5. marts 2018

10 S-principper for det kommende medieforlig

Medierne spiller en afgørende rolle for vores fællesskab og det danske samfund.


Medierne binder danskerne sammen. De giver os debat, nyheder og journalistik, der gør os klogere på verden omkring os og kvalificerer den offentlige samtale. Og underholdning og oplevelser at være fælles om. Stærke, frie medier med kvalitetsindhold er et sundhedstegn for ethvert demokrati.

 

Vi må ikke tage for givet, at der bliver lavet danskproduceret medieindhold til alle danskere. Og de danske medier er i dag udfordret fra særligt to sider. For det første betyder den teknologiske udvikling, at danske medier bliver økonomisk presset af store internationale aktører, hvis andel af annonceomsætningen i Danmark er støt stigende.

 

Aktører som Google og Facebook tjener flere og flere af de danske annoncekroner. Uden at bidrage til finansieringen af dansk indhold. Det udfordrer grundlaget for at lave bredt og godt medieindhold, der dækker hele landet og appellerer til alle danskere. For det andet bliver danskernes medieforbrug mere og mere opdelt. Både i forhold til hvad vi ser og hører af programmer. Og hvilke medier vi benytter. Medierne fungerer dermed i mindre grad end tidligere som vores fælles samtaleværelse. Udfordringen ses særligt i forhold til børn og unges brug af medier, fordi de har et markant anderledes forbrug end tidligere generationer. Det er vigtigt, at særligt DR har et stærk tilbud til børn og unge, så de introduceres til og bliver fremtidens brugere af public service-indhold.

 

Derfor skal det kommende medieforlig styrke danske medier i en tid, hvor de udfordres af internationale aktører og et mere og mere opdelt medieforbrug hos danskerne. På den baggrund fremlægger Socialdemokratiet 10 principper som udgangspunkt for forhandlingerne om det kommende medieforlig. Der har aldrig været større behov for stærke danske medier, der kan levere godt, danskproduceret indhold, der styrker dansk sprog og kultur og appellerer til alle dele af befolkningen. Så vi fortsat har noget at være fælles om.

                                                                                

1. Fastholdelse af public service-provenuet sikrer styrket fællesskab og kultur for alle danskere

Vores public service-medier sikrer pluralisme og kvalitet, så de fællesfinansierede medier er relevante for alle danskere i hele landet. Samtidig spiller public service-medierne en afgørende rolle for vores fællesskab og dansk kultur og sprog. Sådan skal det også være fremover. Derfor skal de samlede midler til public service ikke reduceres. Danmark har behov for DR som stærk national public service-aktør, der kan sikre bredt udbud af indhold til og tilgængelighed for alle danskere og konkurrere med de store internationale aktører. Den danske mediemodel sikrer samtidig, at alle danskere gennem fælles finansiering har fri og lige adgang til godt og bredt medieindhold. Det er afgørende, at der fortsat er fri og lige adgang for danskerne til public service-indhold. Når man betaler sin licens, skal man som udgangspunkt have adgang til det indhold, der produceres for midlerne, herunder adgang online – både til nyt og tidligere produceret indhold.

 

Public service-medierne har historisk set haft stor gavn af bred mediepolitisk opbakning. Det giver mulighed for langsigtet planlægning og stabile rammer, der er det bedste fundament for produktion af nyheder, dokumentarer, kultur- og historieformidling, drama og indhold til børn og unge. Det er afgørende, at det kommende medieforlig fortsat bygger på et bredt politisk samarbejde til gavn for public service-medierne og dansk kultur, sprog og fællesskab. Det er en stor fordel for de medier og aktører i branchen, der modtager støtten, at kende rammebetingelserne over en langsigtet periode.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Provenuet til public service-medierne skal fastholdes.
 • DR skal være en stærk, national public service-aktør også fremadrettet.
 • Der skal være fri og lige adgang til fællesfinansieret medieindhold.
 • Det kommende medieforlig skal fortsætte traditionen om at bygge på bredt politisk samarbejde.

 

2. Retfærdig finansiering

Finansieringen af public service-medierne sker i dag gennem medielicensen, der skal betales af alle licenspligtige husstande. Medielicensen er ens for alle uanset indkomst. Det er ikke retfærdigt. Samtidig er licenssystemet udfordret af sortseere, ligesom der årligt er millionudgifter til administration. Derfor bør medielicensen erstattes af en skattebaseret finansiering efter finsk model med en medieskat, der sikrer en mere social retfærdig finansiering og fastholder den nuværende armslængde. De sociale hensyn i medielicensen, fx pensionistrabat, fastholdes. Ligeledes er det væsentligt, at der kan laves langsigtede investeringer og dispositioner. Derfor er det vigtigt, at der som hidtil laves minimum 4-årige aftaler om den økonomiske ramme for investeringerne i public service.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Finansieringen af public service-medier omlægges fra medielicens til en skattebaseret finansiering i form af en medieskat efter finsk model. De sociale hensyn i medielicensen, fx pensionistrabat, fastholdes.
 • Der skal laves minimum en 4-årig aftale om den økonomiske ramme for investeringerne i public service. 

 

3. Internationale aktører skal bidrage til finansieringen af dansk medieindhold               

Internationale aktører er i stigende grad en del af det danske mediebillede. Både i forhold til økonomi og indhold. Den udenlandske del af den samlede annonceomsætning i Danmark er gået fra 3 procent i 2007 til 28 procent i 2016. Facebook og Google udgør samtidig den klart største udenlandske andel af den danske annonceomsætning på nettet. Facebook og Google står for 3,7 mia. kr. ud af den udenlandske annonceomsætnings samlede 3,8 mia. kr. i 2016. Det er en stigning på 373 mio. kr. i forhold til året inden.

 

Udviklingen er en udfordring for danske mediers økonomiske grundlag for at lave godt, dansk medieindhold, der appellerer til alle danskere. Derfor er det afgørende, at et kommende medieforlig sikrer, at internationale aktører, der opererer i Danmark, også bidrager økonomisk til dansk indholdsproduktion. Rettighedshaverne skal sikres bedre i forhold til on demand-tjenesterne, ligesom streamingtjenester skal forpligtes til at bidrage til dansk indholdsproduktion. Samtidig skal Danmark gå forrest i EU i forhold til at forbedre de økonomiske vilkår for dansk indholdsproduktion, ligesom kampen mod piratkopiering, der har store konsekvenser for producenternes omsætning, skal styrkes i forhold til i dag.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Det kommende medieforlig skal sikre, at internationale aktører, der opererer i Danmark, også bidrager økonomisk til dansk indholdsproduktion.
 • Danmark skal gå forrest i EU i forhold til at forbedre de økonomiske vilkår for dansk indholdsproduktion.

 

4. Der er behov for en DR-reform

DR har i mere end en menneskealder været hele Danmarks mediehus. Det skal DR fortsat være. Men også DR er udfordret af internationale aktører og den teknologiske udvikling, herunder også at nå ud til de nye mediebrugere. Derfor er der behov for en reform af DR, der sikrer, at DR fortsat kan være et samlende mediehus for alle danskere. Og ikke mindst fortsat være en stærk national medieinstitution, der sammen med de øvrige public service-medier har ressourcerne til at konkurrere med de internationale aktører.  

 

En DR-reform skal indebære, at der i højere grad fokuseres på klassisk public service som nyheder, dokumentarer, kultur- og historieformidling, drama og indhold til børn og unge samt sikre større åbenhed om DR’s økonomi og ledelsesmæssige prioriteringer. Samtidig er der behov for, at DR i højere grad end i dag samarbejder med de mange kreative, private produktionsmiljøer, da det vil bidrage til at styrke public service-indholdet. DR skal i forhold til sit onlineindhold sikre, at der er størst mulig adgang til DR’s arkiv, sådan som det tidligere har været tilfældet med Bonanza, ligesom DR’s egenproducerede nyheder i højere grad skal udgøre indholdet af den samlede nyhedsmængde på dr.dk. Endelig skal DR’s orkestre og kor sikres som en del af DR’s public service-virksomhed.

                                                                                                     

For at public service-medierne fortsat spiller en afgørende rolle for fællesskab og dansk kultur og sprog, skal DR som organisation bedst muligt understøtte produktionen af public service-indhold. Her er det afgørende, at balancen mellem programudvikling og -produktion og administration løbende vurderes. På den baggrund skal det kommende medieforlig sikre en modernisering af DR’s organisation med henblik på at nedjustere administrations- og ledelsesomkostningerne til fordel for et løft af programudvikling og -produktion.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Der skal gennemføres en DR-reform.
 • DR skal i højere grad fokusere på klassisk public service.
 • DR skal styrke sit onlineindhold således, at der er størst mulig adgang til DR’s arkiv, ligesom DR’s egenproducerede nyheder i højere grad skal udgøre indholdet af den samlede nyhedsmængde på dr.dk.
 • Der skal skabes større åbenhed om DR’s økonomi og ledelsesmæssige prioriteringer.
 • DR’s organisation skal moderniseres med henblik på at nedjustere administrations- og ledelsesomkostningerne til fordel for et løft af programudvikling og –produktion.

 

5. Styrket public service-pulje og øget udlægning – mere dynamik og inddragelse af flere idéer

Det kommende medieforlig skal sikre et fortsat stærkt public service-tilbud i lyset af udviklingen i både teknologien og de internationale aktørers position i Danmark samt danskernes medieforbrug. Det kræver mere dynamik i støtten til produktion af public service-indhold og inddragelse af flere idéer. Derfor skal public service-puljen styrkes.

 

Public service-puljen sikrer finansiering til indholdsproduktion, der lever op til public service-målsætningerne om kvalitet, betydning og originalitet. Puljen skal styrkes ved at udvide størrelsesniveauet gennem frigjorte midler fra DR’s budget. Samtidig skal puljen gøres mere dynamisk ved, at det fremadrettet er de private produktionsselskaber, der kan søge i puljen. Hovedparten af indholdet, der produceres af midler fra en styrket public service-pulje, skal være tilgængelige for danskerne på et public service-medie. Derudover skal flere idéer inddrages ved, at udlægningskravet til DR øges, så flere private produktionsselskaber bidrager til produktionen af public service-indhold.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Public service-puljen skal styrkes ved at udvide størrelsesniveauet gennem frigjorte midler fra DR’s budget. Samtidig skal puljen gøres mere dynamisk ved, at puljen søges af private produktionsselskaber.
 • Udlægningskravet til DR skal øges.

 

6. Medier i hele Danmark: Styrket regional og lokal dækning   

Socialdemokratiet ønsker et Danmark i balance. Hvor forskellene ikke bliver større, men mindre. Her spiller også medierne en rolle. Der er behov for at sikre, at medierne i højere grad beskæftiger sig med danskeres oplevelser, udfordringer og holdninger i hele landet. Public service-medierne skal løfte den regionale og lokale dækning i højere grad end i dag. Derfor skal DR ressourcemæssigt styrke deres regioner, ligesom den regionale dækning på den nationale sendeflade skal øges. TV2-Regionernes digitalisering skal løftes, så de bedre kan være der, hvor danskerne er og særligt nå de yngre målgrupper. Ligeledes skal der oprettes en Danmarkspulje til at understøtte, at produktionen af film, drama og dokumentarer i højere grad afspejler hele Danmark

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • DR’s regionale fokus skal styrkes ressourcemæssigt samt på den nationale sendeflade.
 • TV2-Regionernes digitalisering skal løftes.
 • Der skal oprettes en Danmarkspulje til at understøtte, at produktionen af film, drama og dokumentarer i højere grad afspejler hele Danmark.

 

7. Markant fokus på børn og unge

Public service-tilbuddene skal appellere til alle dele af befolkningen. Og særligt de yngre målgrupper, der har et markant anderledes medieforbrug end tidligere generationer, er en udfordring at nå. Det er vigtigt, at særligt DR har et stærk tilbud til børn og unge, så de introduceres til og bliver brugere af public service-indhold. Børn og unge, som to forskellige målgrupper, skal have mulighed for at tilgå godt og attraktivt medieindhold. Børn og unge er de grupper, der har det mindste forbrug af public service-medierne, og derfor er det en bunden opgave at understøtte dels målgruppeorienteret indhold, eksempelvis Ramasjang-universet, men også at sikre at børn og unge får adgang til nyheder og dokumentarer. Det kræver klare prioriteringer. Og det kan ikke forventes, at kommercielle aktører vil investere de ressourcer, det kræver. Et styrket fokus på børn og unge kræver samtidig, at der skal tænkes i nyudviklede tilbud på digitale platforme. På den baggrund skal der oprettes en særskilt børne- og ungepulje under public service-puljen målrettet de yngre brugere.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Indholdet til børn og unge skal styrkes, herunder nyudvikling af tilbud på digitale platforme.
 • Der skal oprettes en børne- og ungepulje til projekter målrettet de yngre brugere.

 

8. Ordnede løn- og arbejdsvilkår hos offentligt støttede medier

Offentlig støtte til medier skal bidrage til et sundt arbejdsmarked med ordnede forhold til gavn for lønmodtagerne. Derfor skal ordnede løn- og arbejdsvilkår i form af overenskomst eller tilsvarende vilkår samt overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler være en betingelse for at modtage offentlig støtte til medievirksomheder. Ekstern produktion finansieret af DR og TV2 samt tilskud fra public service-puljen skal være betinget af dette.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • Ordnede løn- og arbejdsvilkår i form af overenskomst eller tilsvarende vilkår og overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler skal være en betingelse for at modtage offentlig støtte til medievirksomhed.

 

9. Nej til salg af TV2

TV2 er danskernes foretrukne tv-kanal, der leverer godt indhold i form af nyheder, drama og dokumentar. Et salg stiller TV2 i en usikker situation, og der er stor risiko for at indholdet udvandes. Derfor skal TV2 fortsat være på danske hænder. Samtidig skal TV2 have mulighed for at hente finansiering fra investorer til eksempelvis at styrke den digitale omstilling. Derfor skal den danske stat fremadrettet have ejerandel på minimum 51 procent af TV2. Samtidig skal det sikres, at TV2 i højere grad tilbyder indhold til børn og unge og særligt i forhold til nyheder.

 

TV2-Regionerne gør det i dag godt som regionalt forankrede medier og bør fortsætte i deres vindue på TV2’s hovedkanal og som selvstændige virksomheder. Samtidig skal regionerne digitalisere deres indhold og gøre det tilgængelig på digitale platforme. Ligesom TV2-Regionerne skal gøres tilgængelige på alle medieplatforme for at sikre, at dækningen fortsat er relevant for alle dele af befolkningen.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • TV2 skal fortsat være på danske hænder i form af en statslig ejerandel på minimum 51 procent.
 • TV2 skal i højere grad tilbyde indhold til børn og unge, herunder særligt i forhold til nyheder.
 • TV2-Regionerne skal digitalisere deres indhold og gøre det tilgængeligt på alle medieplatforme.

 

10. Kompensationsbidrag for public service-mediers brug af publicistisk indhold            

Public service-medierne anvender de publicistiske mediers redaktionelle indhold både direkte og indirekte. Derfor skal de publicistiske medier kompenseres i form af en årlig rundsumsbetaling, der overføres fra licensmidlerne.

 

Socialdemokratiet foreslår:

 • De publicistiske medier skal kompenseres for public service-mediernes brug af deres indhold gennem en årlig betaling.

Filer:


Socialdemokratiets prioriteter til et medieforlig 2018.pdf
PDF
475 KB