Miljøpolitik

Mere vild natur og dyreliv. Socialdemokratiets miljøpolitik bygger på en vision om en bæredygtig fremtid med mere ren luft og færre kemikalier i dagligdagen.

Miljøpolitik: Vi skal gøre vores produktion og velfærdssamfund bæredygtig

Miljøpolitik: En fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag

En mangfoldig natur. Et rigt dyreliv. Det har en værdi i sig selv. Verden bliver simpelthen et fattigere sted, når arter i tusindvis forsvinder i disse år. Det er også en del af baggrunden for FN’s 17 verdensmål om en mere bæredygtig udvikling.

 

Samtidig er oplevelser i det fri en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker hver eneste dag. Og hvis vi i fremtiden skal drikke rent vand fra hanen, indånde ren luft, spise sunde fødevarer og undgå skadelig hormonpåvirkning fra kemikalier, så skal vi prioritere vores miljø og klima.

 

Læs også Socialdemokratiet foreslår 15 vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og mere natur tæt på byerne.

 

Socialdemokratiet vil give naturen og miljøet et massivt løft. Så vores børn vokser op i et Danmark med mere natur og renere luft. Og uden at blive syge af kemikalier og forurening.

 

Læs også En et-årsplan skal sætte tempo på den grønne omstilling

 

Mon ikke alle ønsker det? Men hvis det skal lykkes, skal vi være klar til at sætte handling bag ordene. Det er Socialdemokratiet.

 

SOCIALDEMOKRATIET FORESLÅR:

  1. Flere dyr og planter skal overleve
  2. Markant indsats mod plastikforurening
  3. Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø
  4. Renere luft ved udfasning af dieselbiler og flere elbusser
  5. Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov
  6. Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU
  7. Danmark skal være et foregangsland inden for cirkulær økonomi
  8. Mere økologi og mindre madspild

Læs Socialdemokratiets samlede klima- og miljøpolitik

 

Læs mere om Socialdemokratiets klimapolitik


1. Flere dyr og planter skal overleve

Det er svært at se, og måske lægger vi ikke så meget mærke til det. Men den danske natur er ved at forandre sig. Og det har betydning for vores dyr og planter.


Lærken, sommerfuglen og haren er alle dyr, som vi kender, og de er sågar foreviget i danske folkesange. Heldigvis er der stadig mange af dem i Danmark. Men udviklingen går den forkerte vej. Bestanden af sanglærker er f.eks. halveret over de senere årtier. 32 dagsommerfuglearter er truede eller sårbare. Og haren er så udsat, at den optræder på listen over truede dyr herhjemme.


For 5000 år siden var hele Danmark dækket af skov. Skovene er den naturtype i Danmark, som har den største biologiske mangfoldighed. Men den mangfoldighed er under pres.


Næsten tre mio. fugle er forsvundet fra det åbne land. Og den danske bestand af biarter er under pres. Det er både et tab for biodiversiteten og en økonomisk byrde for planteavlerne i Danmark på grund af bestøvning.


Vi har været dygtige til at udvikle vores bysamfund og infrastruktur i Danmark. Det binder landet tættere sammen – og det er godt. Men det betyder også, at vi i højere grad mangler store, sammenhængende og vilde naturarealer, så arter kan sprede sig. Vi mangler urørt skov. Områder hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag.


Det vil Socialdemokratiet ændre på med vores miljøpolitik. Vi har sat et ambitiøst mål om 75.000 hektar urørt skov i Danmark – mere end en seksdobling i forhold til i dag. Om 15 vilde naturparker med et samlet areal, der svarer til hele Bornholm. Og om mere beskyttet natur.


”Der er et yndigt land”, synger vi. Og den danske sangskat er i det hele taget rig på beskrivelser af den danske natur. Det samme er vores kunst og kultur. Det er netop fornøjelsen ved at nyde naturen i Danmark. At det hele ikke er ens, men at naturen er forskellig, og at den forandrer sig.


Også her gælder, at man sagtens kan opsætte modsætninger. Det har mange gjort så tit. Mellem hensyn til landbrug og hensyn til natur. Den modsætning anerkender Socialdemokratiet ikke. Det er muligt at finde områder, hvor naturen kan være mere sammenhængende – uden at komme i konflikt med landbruget.


Nye vilde naturparker i Danmark vil understøtte turismen. Naturparkerne skal være for alle. Og samtidig tilbyde de besøgende særlige oplevelser, som eksempelvis overnatninger i det fri eller guidede ture med inspiration fra Canada og USA.

 

2. Markant indsats mod plastikforurening

Plastik er noget af det, der ødelægger vores natur og miljø allermest. I hvert fald når det ikke bliver genanvendt – og det er der desværre alt for meget plastik, der ikke bliver.


I EU som helhed bliver under 30 pct. af affaldet fra plastik indsamlet og genanvendt. Og konsekvenserne er fatale. For dyr og for naturens økosystemer.


Socialdemokratiet vil gøre det smartere.


Det er f.eks. et paradoks, at vi i Danmark har noget af verdens bedste postevand samtidig med, at vi årligt køber mere end 100 mio. liter flaskevand. Det er også et paradoks, at der er pant på nogle typer drikkevareemballager af plast – men ikke på andre.


Når det gælder plastik, er vi nødt til at ændre vores vaner. Det er altid svært. Her kan en politisk regulering være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

3. Vi skal beskytte vores havmiljø og vandmiljø

Ingen steder i Danmark er der mere end 50 kilometer til havet. Vi er omgivet af en kystlinje på over 7.000 kilometer. Og vi har derfor ansvaret for både indre og ydre farvande af en meget betydelig størrelse.


Havet er den største og vildeste naturtype, vi har. Men vores havmiljø presses af bl.a. næringsstoffer, miljøfarlige stoffer og fiskeri. Det skader havbunden og dyre- og plantelivet. Og det går udover lystfiskeriet, som ellers er en af de største fritidsbeskæftigelser i Danmark.


Som en del af Socialdemokratiets miljøpolitik vil vi beskytte vores maritime miljø bedre. Det bør f.eks. ikke længere være tilladt at sandsuge i Øresund. Og der er behov for at etablere flere stenrev tæt på kysterne. Det vil gavne fiskebestanden.


Målrettet regulering, hvor reguleringen af landmændenes forbrug af næringsstoffer bestemmes af konkrete lokale jord- og naturforhold, har længe været en mærkesag for Socialdemokratiet. Det vil det fortsat være. Socialdemokratiet ønsker en miljøpolitik, hvor dansk landbrug skal have en balanceret og fornuftig tilgang til gødning af deres afgrøder, og det sikrer vi kun med målrettet regulering af landbruget. Danmark er et lille land med et stort landbrug. Det betyder også, at der er forskellige hensyn at tage, når der skal gødes. Med mere målrettet regulering sikrer vi både hensynet til miljøet og skaber større fleksibilitet i landbruget.


En del af problemet er også, at vi ikke udnytter jorden godt nok. Når dårlig landbrugsjord ligger for tæt på vandløb, så føres næringsstoffer ud i vandmiljøet. Større marker har i mange tilfælde betydet, at markveje er blevet inddraget eller lukket. Det har gjort naturen utilgængelig selv for de nærmeste naboer. Ligesom en dårlig udnyttelse også betyder gylletransporter over lange afstande.


Det kan løses ved, at landmændene internt bytter jord i højere grad. Den jord, der er dårlig at drive landbrug på, kan omdannes til natur. Det giver en stærkere biodiversitet og er meget bedre for klimaet. Og så vil det være en fordel under kraftige regnskyl, hvor jorden bedre kan opsamle vandet. Det vil mindske oversvømmelser af landbrugsjorde og byer.


Det vil samtidig være en anledning til at sikre, at alle danskere har adgang til naturen. I de seneste år har vi desværre set eksempler på, at natur, som offentligheden retmæssigt har adgang til, reelt er blevet afspærret. Det gælder både skove og strande.

4. Renere luft ved udfasning af dieselbiler og flere elbusser

Mere end 3.000 danskere dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening. Endnu flere bliver syge. Dårlig luft er også skyld i lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma.


For den enkelte, der rammes, er det en tragedie. Og det alene er grund nok til at sætte meget mere markant ind mod luftforurening. Men der er også et økonomisk argument i at gøre det. For i alt koster luftforureningen årligt vores samfund cirka 30 mia. kr.


Særligt i byerne er luftforurening et problem. Tunge køretøjer som busser, lastbiler og arbejdsmaskiner forurener meget. Og de nuværende regler, der skal sikre en renere luft, er forældede. Så det kræver vi opdaterer den danske miljøpolitik.


Langt den største forurening kommer fra transport og brændeovne.


Heldigvis er luftforureningen faldende. Men der er brug for, at vi gør meget mere. Det vil Socialdemokratiet.


Vi vil derfor i lighed med andre lande indføre et stop for salg af nye dieselbiler i Danmark fra 2030. Og vi vil have flere elbusser og mere miljøvenlige brændeovne.

 

5. Bedre overvågning af drikkevand og mere bynær skov

Det er fuldstændigt naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Danmark har noget af verdens bedste drikkevand.


Det skyldes bl.a., at man næsten alle steder i Danmark kan indvinde grundvand, der er egnet til drikkevand. Men desværre har flere forskellige undersøgelser for nylig vist, at der kan findes mikroplast og for høje mængder nitrat og pesticider i vores drikkevand. Der er også fundet spor af nye skadelige stoffer i drikkevandet, som man ikke tidligere har undersøgt for.


Socialdemokratiet mener, der er behov for en langt mere grundig overvågning af vores drikkevand.


Og så skal det undgås, at mikroplast ender i vores fødevarer og grundvand. Socialdemokratiet støtter de restriktioner på brug af mikroplast, som EU-Kommissionen har foreslået.


Noget af det, der også hjælper med at beskytte vores drikkevand bedre, er skov. Derfor har vandværker, kommuner og staten i de sidste mange år rejst skove. Samtidig er bynær skov noget, som mange danskere sætter pris på. Til løbe- og vandreture, mountainbike eller overnatning i shelter.

 

6. Mindre skadelig kemi i hverdagen og strammere regulering i EU

Der er kemi i alt, hvad vi omgiver os med. Danskerne kommer i kontakt med kemi, når vi trækker vejret, spiser, tager tøj på eller smører vores børn ind i solcreme.


Vi er altså udsat for mange stoffer samtidig, og effekterne kan vare i generationer. Al kemi er heldigvis ikke farligt, men der er grupper af skadelige stoffer, som ophobes i naturen, er kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. De hormonforstyrrende stoffer snyder kroppens naturlige hormonsystem og har store konsekvenser for vores sundhed. Det kan nedsætte fertiliteten, misdanne kønsorganer, øge risikoen for en række kræftsygdomme og føre til tidligere pubertet.


Børn og gravide er særligt udsatte, når det gælder skadelige stoffer. Men det gælder for alle danskere, at de skal beskyttes bedre mod skadelig kemi. Der er både brug for mere viden – og bedre regulering.

7. Danmark skal være foregangsland inden for cirkulær økonomi

Den 2. august sidste år var den dag på året, hvor verden opbrugte de ressourcer, som det ellers tager et år at reproducere. Hvert år rykker den dag længere frem i kalenderen.


På globalt plan forbruger vi, hvad der svarer til 1,7 jordkloder. Sagt på en anden måde: Vi bruger for mange ressourcer.


Det findes der heldigvis en løsning for, og den kaldes cirkulær økonomi. Hvor vi forbruger og producerer smartere og med respekt for de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed.


Også her gælder, at Danmark via vores miljøpolitik kan blive et foregangsland for resten af verden.
Hvis vi forebygger affald, reducerer spild, genanvender mere, fremmer deleøkonomi og udnytter alle ressourcerne i affaldet og biprodukter fra f.eks. fødevareindustrien.

 

8. Mere økologi og mindre madspild

Socialdemokratiet vil styrke økologi, fordi det er sundere for danskerne og bedre for miljøet. Økologi skal fremover være et lettere og mere tilgængeligt tilvalg for danskerne. Økologi er også en vigtig del af vores landbrug. 

Filer:


En klima- og miljøpolitik der samler Danmark.pdf
PDF
1 MB
Danmark skal igen være en grøn stormagt_pixi
PDF
1 MB
Bedre adgang til naturen
PDF
113 KB
National plan for mangfoldig natur.pdf
PDF
117 KB
En et-årsplan skal sætte tempo på den grønne omstilling.pdf
PDF
1 MB