10. februar 2017

762 millioner kroner til bedre og billigere kollektiv trafik

Det er det største beløb, der er blevet afsat siden finansloven.


Socialdemokratiet har sammen med et bredt flertal i Folketinget uden om regeringen taget et vigtigt skridt i retning af bedre og billigere kollektiv trafik i Danmark.

Med aftalen ”Bedre og Billigere Offentlig Transport” sikrer vi 762 mio. kr. over de næste to år til at styrke den kollektive trafik og cykelkulturen i her i landet.

Med aftalen investerer vi blandt andet et trecifret millionbeløb i flere supercykelstier og andre cykelprojekter kommunerne.

 

Vi kompenserer de pendlere, som rammes hårdest af takstharmoniseringens prisstigninger på Sjælland, og vi sikrer penge til en række vigtige projekter som eksempelvis letbanen i Aarhus og elektriske hurtigbusser i Aalborg.

”Vi har lavet en rigtig god aftale, der betyder, at der kan blive flere og bedre cykelstier, vi kan styrke busserne og gøre det billigere at køre i tog. Aftalen gør hverdagen lettere for rigtig mange mennesker, der skal til og fra arbejde og uddannelse. Det er en stor dag, for med 762 mio. kroner er det en kæmpestor investering i den kollektive trafik og cyklismen,” siger Rasmus Prehn, transportordfører i Socialdemokratiet.

 

”Der er en række gode, konkrete projekter, som eksempelvis de elektriske hurtigbusser i Aalborg, der kan erstatte den letbane, regeringen trak støtten til. Og der er regionale investeringer i at sænke takster på Sjælland, forbedre S-togsnettet i Hovedstadsområdet og fremskynde letbanen i Aarhus, der vil knytte Smilets By bedre sammen med oplandet,” siger Nicolai Wammen, politisk ordfører i Socialdemokratiet, og fortsætter:

 

”Regeringen har ikke ønsket at være en del af forliget bag aftalen. Det er uforståeligt, men det er deres valg. Men når nu regeringen ikke vil tage ansvar for at sikre bedre og billigere offentlig transport, så er det godt, at vi kan finde et bredt flertal uden om regeringen, det vil gøre det.”

 

Derfor udmønter forligspartierne samlet 762 millioner kroner til forbedringer af den kollektive trafik over de næste to år.
Det er det største beløb, der er blevet afsat siden finansloven.
Der bliver blandt andet investeret i følgende projekter:

  • 100 millioner til en cykelpulje: Der afsættes 100 mio. kr. til en cykelpulje, der kan fremme cyklisme i alle landets 98 kommuner, herunder i cykelbyer som København, Aarhus, Odense og Aalborg. Midlerne skal gå til medfinansiering af kommunale indsatser og til etablering af flere supercykelstier.

 

  • Buspulje til Aalborg og hovedstaden: Forligskredsen opretter en 2-årig buspulje, hvor der med denne aftale afsættes 195 mio. kr. i 2017. Desuden forpligter forligskredsen sig herefter til at afsætte yderligere 200 mio. kr. i 2018. Midlerne skal dels gå til medfinansiering af +Bus i Aalborg, hvor staten yder et tilskud svarende til statens procentdel i det oprindelige letbaneprojekt. Herudover skal 100 mio. kr. gå til en række nye S-buslinjer i hovedstaden efter nærmere aftale med Movia. Den resterende del af puljen kan efter aftale i forligskredsen f.eks. gå til pendlerbusser, BRT-løsninger, busfremkommelighed, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer.

 

  • Forundersøgelse til 2. etape af letbane i Aarhus: Der skal afsættes 40 mio. kr. til forundersøgelser og VVM af en etape 2. af Aarhus letbane samt til en undersøgelse af mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand, der kobler letbanen op på regionaltog, fjerntog og busser.

 

  • Afbøder prisstigninger for pendlere på Sjælland: Der skal sikres en kompensation til de pendlere, som bliver hårdest ramt af prisstigninger som følge af takstharmoniseringen på Sjælland. Konkret afsætter forligskredsen en ramme på 15 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020 svarende til 60 mio. kr. i alt til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort til/fra København. Det betyder, at pendlere i områder som eksempelvis St. Heddinge, Klippinge og Hundested får en håndsrækning.

 

  • Bedre S-togsdrift i hovedstadsområdet: Forligskredsen afsætter 155 mio. kr. til at støtte:
    Vendespor ved Carlsberg station, som er en forudsætning for 10 minutters drift på Frederikssundbanen. Flytning af Herlev station, så der opnås et optimalt samspil med den kommende letbane samt ombygning af stationen i Hillerød og en opgradering af stationen i Favrholm, der vil sikre god adgang til det nye supersygehus og et godt samspil mellem S-bane og nærbane i Nordsjælland.

 

  • Rabatter til fjernbusser: Forligskredsen ønsker at videreføre de sociale rabatter til fjernbusserne (rabat til pensionister, studerende og børn). Derfor forpligter forligskredsen sig til i løbet af 2017 at afsætte midler til en fortsættelse af initiativerne i aftalen om ungdomskort og fjernbusser af 26. februar 2014

Filer:


Aftaletekst Bedre Billigere.pdf
PDF
84 KB