen faldende. Men der er brug for, at vi gør meget mere. Det vil Socialdemokratiet.


Vi vil derfor i lighed med andre lande indføre et stop for salg af nye dieselbiler i Danmark fra 2030. Og vi vil have flere elbusser og mere miljøvenlige brændeovne.


Socialdemokratiet foreslår:

 • Et stop for salg af nye dieselbiler fra 2030 og udfasning af nuværende dieselbiler. Det er med så langt et varsel, at alle har en rimelig mulighed for at forberede sig på det. Lande som Norge, Holland, Storbritannien og Frankrig har allerede besluttet at forbyde dieselbiler i fremtiden. Og med god grund: På verdensplan forventes det i 2040, at 174.000 mennesker årligt vil dø af dieselbilernes udstødningsgasser, hvis vi ikke gør noget. Ud over et stop for fabriksnye dieselbiler, skal der findes en rimelig model for udfasning af gamle dieselbiler, der tager hensyn til de nuværende bilejere, f.eks. gennem en særlig skrotpræmie for dieselbiler.

 • Nye afgifter på dieselbiler. På kort sigt vil vi søge et politisk flertal til at gennemføre afgifter, som gør det mindre fordelagtigt at købe en dieselbil.

 • Et stop for kørsel med forurenende biler i byerne. Forurenende dieselbiler skal udfases fra trafikken i takt med, at bilerne skrottes. Der skal i et samarbejde med landets store byer iværksættes tiltag f.eks. inspireret af Københavns Kommune.

 • Evaluere og stramme de eksisterende miljøzoneregler. Så de tager højde for de nye teknologiske muligheder, der kommer i fremtiden.

 • Fremme af elbusser og miljøvenlige brændeovne. Støtte til kommunale initiativer til fremme af elbusser, lokale ordninger med skrotningspræmie for udfasning af brændeovne samt til kommunale forsøgsordninger med installering af filtre i brændeovne. 

 • Kommuner skal kunne fastsætte regler om brug af brændeovne i de store byer. Vi vil give de store bykommuner mulighed for at fastsætte regler om brændeovne, herunder eksempelvis at stille krav om, at brændeovne i helårshuse med fjernvarme skal udfases, hvis et politisk flertal i kommunen ønsker det.

 • Begrænsning af luftforurening fra skibe. Vi vil igangsætte en dialog med branchen om, hvordan vi nedbringer forureningen fra skibe. Desuden vil vi afdække, hvilke initiativer der kan iværksættes for at øge kontrollen med skibes udstødning i dansk farvand. 

5. Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov

Det er fuldstændigt naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Danmark har noget af verdens bedste drikkevand.


Det skyldes bl.a., at man næsten alle steder i Danmark kan indvinde grundvand, der er egnet til drikkevand. Men desværre har flere forskellige undersøgelser for nylig vist, at der kan findes mikroplast og for høje mængder nitrat og pesticider i vores drikkevand. Der er også fundet spor af nye skadelige stoffer i drikkevandet, som man ikke tidligere har undersøgt for.


Socialdemokratiet mener, der er behov for en langt mere grundig overvågning af vores drikkevand.


Og så skal det undgås, at mikroplast ender i vores fødevarer og grundvand. Socialdemokratiet støtter de restriktioner på brug af mikroplast, som EU-Kommissionen har foreslået.


Noget af det, der også hjælper med at beskytte vores drikkevand bedre, er skov. Derfor har vandværker, kommuner og staten i de sidste mange år rejst skove. Samtidig er bynær skov noget, som mange danskere sætter pris på. Til løbe- og vandreture, mountainbike eller overnatning i shelter.


Socialdemokratiet foreslår:

 • Mere bynær skov til drikkevandsbeskyttelse og naturformål. Etablering af nye skove beskytter grundvandet samtidig med, at det bidrager til klimatilpasning, mindre luftforurening og reducerer udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

 • Et forbud mod gødskning og sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder. Udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder er et virkemiddel til at beskytte grundvandet. Sprøjtning og gødskning tæt ved boringerne indebærer en stor risiko for forurening af grundvandet. Den konkrete udformning af forbuddet skal ske i samarbejde med interessenter og eksperter. 

 • En styrket grundvandsovervågning. Efter fundet af nye stoffer i vores grundvand er der behov for, at vi undersøger grundvandet for stoffer, som vi tidligere ikke har undersøgt for.

 • En prioritering af forskning- og udviklingsprojekter, der skal finde løsninger på problemerne med mikroplast. Vi vil til bunds i, hvor mikroplasten i vores miljø kommer fra. I hvilket omfang den er skadelig. Og hvorfor mikroplasten havner i vandmiljøet, samt hvordan vi forhindrer det.

6. Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU

Der er kemi i alt, hvad vi omgiver os med. Danskerne kommer i kontakt med kemi, når vi trækker vejret, spiser, tager tøj på eller smører vores børn ind i solcreme.


Vi er altså udsat for mange stoffer samtidig, og effekterne kan vare i generationer. Al kemi er heldigvis ikke farligt, men der er grupper af skadelige stoffer, som ophobes i naturen, er kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. De hormonforstyrrende stoffer snyder kroppens naturlige hormonsystem og har store konsekvenser for vores sundhed. Det kan nedsætte fertiliteten, misdanne kønsorganer, øge risikoen for en række kræftsygdomme og føre til tidligere pubertet.


Børn og gravide er særligt udsatte, når det gælder skadelige stoffer. Men det gælder for alle danskere, at de skal beskyttes bedre mod skadelig kemi. Der er både brug for mere viden – og bedre regulering.


Socialdemokratiet foreslår:

 • At genindføre afgiften på skadelige stoffer. Vi vil genindføre afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier. De blev afskaffet af regeringen for at give få virksomheder mindre administrative byrder. Men det står ikke mål med de sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser.

 • Flere forbud mod skadelige stoffer. Vi vil arbejde for at få indført flere EU-forbud mod problematiske stoffer (som f.eks. fluorerede stoffer og bisphenoler i fødevareemballage).

 • Mere ambitiøse krav i EU. Vi vil i EU presse på for højere europæiske ambitioner på kemi-området blandt andet gennem lovgivning imod grupper af skadelige stoffer frem for enkeltstoffer. 

 • Mere information til danskerne. Vi vil styrke informationen til danske forbrugere gennem flere midler til test af kemi i forbrugerprodukter som kosmetik og rengøringsmidler samt indenfor produkter til børn og unge. 

7. Danmark skal være foregangsland inden for cirkulær økonomi

Den 2. august sidste år var den dag på året, hvor verden opbrugte de ressourcer, som det ellers tager et år at reproducere. Hvert år rykker den dag længere frem i kalenderen.


På globalt plan forbruger vi, hvad der svarer til 1,7 jordkloder. Sagt på en anden måde: Vi bruger for mange ressourcer.


Det findes der heldigvis en løsning for, og den kaldes cirkulær økonomi. Hvor vi forbruger og producerer smartere og med respekt for de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed.


Også her gælder, at Danmark via vores miljøpolitik kan blive et foregangsland for resten af verden.
Hvis vi forebygger affald, reducerer spild, genanvender mere, fremmer deleøkonomi og udnytter alle ressourcerne i affaldet og biprodukter fra f.eks. fødevareindustrien.


Socialdemokratiet foreslår:

At Danmark skal være et foregangsland inden for cirkulær økonomi ved bl.a. at:

 • Udarbejde en handlingsplan for cirkulær økonomi og en ny version af ’Danmark uden affald’ bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra Advisory Board for cirkulær økonomi.

 • Nedsætte et permanent vækstpanel for cirkulær økonomi, som løbende skal rådgive regeringen i at fremme omstillingen til cirkulær økonomi i Danmark.

 • Etablere cirkulære frikommuner, der kan gå foran og afprøve løsninger indenfor f.eks. spildevand eller bioøkonomi. 

 • Undersøge mulighederne for at opdatere bygningsreglementet, så det fremmer bæredygtigt byggeri, mindre affald og mere genanvendelse i byggeriet.

 • Strømline reglerne for indsamling af affald for landets 98 kommuner med bedre muligheder for genanvendelse af affald til nye produkter f.eks. på plast- og tekstilområdet.

 • Understøtte flere grønne offentlige indkøb. 

8. Mere økologi og mindre madspild

Socialdemokratiet vil styrke økologi, fordi det er sundere for danskerne og bedre for miljøet. Økologi skal fremover være et lettere og mere tilgængeligt tilvalg for danskerne. Økologi er også en vigtig del af vores landbrug. 

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • At styrke økologien. Til gavn for dyrevelfærd, miljø og fremtidens generationer. Socialdemokratiet vil senere i valgperioden komme med et egentligt økologiudspil.

 • Mindre madspild. Etablere forum for offentlige og private aktører for at forebygge og mindske madspild, herunder indgå partnerskaber med detailhandlen, storkøkkener og fødevareproducenter. Og styrke informationen til forbrugerne.

Filer:


En klima- og miljøpolitik der samler Danmark.pdf
PDF
1 MB
Danmark skal igen være en grøn stormagt_pixi
PDF
1 MB
Bedre adgang til naturen
PDF
113 KB
National plan for mangfoldig natur.pdf
PDF
117 KB
En et-årsplan skal sætte tempo på den grønne omstilling.pdf
PDF
1 MB