En global grøn fremtidsfond

Socialdemokratiet foreslår en ny grøn fremtidsfond, der på globalt plan skal investere i fremtidens grønne løsninger, der kan medvirke til at løse de globale udfordringer og samtidig understøtte fremtidens grønne arbejdspladser


Stigende havvandstand og hyppigere naturkatastrofer som følge af klimaforandringerne er hastigt i gang med at ændre den verden, vi kender. Hvis ikke verdenssamfundet tager ansvar i tide, kan klimaforandringerne i 2050 tvinge op mod 200 mio. mennesker på flugt, vurderer FN.

 

Vi bliver flere og flere mennesker på kloden. Frem mod 2050 forventes verdens befolkning at vokse med op mod 2 mia. Det betyder, at der i 2050 skal produceres 70 pct. flere fødevarer, hvis vi skal kunne brødføde alle. Fødevareproduktionen kan med andre ord ikke fortsætte som nu. Vi må og skal finde veje til at producere flere og udvikle nye fødevarer – uden at forstærke den globale opvarmning.

Foruden fødevareudfordringen er der i dag på verdensplan 663 mio. mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Og hver dag mister 1.000 børn under fem år livet på grund af manglende adgang til rent vand og ordentlige sanitære forhold. Derfor er det helt afgørende, at der udvikles nye teknologier og metoder, der kan sikre rent drikkevand til verdens befolkning.

 

Læs Socialdemokratiets klima- og miljøudspil

 

Hvis vi skal løse udfordringerne, før det er for sent, er det helt afgørende, at alle verdens lande kommer med i den grønne omstilling, så vi globalt kan leve op til FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden. Hvor vi passer bedre på kloden. Hvor vi bruger færre af de ressourcer, der ikke er ubegrænset af. Og hvor vi producerer og forbruger langt mere klima- og miljøvenligt, så vi kan bremse den globale opvarmning. Kun sådan kan vi videregive en grønnere, sundere og mere retfærdig klode til kommende generationer.

 

Samtidig er det vigtigt, at der er lande, som tager ansvar og tør sætte sig i spidsen for en ambitiøs indsats for at finde morgendagens løsninger. Det har vi i Danmark gjort lige så længe, vi danskere kan huske. I 1960’erne med stor økonomisk fremgang og begyndelsen på forbrugersamfundet turde vi satse på nye muligheder i Nordsøen. Og det blev historien om et dansk olieeventyr. Efter oliekrisen i 70’erne, hvor det stod klart, at vi måtte finde alternative energikilder, gjorde vi det igen. Vi turde tænke nyt og satse. Denne gang på det danske blæsevejr. Det blev begyndelsen på det vindmølleeventyr, som vi i dag nyder stor gavn af. Mere end 40 pct. af vores energiforbrug kommer i dag fra vindenergi, og vindmølleindustrien eksporterede i 2016 for 55 mia. kr.

 

Danmark har før vist, at vi kan gå forrest for at skabe en bedre fremtid. Og at vi tør satse på nye idéer. Verden har brug for, at vi gør det igen.

 

Derfor foreslår Socialdemokratiet en ny grøn fremtidsfond, der på globalt plan skal investere i fremtidens grønne løsninger, der kan medvirke til at løse de globale udfordringer og samtidig understøtte fremtidens grønne arbejdspladser. Med fonden kan Danmark tage spadestik til nye grønne eventyr.

 

Socialdemokratiet foreslår:

En ny grøn fremtidsfond, der på globalt plan skal medvirke til at løse de globale udfordringer, som klimakrisen og den voksende verdensbefolkning skaber. Fonden finansieres med 20 mia. kr. fra den danske stat og vil dermed være en af verdens største satsninger på fremtidens grønne og bæredygtige løsninger.

 

Med fonden vil Danmark yde et visionært og ambitiøst bidrag til realiseringen af FN’s verdensmål, der forhåbentlig kan få andre af verdens lande til at følge trop. Det skal igen gøre Danmark til en grøn stormagt, der tager ansvar – både nationalt og globalt.

Fondens formål er først og fremmest at investere i banebrydende grønne projekter, som kan modvirke katastrofale ændringer af klimaforandringerne og sikre en mere bæredygtig anvendelse af klodens ressourcer.

 

Konkret får fonden til opgave at støtte udviklingen af de nye teknologier og virksomheder, der kan knække koden til følgende fire verdensomspændende udfordringer:

1. Mere grøn energi

Hvordan kan verdens energibehov dækkes af vedvarende energiløsninger?


Hvis vi skal forhindre de værste klimakatastrofer, skal vi holde de globale temperaturstigninger under 2 grader. Det kan vi kun, hvis vi omlægger vores globale energisystemer og erstatter fossile brændsler med grøn energi. Derfor skal vi investere mere i at udvikle vedvarende energikilder, der kan dække hele verdens energibehov.

2. Lagring og bedre anvendelse af energi

Hvordan kan vi lagre og konvertere den grønne energi, vi bliver stadig dygtigere til at producere?

Den grønne omstilling er afhængig af, at vi kan gemme vedvarende energi til de tidspunkter, hvor vinden ikke blæser, solen ikke skinner eller grøn strøm på anden vis ikke kan produceres. Derfor er det afgørende for bekæmpelsen af den globale opvarmning, at vi finder måder at lagre og konvertere grøn energi.

3. Vandknaphed

Hvordan skaffer vi rent vand til en voksende verdensbefolkning?

Adgang til vand er en helt vital faktor for overlevelse, og allerede i dag er manglen på vand en trussel mod millioner af mennesker på verdensplan. I 2025 kan problemet vokse sig så stort, at to tredjedele af verdens befolkning mangler adgang til vand. På grund af klimaforandringer, menneskelig påvirkning og befolkningstilvækst. For at undgå katastrofale tilstande og et stigende antal konflikter er det derfor afgørende, at vi finder måder at skaffe vand til den stadigt større verdensbefolkning.

4. Fødevareproduktion

Hvordan kan vi brødføde hele klodens befolkning på en mere bæredygtig måde?

Ifølge FN skal vi øge den global fødevareproduktion med 70 pct. i 2050, hvis vi skal kunne brødføde hele verdens befolkning. Udover at underernæring og hungersnød vil true en massiv del af verdens befolkning, sætter det et lands udvikling og økonomi yderligere under pres, når befolkningen ikke får den føde, den har brug for. Derfor er det afgørende at sikre, at vi finder mere bæredygtige metoder til at dække verdens stigende fødevarebehov i fremtiden.

Fonden skal være statsligt ejet, men agere internationalt og operere politisk uafhængigt. Til at rådgive fonden om investeringsbeslutninger og –strategi nedsættes et internationalt Advisory Board.


Fonden skal rette sine investeringer mod projekter med både kort og lang tidshorisont (5-30 år). Det skal sikre projekter, som ellers bliver vurderet for risikable af traditionelle investorer, nye muligheder.

 

Læs hele Socialdemokratiets samlede klima- og miljøudspil:

 

Filer:


En klima- og miljøpolitik der samler Danmark.pdf
PDF
1 MB